Powered by EverLive.net
Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (105)

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีท่านคมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,ท่านเทิดทูล ภาสะฐิติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ รอง นายก อบจ.ยส.,ผู้ปกครอง/ผู้เข้ารับการบำบัดฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสีเงิน อบจ.ยส.

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทยและวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2561 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรคณะครู-อาจารย์ นักเรียน,ผู้บริจาคโลหิต เข้าร่วม ณ หอประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนวาระ ๔ ดี จังหวัดยโสธร ด้านคนดี กิจกรรมการขับเคลื่อน “งานบุญเมืองยศ งานศพปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และการพนัน” และการรณรงค์งดเหล้า เข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑. ณ ห้องประชุมทูบีนัมเบอร์ ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร ผู้แทน นพ.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เครือข่ายองค์กรงดเหล้าอีสานล่าง รองนายก อบต.โนนเปือย ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดยโสธรและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือฯ

   

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมเพชร  สร้อยสระคู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียน  ณ ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

   

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ สู่ความยั่งยืน  ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค จังหวัดยโสธร โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร เป็นหน่วยดำเนินการ และกำหนดนำผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๕ คน ไปศึกษาดูงานด้านการตลาดที่จังหวัดนครปฐม

   

วันที่ 19 มิถุนายน 2561  เวลา 17.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทปรายการ “บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร” เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบาย และภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งการแจ้งเตือนภัยต่างๆ โดยมีจ.ส.ต.พงสถิตย์ อรอินทร์ ผอ.สวท.ยส. ให้การต้อนรับและนายณัฐรัชต์ หงษ์คำ นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้เทปดังกล่าวจะนำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่น F.M.90 MHz ในเช้าวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 06.00 น.

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน โดยมี นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รอง ผวจ.ยส.(1),นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผวจ.ยส.(2),นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่6/2561 ประจำเดือนมิถุนายน โดยมี นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รอง ผวจ.ยส.(1),นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผวจ.ยส.(2),นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโธร,หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

 

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล(Video Conference) การประชุมเตรียมความพร้อมข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ก่อนการไปฝึกปฏิบัติราชการในหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค โดยมีนายทำนอง บุญเจริญ ผอ.กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ยส.,ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติ ตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โดยมีนายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รอง ผวจ.ยส.(1),นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(2),หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ข้าราชการ พนักและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกส่วนราชการ เข้าร่วม ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

หน้าที่ 1 จาก 8