Powered by EverLive.net
Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
  • SSSSSSSSSSSSS
  • A5
  • ผู้ว่าราชการจังหวัด
  • รองผู้ว่าราชการจังหวัด 1
  • รองผู้ว่าราชการจังหวัด 2
นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีท่านคมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,ท่านเทิดทูล ภาสะฐิติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ รอง นายก อบจ.ยส.,ผู้ปกครอง/ผู้เข้ารับการบำบัดฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสีเงิน อบจ.ยส.
Readmore
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. หนังสือแจ้งเวียน
  3. เอกสารดาวน์โหลด
  4. ข่าวประกวดราคา
downloads face ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 5  
downloads face ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 8  
downloads face ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่9) พ.ศ. 2561  
downloads face ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards)  
downloads face การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตร "ก้าวสู่องค์การ 4.0 ในยุค Disruptive Technolgy อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ"  
downloads face ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
downloads face ไฟล์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร 2561  
downloads face ขอเชิญอบรมเรื่อง "การบริหารองค์การภาครัฐในยุค ๔.๐"  
downloads face มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ Digital Economy ประจำปี 2561  
downloads face โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
downloads face ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น  
downloads face การแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Gevernance Framework) เวอร์ชั่น 1.0  
downloads face ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
downloads face ปฏิทินกิจกรรมและการประชุมสำคัญของจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
downloads face การประกวดคำขวัญเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560  
downloads face การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (3 ตุลาคม 2560)  
downloads face การส่งงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  
downloads face คำสั่งจังหวัดยโสธรที่ 5656/2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  
downloads face แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
downloads face พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560  
downloads face คู่มือการตรวจสอบและยืนยันรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูลข่าวสารในระบบการรายงานและติดตามสถานการณ์ จังหวัดยโสธร  
downloads face เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
downloads face หนังสือ มท.0206.1/ว1620 วันที่ 23 มีนาคม 261 - แนวทางการปฏิบัติการสื่อสารของรัฐบาล  
downloads face ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544  
downloads face หนังสือจังหวัดยโสธร ด่วนที่สุด ที่ ยส 0017.2/ว 763 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
downloads face ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  
downloads face การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร ปี 2560  
downloads face งบประรายจ่ายประจำปีที่ได้รับการจัดสรร (เฉพาะด้านการเกษตร)  
downloads face แผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดยโสธร  
downloads face ผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ครั้งที่ 8/2560  

ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการเพิ่มช่องทางตลาดทั้งในและต่างประเทศ กิจกรรมย่อย Road Show ภาคใต้ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและกลยุทธิ์ทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Posted on 20 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านโคก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยพุก บ้านหนองสนวน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Posted on 20 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองชลประทาน ซี 1 บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเก่า - บ้านท่าฉนวน หมู่ที่ 4 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Posted on 20 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานโครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาขลุง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 5 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Posted on 20 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะถนนผิวแคปซีลเป็นถนน คสล.สายคลองโชน1 ม.3 ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร กว้าง 5.00 ม. ยาว 430 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,150 ตร.ม.ตามแบบมาตรฐานและแบบรูปตัดที่ อบต.กำหนดและติดตั้งแผ่นป้าย จำนวน  Posted on 20 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านใหม่บ่อถ้ำ ตำบลบ่อถ้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Posted on 20 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายบ้านตาชุ่ม ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Posted on 20 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองบ้านใหม่ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Posted on 20 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 1,114 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Posted on 20 มิถุนายน 2561

ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันเพลิงไหม้อัตโนมัติ 5 สถานีไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 1 งาน เลขที่ หจงส.(จ.)1/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Posted on 20 มิถุนายน 2561

004224
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
21
60
492
3348
1406
1008
4224

Your IP: 54.81.158.195
2018-06-22 02:37