Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (593)

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานออกปฏิบัติงานโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วัดเหล่าไฮ บ้านเหล่าไฮ ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมี นพ.บัญชา สรรพโส นายแพทย์สาธารสุขจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอาทิตย์ ยังคง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะแพทย์/บุคลากรสาธารณสุข ข้าราชการ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอคำเขื่อนแก้ว เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมปฏิบัติงานตามโครงการฯ และมีประชาชนชาวตำบลเหล่าไฮไปใช้บริการตามโครงการฯ เป็นจำนวนมาก

   

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ออกตรวจเยี่ยม มอบสิ่งของและให้กำลังใจกับผู้ป่วยและครอบครัว ที่เจ็บป่วยและประสบอุบัติเหตุที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลจังหวัดยโสธร โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นางสาวกีรติ คำทอง รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล  รพ.ยส.,พญ.อนิลทิตา พรมณี ประธานองค์กรแพทย์ รพ.ยส.,คณะเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,พยาบาล เข้าร่วม ณ โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร

  

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันรัฐพิธีถวายราชสดุดีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  เนื่องจากวันที่  17  มกราคมของทุกปี  เป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย  โดยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานที่สำคัญว่าชนชาวไทยได้มีศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาล  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ.2553  จึงกำหนดให้วันที่  17  มกราคมของทุกปีเป็น  “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”  และกำหนดให้เป็นวันรัฐพิธี  เพื่อถวายราชสดุดีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ประธานพิธีเปิดโครงการรวมชนเผ่า ของดีโคกสำราญ มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมนานาชาติพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายสุพิช สามารถ นอ.เลิงนกทา,ผู้บริหารสถานศึกษา,นายมิตร บุญเพ็ง นายก อบค.โคกสำราญ,ผู้นำท้องที่, อาคันตุกะศิลปินนานาชาติ ประชาชน เข้าร่วม ณ โรงเรียนกุดคอก่านโคกกสำราญโนนสวรรค์ ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบูชาครู และทอดผ้าป่านานาชาติในเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติเลิงนกทา ครั้งที่ 2 ในเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 โดยมีพระอธิการ ดร.บุญชวน ธมฺมโฆสโก เจ้าอาวาสวัดป่าวังน้ำทิพย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายสุพิช สามารถ นอ.เลิงนกทา,ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่,นักเรียน,อาคันตุกะศิลปินนานาชาติ เข้าร่วม ณ วัดโพธิ์เฉลิมราช ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ.2562 จังหวัดยโสธร และมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น โดยมีนางวัชรกาญจน์ คงพูล ศธจ.ยส.,คณะผู้บริหาร สนง.ศธจ.ยส.ผู้บริหารสถานศึกษา,คณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ณ หอประชุม OTOP สวนสาธารณพญาแถน อ.เมืองยโสธร

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 11.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่กลุ่มสตรีเปราะบางทางสังคม ภายใต้กิจกรรมที่ 6 "ก้าวใหม่ ชีวิตใหม่ ให้แม่" รุ่นที่ 1  ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม เจ.พี. เอ็มเมอร์รัลด์ จังหวัดยโสธร ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

    

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทป "บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมี นางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรให้การต้อนรับและเป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 16 ม.ค.2562 เวลา 08.00 - 09.00 น. บันทึกเทป ณ ศูนย์ข่าว "Digital Center" สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562  ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

   

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมหารือและร่วมรับฟังข้อมูลจากผู้แทนเครือข่ายอนุรักษ์กลุ่มลำเซบายและกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายกรณีการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัทมิตรผลไบโอ - พาวเวอร์(อำนาจเจริญ) จำกัด โดยมีนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน,คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน,คณะทำงานฯ, เครือข่ายอนุรักษ์กลุ่มลำเซบายและกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์