Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

บุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด


...

อำนาจหน้าที่

- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- การบูรณาการและเชื่อมโยงแผนในทุกระดับ เพื่อนำไปสู่  การปฏิบัติในพื้นที่
- จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและคำของบประมาณ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- ประสานและปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
- บริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
- ติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- สนับสนุนเชิงวิชาการด้านนโยบายและแผนแก่หน่วยงาน  ในจังหวัด 
- งานตรวจราชการ
- ประสานและดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
- งานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน 
- งานกิจการพิเศษตามนโยบายรัฐบาล 
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นายฉกาจ การิสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
โทรศัพท์ : 045 715523   ,   มือถือ : 08 9203 4294
มท : 43523
ข้าราชการ/พนักงาน
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภิญญา อุ่นเจริญ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : -
มท. : 43523
E-mail : yuttasatyaso1@hotmail.com
ชื่อ-สกุล : นายองอาจ สีทาแก
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : -
มท. : 43529
E-mail : yasothonicg@gmail.com
ชื่อ-สกุล : นางสาวจุฑาทิพย์ ขอสุข
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์ : -
มท. : 43523
E-mail : yuttasatyaso1@hotmail.com
ชื่อ-สกุล : นายไกรศร เกษงาม
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 083 1257904
มท. : 43529
E-mail : kraisorn_ket@moi.go.th
ชื่อ-สกุล : นายสิทธิกร นันทวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : -
มท. : 43523
E-mail : yuttasatyaso1@hotmail.com
ชื่อ-สกุล : นางสาวธวชินี โสภา
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทรศัพท์ : -
มท. :
E-mail : a@yasothon.go.th
ชื่อ-สกุล : นางสาวพัชรินทร์ เชื้อบัณฑิต
ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (หน้าห้อง ผวจ.)
โทรศัพท์ : -
มท. :
E-mail : a@yasothon.go.th
นางสาวรพีภรณ์ หลอดแก้ว เจ้าหน้าที่ (ยุทธศาสตร์ฯ )
นางสาวสุภาวดี แสงส่อง เจ้าหน้าที่ (ยุทธศาสตร์ฯ )
นายเฉลิมพล หนูจิตร เจ้าหน้าที่ (ยุทธศาสตร์ฯ )
นางสาวทรัพย์ไพวัลย์ สุทธิอาคาร เจ้าหน้าที่ (ยุทธศาสตร์ฯ )
นางสาววิลัยพร คุณารักษ์ เจ้าหน้าที่ (ยุทธศาสตร์ฯ )
นางสาวเบญจพร สว่างแส เจ้าหน้าที่ (ยุทธศาสตร์ฯ )

สำนักงานจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ : 045-724212 โทรสาร : 045-715523