Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

บุคลากร

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล


...

อำนาจหน้าที่

- งานบริหารงานบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
- งานสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ บริหารทรัพยากรบุคคล
- จัดทำฐานข้อมูลบุคคลจังหวัด วางแผนพัฒนาบุคลากร ในจังหวัด 
- งานส่งเสริมจริยธรรม ป้องกันทุจริตและประเทศไทย ใสสะอาด 
- ประสานงานกับสำนักงาน ก.พ.และส่วนราชการ ในการเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลจังหวัด 
- งาน อ.ก.พ.จังหวัด และงาน ก.ธ.จ.
- งานบริหารงานบุคคลของสำนักงานจังหวัด
- เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
- การพัฒนาระบบราชการของจังหวัด 
- คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด 
- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัด
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
นายทำนอง บุญเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 045 714212   ,   มือถือ : 08 5484 2610
มท : 43524
ข้าราชการ/พนักงาน
ชื่อ-สกุล : นายครรชิต ชิงจันทร์
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : -
มท. :
E-mail : a@yasothon.go.th
ชื่อ-สกุล : นางอรวรรณ์ ศรีมันตะ
ตำแหน่ง : พนักงานทรัพยากรบุคคล (บุคคล)
โทรศัพท์ : -
มท. :
E-mail : a@yasothon.go.th
ชื่อ-สกุล : นางสุภาวดี ป้องคำ
ตำแหน่ง : พนักงานทรัพยากรบุคคล (บุคคล)
โทรศัพท์ : -
มท. :
E-mail : a@yasothon.go.th

สำนักงานจังหวัดยโสธร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ : 045-724212 โทรสาร : 045-715523