Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (489)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

  

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  กล่าวต้อนรับเลขาธิการ คปภ. (ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ) และร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วม ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)จังหวัดยโสธร ถ.แจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับและปรึกษาหารือผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (นายกรีฑา สพโชค) ในวาระเดินทางติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2562/62 ด้านการตลาด และการลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่สนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี(พลอากาศเอกประจิน จั่นจอง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วม ณ ห้องรับรองยศสุนทร

 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทป"บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมี นางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรให้การต้อนรับ,และมีนางวันชนะ บุญปก ดาโรจน์  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร เป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 7 พ.ย.2561 เวลา 08.00 - 09.00 น. บันทึกเทป ณ ศูนย์ข่าว "Digital Center" สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมหารือการส่งเสริมการตลาดเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร กับกลุ่มนักธุรกิจจากประเทศจีนนำโดย นายหลิน ชี จิง CEO ฉงชิ่งฉีจินกรุ๊ป พร้อมคณะ,ภาคเอกชน,ตัวผู้แทนผู้ส่งออกไทย,ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมสนับสนุนการตลาดเกษตรอินทรีย์ ให้สามารถนำสินค้าเกษตรอินทรีย์ ไปขายยังตลาดต่างประเทศได้ โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.,นางอังคณา บุญสาม กษ.ยส.,นางธนมน เรืองวัฒนโกวิทย์ ประธานบิซคลับจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วม  ณ ห้องประชุมหมอนขิด

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2561 เพื่อบูรณาการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ มาตรการ/กิจกรรม ประกอบด้วย มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ในพื้นที่จังหวัดยโสธร  ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

  

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหารดี ดนตรีแซ่บ และบอลลูน จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานฯระหว่างวันที่ 7-11 พ.ย.2561 ณ บริเวณลานวิมานพญาแถน และส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดด้านท่องเที่ยว สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด และยังเป็นการแนะนำแหล่งท่องเที่ยว วิมานพญาแถน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายโดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),ดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร,ผู้แทนผู้ประกอบการ,สื่อมวลชน เข้าร่วม ณ วิมานพญาแถน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการมอบเครื่องสับมันสำปะหลัง ตามโครงการสนับสนุนเครื่องสับมันสำปะหลังขนาดเล็กให้วิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 กลุ่ม 6 เครื่อง เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาสินค้ามันสำปะหลังตลอดจนห่วงโซ่อุปทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดยโสธร,กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ที่ได้รับมอบ เข้าร่วม ณ หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังใหม่)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดนิทรรศการแบบถาวรในอาคารพญาคันคาก และอาคารพญานาค ครั้งที่ 2/2561 เพื่อหาแนวทางให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและดูแลรักษาพิพิธภัณฑ์พญาคันคากและอาคารพญานาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),หัวหน้าส่วนราชการ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ,คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

  

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติ ตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ของ กอ.รมน.จว.ยส. และเป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระ ๔ ดี จังหวัดยโสธร ด้านคนดี พร้อมทั้งแจ้งข่าวให้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯได้รับทราบข้อมูลการปฏิบัติของจังหวัดที่ผ่านมา และที่จะดำเนินงานในห้วงเดือนนี้ โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2)และหัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่าย เข้าร่วม ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังเก่า)