Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
ชวนกันไปทำนา
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ประจำปี 2562
 • @mahadthai
 • รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม AIPA ปี ๒๕๖๒
 • ชุดข้อมูลประจำวันที่ 02-2561-1
 • ชุดข้อมูลประจำวันที่ 02-2561-2
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.15 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดยโสธร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.15 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดยโสธร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.15 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดยโสธร ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 - 21.00 น. ทุกวัน โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด…
Readmore
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. หนังสือแจ้งเวียน
 3. เอกสารดาวน์โหลด
 4. คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ
 5. ข่าวประกวดราคา
downloads face สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563  
downloads face โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14  
downloads face จังหวัดยโสธรขอเชิญส่งประกวดออกแบบรูปหล่อองค์พญาแถน ชิงเงินรางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณ  
downloads face โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 10  
downloads face ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายชื่อผุ้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการส  
downloads face ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2563  
downloads face ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562  
downloads face ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563  
downloads face รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย  
downloads face จังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
downloads face ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ  
downloads face การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  
downloads face ประชาสัมพันธ์โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562  
downloads face ตัวอย่างบันทึกการรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด  
downloads face การกำหนดมาตรการภายในของส่วนราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
downloads face แบบกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ Internal (ส่วนราชการ)  
downloads face แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดยโสธร การจัดทำยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดยโสธร และประกาศวาระจังหวัดยโสธรด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
downloads face การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)  
downloads face ขอความร่วมมืองดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่  
downloads face การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
downloads face "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
downloads face การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563  
downloads face ไฟล์ข้อมูลสำคัญของจังหวัดยโสธรเพื่อให้หน่วยงานใช้จัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี เพื่อประกอบจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ ฉบับทบทวนปีงบ 2564  
downloads face แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล excel template ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด  
downloads face แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับอำเภอ  
downloads face แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ อบจ.ยโสธร และเทศบาลเมืองยโสธร  
downloads face ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย ลงวันที่ 17 เมษายน 2562  
downloads face การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  
downloads face แบบรายงานตรวจสอบทรัพย์สินฯ และบัญชีที่จะขอโอนทรัพย์สินฯ  
downloads face แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ลำน้ำ คูคลอง, 1 อำเภอ 1 ถนน,สวนหย่อม)  
downloads face คำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ 9906/2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  
downloads face คำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ 9111/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  
downloads face หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส 0017.3/ว 8333 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)  
downloads face คำสั่งจังหวัดยโสธรที่ 5700/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการส่วนภูมิภาค ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เพิ่มเติม  
downloads face หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส 0017.3/ว 9035-9036 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  
downloads face มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเพิ่มเติม  
downloads face การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในการบริหารงานบุคคล พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  
downloads face มอบอำนาจการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศในระหว่างการลาหรือในระหว่างวันหยุดราชการ  
downloads face การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  
downloads face การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กรณี กวพ ยกเว้นการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกฯ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทางปฏิบัติแนบท้ายประกาศสำนักนายกฯ เกี่ยวกับการกำหนดวงเงินการจัดหาพัสดุ  
downloads face ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงผนังภายนอกอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 งาน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
downloads face เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองยโสธร (ส้วมสาธารณะ) ตลาดสดเทศบาล 1  
downloads face ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ จากการรื้อถอนรั้วศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  
downloads face ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส (ปรับอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  
downloads face แจ้งยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยชัน บ้านหนองชุม หมู่ที่ 6 ช่วงนา นายสุรศักดิ์ สุนทรา ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding  
downloads face ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ จากการรื้อถอนบ้านพักของข้าราชการ สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 2)  
downloads face ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราชบุตร ช่วงจากแยกถนนไชยกุมาร ถึงแยกถนนมหาชนะชัย 5 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  
downloads face ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกองลูกค้า ช่วงจากแยกถนนโพธิราช ถึงแยกถนนราชบุตร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  
downloads face ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาชนะชัย 4 ช่วงจากแยกถนนโพธิราช ถึงแยกถนนราชบุตร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bididing  
downloads face ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำสวนสาธารณะพญาแถน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  

ข่าวสารศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดยโสธร

เกษตรจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมชมธนาคารน้ำใต้ดินของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ยั่งยืนเลิงนกทา
เกษตรจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2
เกษตรจังหวัดยโสธร ประกวดคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนอำเภอกุดชุม เพื่อคัดเลือกประกวดคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๓
เกษตรจังหวัดยโสธร ประกวดคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนอำเภอเลิงนกทา เพื่อคัดเลือกประกวดคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๓
เกษตรอำเภอเลิงนกทา ประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกัน ตำบลโคกสำราญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เกษตรอำเภอเลิงนกทา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
เกษตรอำเภอเลิงนกทา ร่วมประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๓
เกษตรอำเภอเมืองยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน
เกษตรอำเภอเมืองยโสธร ประชุมวางแผนปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรประจำสัปดาห์ (WM) ครั้งที่ ๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เกษตรอำเภอมหาชนะชัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัด 1
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัด 2
203471
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
440
338
778
199866
9840
15642
203471

Your IP: 3.226.122.74
2020-02-24 23:41
จังหวัดยโสธร
QR

วีดิทัศน์โปรโมทแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร

Discover Yasothon Maste MINI ฮักซีรีย์ มนต์ฮักวิมานพญาแถน มินิฮักซีรีย์ มนต์ฮักวิมานพญาแถน 2 เพลงตูมกาตราตรึง ปี 61 หนังสั้น โย ปริศนา ตามหาหัวใจ