Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
ชวนกันไปทำนา
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ประจำปี 2562
 • @mahadthai
 • รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม AIPA ปี ๒๕๖๒
 • ชุดข้อมูลประจำวันที่ 02-2561-1
 • ชุดข้อมูลประจำวันที่ 02-2561-2
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.15 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดยโสธร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.15 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดยโสธร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.15 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดยโสธร ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 - 21.00 น. ทุกวัน โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด…
Readmore
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. หนังสือแจ้งเวียน
 3. เอกสารดาวน์โหลด
 4. คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ
 5. ข่าวประกวดราคา
downloads face สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2563  
downloads face ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
downloads face การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
downloads face โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 7  
downloads face ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
downloads face ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด  
downloads face ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ  
downloads face โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 9  
downloads face การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ประจำปี 2563  
downloads face การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ ประจำปี 2562  
downloads face ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ  
downloads face การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  
downloads face ประชาสัมพันธ์โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562  
downloads face ตัวอย่างบันทึกการรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด  
downloads face การกำหนดมาตรการภายในของส่วนราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
downloads face แบบกรอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ตามแบบสำรวจ Internal (ส่วนราชการ)  
downloads face แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดยโสธร การจัดทำยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดยโสธร และประกาศวาระจังหวัดยโสธรด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
downloads face การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)  
downloads face ขอความร่วมมืองดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่  
downloads face การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
downloads face แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล excel template ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด  
downloads face แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับอำเภอ  
downloads face แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ อบจ.ยโสธร และเทศบาลเมืองยโสธร  
downloads face ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย ลงวันที่ 17 เมษายน 2562  
downloads face การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  
downloads face แบบรายงานตรวจสอบทรัพย์สินฯ และบัญชีที่จะขอโอนทรัพย์สินฯ  
downloads face แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ลำน้ำ คูคลอง, 1 อำเภอ 1 ถนน,สวนหย่อม)  
downloads face การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
downloads face ผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562  
downloads face รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)  
downloads face คำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ 9906/2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  
downloads face คำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ 9111/2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  
downloads face หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส 0017.3/ว 8333 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (เพิ่มเติม)  
downloads face คำสั่งจังหวัดยโสธรที่ 5700/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการส่วนภูมิภาค ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เพิ่มเติม  
downloads face หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส 0017.3/ว 9035-9036 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  
downloads face มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเพิ่มเติม  
downloads face การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในการบริหารงานบุคคล พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  
downloads face มอบอำนาจการอนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศในระหว่างการลาหรือในระหว่างวันหยุดราชการ  
downloads face การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  
downloads face การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กรณี กวพ ยกเว้นการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกฯ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทางปฏิบัติแนบท้ายประกาศสำนักนายกฯ เกี่ยวกับการกำหนดวงเงินการจัดหาพัสดุ  
downloads face เรียกประมูลให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลเมืองยโสธร (ส้วมสาธารณะ) ตลาดสดเทศบาล 1  
downloads face ขายทอดตลาด พัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 24 รายการ  
downloads face ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ จากการรื้อถอนรั้วศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  
downloads face ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส (ปรับอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  
downloads face แจ้งยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยชัน บ้านหนองชุม หมู่ที่ 6 ช่วงนา นายสุรศักดิ์ สุนทรา ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e -bidding  
downloads face ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ จากการรื้อถอนบ้านพักของข้าราชการ สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 2)  
downloads face ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราชบุตร ช่วงจากแยกถนนไชยกุมาร ถึงแยกถนนมหาชนะชัย 5 ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  
downloads face ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกองลูกค้า ช่วงจากแยกถนนโพธิราช ถึงแยกถนนราชบุตร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  
downloads face ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมหาชนะชัย 4 ช่วงจากแยกถนนโพธิราช ถึงแยกถนนราชบุตร ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bididing  
downloads face ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำสวนสาธารณะพญาแถน ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  

ข่าวสารศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดยโสธร

สพจ.ยโสธร วันนี้ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ จงจินากูล รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยโสธร  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมพิธีรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ภายใต้แนวคิด ถือถุงผ้า หิ้วตะกร้า นุ่งผ้าไทย ไปตลาด เพื
วันที่ 15 พ.ย.2562  เวลา 09.00 น. างบุญมี  ดีการกล  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร     
สพอ.เลิงนกทา วันศุกร์  ที่  15  พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น นางสาวสุภิยดา  แสงอร่าม จนท.รับผิดชอบงาน OTOP อำเภอเลิงนกทารับลงทะเบียนกลุ่มข้าวเม่าบ้านสอยสาย ม. 5  ต.สามัคคี พร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และช่องทางในการจำหน่าย  ณ  สำนั
สพอ.ไทยเจริญ  วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสวัสดิ์ ไชยมา พัฒนาการอำเภอไทยเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งเพื
สพอ.ไทยเจริญ   วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น นายชนกานต์ สุวะศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบ้านโสกน้ำใส หมู่ที่ 7 ณ ห้องประชุมอำเภอไทยเจริญ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ
สพอ.ป่าติ้ว ...14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายทนงศักดิ์ สายชารี เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ.และมอบเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้านประมงจากพายุโพดุล ที่ผ่านมา โดยมีนายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอป่าติ้วเป็นประธาน ณ  ห้องประชุมที่ว
สพอ.คำเขื่อนแก้ว วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ ไกรเดช พัฒนาการอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 5 บ้านพรพูลสุข ต.ดงเจริญ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
สพอ.คำเขื่อนแก้ว วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น น.ส.กวินทรา ทิพยชาติ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลกู่จาน พร้อมด้วย นางนัยนา ว่องไว นว.พช.ชก. น.ส.ยุพิน สีแสน นว.พช.ชก. นายรัชเดช หล้าแหล่ง นว.พช.ปก. เตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกรมฯ
สพอ.คำเขื่อนแก้ว วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น นายสมศักดิ์ ไกรเดช พัฒนาการอำเภอคำเขือนแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ตำบลดงเจริญ
สพอ.เมืองยโสธร 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00  น. ดร.พิมพ์​พิสุทธิ์​ อ้วน​ล้ำ​ พัฒนาการอำเภอเมืองยโสธร  ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร 
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัด 1
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัด 2
151900
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
111
639
4327
143544
9513
17115
151900

Your IP: 100.24.115.253
2019-11-16 05:26
จังหวัดยโสธร
QR

วีดิทัศน์โปรโมทแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร

Discover Yasothon Maste MINI ฮักซีรีย์ มนต์ฮักวิมานพญาแถน มินิฮักซีรีย์ มนต์ฮักวิมานพญาแถน 2 เพลงตูมกาตราตรึง ปี 61 หนังสั้น โย ปริศนา ตามหาหัวใจ