Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (695)

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกจังหวัดยโสธร เพื่อจัดทำแผนงาน อำนวยการ กำกับดูแล และดำเนินการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดยโสธรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และจังหวัดได้เตรียมการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัด ในวัน เวลา และฤทษ์ที่สำนักพระราชวังกำหนดไว้ จังหวัดยโสธรจึงได้เรียนเชิญคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดยโสธร ณ ห้องหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

54433947 2285860264960868 7246737523555172352 n

54354314 2285860074960887 8671480722277531648 n

สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร /18 มี.ค. 62

วันที่18 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ณ วัดศรีธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจ การปกครองแก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย และได้ทรงวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น นับจาก พ.ศ. 2448 จวบจนปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 114 ปี มาแล้ว และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยของการบริหารราชการแผ่นดินที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน

54514905 2285836431629918 4064334819289464832 n

53930176 2285836564963238 2743282383179481088 n

54436677 2285836728296555 3974844296594456576 n

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในฐานะ ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส. มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย พ.อ.ฉกาจพงษ์ หงส์ทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส. (ท) ให้การต้อนรับ พล.ต.อรชัย บุญสุขจิตเสรี ผช.จเร กอ.รมน. และคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการและประเมินผลงานการปฏิบัติงาน ของ กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

54217294 2283489751864586 4698545650315296768 n

54278411 2283489961864565 7851506817623392256 n

54434440 2283489865197908 5718686248101478400 n

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน แขกผู้มีเกียรติและประชาชน ร่วมกิจกรรมภายในงาน ชมการแสดงด้านศิลปธรรมรำวงย้อนยุค “คณะรำวงย้อนยุคตำบลศรีฐาน” ชม ช็อป ชิม การสาธิตและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรและสินค้าชุมชนจากเครือข่ายทางวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมและผู้ประกอบการ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/วาดภาพระบายสี/การละเล่นพื้นบ้าน/นิทรรศการจากหน่วยงาน สถานศึกษา ชมแชะ ชุ้มถ่าย/บรรยากาศถนนคนเดินเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า/พิพิธภัณฑ์เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ณ บริเวณถนนคนเดินบ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

53622438 2283210111892550 9189961125481938944 n

54257663 2283209995225895 1890514410355556352 n

54255671 2283209501892611 7227988741472649216 n

สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร /13 มี.ค. 62

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิด Kick off โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร เพื่อเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลกษณ์ อัครราชกุมารี ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ร่วมกันจัดทำ "โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลกษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินการงานป้องกัน กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดยโสธร เพื่อให้บริการผ่าตัด ทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก ขจัดความไม่รู้ ความไม่เข้าใจของประชาชน และปลูกจิตสำนึก"รัก...เลี้ยง....ต้องรับผิดชอบ"
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงทั้งคนและสัตว์ที่ติดเชื้อโรคนี้แล้วจะไม่มีทางรักษาให้หายได้ ต้องตายด้วยความทรมานทุกราย สัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยยังคงเป็นสุนัขและแมว สภาพปัญหาของโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในหลายพื้นที่ยังดำเนินการได้ไม่ถึงร้อยล่ะ 80 ของจำนวนสัตว์ทั้งหมด การปล่อยทิ้งสุนัข-แมว ในที่สาธารณะหรือวัด เป็นสาเหตุที่ทำให้สัตว์จรจัดเพิ่มมากขึ้น และประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

53628887 2283035815243313 3422528209751638016 n

53728053 2283036111909950 7931976684931121152 n

53841441 2283036358576592 3884049985037139968 n

สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร /13 มี.ค. 62

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพสตรียุคใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0 เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำสตรีจากทั้ง 9 อำเภอ รวม 80 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้นำสตรี โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร,นายชัยโรจน์ ธนสมบัติ พัฒนาการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำสตรีจาก 9 อำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

259853

259854

259856

259855

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติ ตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ของ กอ.รมน.จว.ยส. และเป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระ 4 ดี จังหวัดยโสธร:ด้านคนดี พร้อมทั้งแจ้งข่าวให้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯได้รับทราบข้อมูลการปฏิบัติของจังหวัดที่ผ่านมา และที่จะดำเนินงานในห้วงเดือนนี้ โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.2),พ.อ.ฉกาจพงษ์ หงส์ทอง รอง ผอ.รมน.จ.ยส.(ท)และหัวหน้าส่วนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่าย เข้าร่วม ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังเก่า)

 

259847

259849

วันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ เทคนิคต่างๆ ที่จะนำไปสู่สัมฤทธิผลในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดโดยมีนายสนอง พลมาตร์ รก.ศธจ.ยส.,นายสันติพงศ์ โนนจันทร์ ผอ.การฝึกอบรม,คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,คณะวิทยากร,ครูผู้รับการฝึกฯ เข้าร่วม ณ รร.เทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15

S 2744333S 2744335

S 2744334

วันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธิเปิด-ปิด โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยมีนายสุรัตน์ วิภักดิ์ ผอ.กศน.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหารสถานศึกษา,ข้าราชการครู และครู กศน. เข้าร่วม ณ ห้องบุษราคัม รร.เจพี เอ็มเมอรัลด์

S 2744325

S 2744327

S 2744328

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" บำเพ็ญประโยชน์ โดยการ "ก่อสร้างฝายมีชีวิต" โดยมีนายอาทิตย์ ยังคง นอ.คำเขื่อนแก้ว,หัวหน้าส่วนราชการ,ภาคเอกชน,ผู้บริหาร อบต.กุดกุง,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,จิตอาสา,ประชาชน เข้าร่วม ณ บริเวณลำห้วยส้มป่อย บ.โนนม่วง ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว

S 2670696

S 2670700

S 2670701