Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (545)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนแก่สมาชิกและองค์กรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่จังหวัด. ณ ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

393187

393186  393190

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาแหล่งอารยธรรมบ้านสิงห์ท่า ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ครั้งที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดำเนินการโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร มี ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน และมีผู้พิพากษาศาลจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอเมืองฯ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร นายก อบต. ผู้นำภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ จำนวนมาก. ณ บริเวณถนนคนเดิน คุ้มเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

393008

393009  393011

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์และช่วยเหลือนักเรียนในครอบครัวยากจนหรือด้อยโอกาสจังหวัดยโสธร เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือ ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

392984

392986  392987

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น.  นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

S 2121781

S 2121783

          - เวลา 08.30 น.ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,คณะกรมการฯ,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

S 2121786

S 2121787  S 2121791

          - เวลา 11.00 น.ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการฯ,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 จังหวัดยโสธร และโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ(วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),หัวหน้าส่วนราชการ,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,นายอภิรัตน์ ป้องกัน นอ.เมืองยโสธร,ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐ,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อ.เมืองยโสธร

S 2080840
- เวลา 19.00 น.ประธานพิธีเวียนเทียนโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 จังหวัดยโสธร และโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ(วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),หัวหน้าส่วนราชการ,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อ.เมืองยโสธร

S 2080851
- เวลา 21.00 น.ประธานพิธีเวียนเทียนงานนมัสการพระธาตุกู่จาน ประจำปี 2562 และเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายอาทิตย์ ยังคงนอ.คำเขื่อนแก้ว,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหาร อบต.กู่จาน,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดกู่จาน ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว

S 2080854

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.20 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร .ให้การต้อนรับพลตรีธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานในพิธีเปิดโครงการพี่ทหารสานฝันก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในพิธีฯได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ครินช์ จงหาญ(ครูนะ) มาบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ(inspiration talk show) จุดประกายความคิด และวางอณาคตรากฐานของตัวเอง และสนองนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนเลิงนกทา โดยมีนายบุญสนอง พลมาตร์ รักษาการ ศธจ.ยส.,นายสุพิช สามารถ นอ.เลิงนกทา,ผู้บริหารสถานศึกษา,คณะครู อาจารย์,เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ,นักเรียน เข้าร่วม ณ โรงเรียนเลิงนกทา อ.เลิงนกทา

S 2056476

S 2056479
- เวลา 15.00 น.ประธานพิธีปล่อยขบวนรถแห่มาลัยข้าวตอก และมอบรางวัลการประกวดขบวนแต่งมาลัยสวยงาม และพิธีถวายมาลัยข้าวตอก เพื่ออนุรักษ์ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก หนึ่งเดียวในโลก ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประเพณีไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดยโสธรโดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน,หน่วยงานทุกภาคส่วน,ประชาชน,นักท่องเที่ยว เข้าร่วม ณ เส้นทางหน้าที่อำเภอมหาชนะชัย - วัดหอก่อง ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย

S 2056487

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ บทบาทไทยในการเป็นประธานอาเซียน ประจำปี 2562 ” ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 โดยจัดทำนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยให้แก่บุคลากร และประชาชนทั่วไปให้ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดี  อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทภารกิจด้านต่างประเทศและอาเซียนในบริบทของกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้าง ทหาร ตำรวจ ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้กว่า 100 คน

52378362 2269014299978798 8556300423932149760 o

52297889 2269014009978827 4544479929252708352 o

52480959 2269014289978799 8893798782253137920 o

52002729 2269014629978765 5519066506169679872 o

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

https://www.facebook.com/PublicrelationsYasothon

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำข้าราชการและลูกจ้าง ตำรวจ ทหาร กว่า 100 คนเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติพร้อมกัน หน้าเสาธง ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ความรักความสามัคคี มีระเบียบวินัย ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ยังได้กล่าวเชิญชวนร่วมเที่ยวงานวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี งานกาชาดจังหวัดยโสธร ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1-7 มีนาคม 62 และชี้แจงการปฏิบัติงานกิจกรรมของจังหวัด

52646444 2269029333310628 4768667725931216896 o

52602834 2269029356643959 1439582113161543680 o

51993433 2269029476643947 1731375598476984320 o

52391219 2269029609977267 3133525259177689088 o

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

https://www.facebook.com/PublicrelationsYasothon

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายสมเพชร สร้อยสระคู นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวส่วนราชการ พี่น้องชาวยโสธร ร่วมชมและให้กำลังใจนักฟุตบอล ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อให้กำลังใจกับนักเตะทีมบั้งไฟพิฆาต ยโสธร เอฟซี ภายใต้การนำทีมของดาราตลกชื่อดัง พี่หม่ำ จ๊กม๊ก ประธานสโมสรยโสธร เอฟซี ที่เปิดบ้านรับการมาเยือนของทีม สุรินทร์ ชูก้า โขงชีมูล ในศึกฟุตบอล ลีกภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( T 4 ) ฤดูกาล 2019 นัดเปิดสนาม

52585285 2268447543368807 8931799707995340800 o

52151404 2268448163368745 1574205977564020736 o

52546669 2268447426702152 4683018428712222720 o

52980478 2268447563368805 1046899661379469312 o

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

https://www.facebook.com/PublicrelationsYasothon/

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจ การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ณ ห้องประชุมโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนปูถัมถ์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ดำเนินการโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรและได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

52094019 2267863266760568 6700387653092638720 n  51874717 2267863863427175 160089185061961728 n

สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส. ยโสธร /16 ก.พ. 62

https://www.facebook.com/PublicrelationsYasothon/

หน้าที่ 1 จาก 39