Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

บุคลากร

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด


...

อำนาจหน้าที่

-  รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ยกเว้น เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่อยู่ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด)
- การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile Service)
- รับเรื่องราวความต้องการและข้อเสนอแนะ ของประชาชน 
- งานคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัด 
- งานบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service : OSS)
- งานบริการและให้คำปรึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- งานบริการรับเรื่อง - ส่งต่อ
- งานบริการข้อมูลข่าวสาร/ให้คำปรึกษา
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
นายธนะรัชต์ สุภาพันธ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
โทรศัพท์ : 045 714280   ,   มือถือ : 08 9203 4295
มท : 43528
ข้าราชการ/พนักงาน
ชื่อ-สกุล : นายศักดิ์ดา เหลาแตว
ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : -
มท. :
E-mail : a@yasothon.go.th
ชื่อ-สกุล : นางนุจรีย์ แสวงผล
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : -
มท. :
E-mail : a@yasothon.go.th
ชื่อ-สกุล : นายพงษ์สิทธิ์ คงราช
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : -
มท. :
E-mail : a@yasothon.go.th
นายปิยะณัฐ อารีรักษ์ เจ้าหน้าที่ (ศดธ.ยส.)
นายศุภกร ไชยมี เจ้าหน้าที่ (ศดธ.ยส.)
นางสาวมนฤดี ชูรัตน์ เจ้าหน้าที่ (ศดธ.ยส.)

สำนักงานจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ : 045-724212 โทรสาร : 045-715523