Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (702)

วันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ เทคนิคต่างๆ ที่จะนำไปสู่สัมฤทธิผลในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดโดยมีนายสนอง พลมาตร์ รก.ศธจ.ยส.,นายสันติพงศ์ โนนจันทร์ ผอ.การฝึกอบรม,คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,คณะวิทยากร,ครูผู้รับการฝึกฯ เข้าร่วม ณ รร.เทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15

S 2744333S 2744335

S 2744334

วันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธิเปิด-ปิด โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยมีนายสุรัตน์ วิภักดิ์ ผอ.กศน.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหารสถานศึกษา,ข้าราชการครู และครู กศน. เข้าร่วม ณ ห้องบุษราคัม รร.เจพี เอ็มเมอรัลด์

S 2744325

S 2744327

S 2744328

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" บำเพ็ญประโยชน์ โดยการ "ก่อสร้างฝายมีชีวิต" โดยมีนายอาทิตย์ ยังคง นอ.คำเขื่อนแก้ว,หัวหน้าส่วนราชการ,ภาคเอกชน,ผู้บริหาร อบต.กุดกุง,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,จิตอาสา,ประชาชน เข้าร่วม ณ บริเวณลำห้วยส้มป่อย บ.โนนม่วง ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว

S 2670696

S 2670700

S 2670701

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในพิธีและร่วมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาเพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำให้เกษตรกกรมีรายได้ และอาชีพที่มั่นคงโดยมีนายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 13,14,นายวิรัตน์ ภานนท์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราขการ,นายสุพิช สามารถ นอ.เลิงนกทา,ภาคเอกชน,ผู้บริหาร อบต.โคกสำราญ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,เกษตรกร เข้าร่วม ณ แปลงสาธิตการปลูกข้าวโพด บ.หนองยาง ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา

S 2670692

S 2670690

S 2670693  S 2670694

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : การฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) โดยคัดเลือก “อุทกภัย” เป็สถานการณ์หลัก และ “อุบัติเหตุจากรถบรรทุกสารเคมีชนกับรถโดยสาร” เป็นสถานการณ์รอง ณ ห้องประชุมหมอนขิต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

53578825 2280045618875666 2967261113734922240 n

53435056 2280045485542346 8984492505676382208 n

54364873 2280046315542263 6066862818538291200 n  53270781 2280046355542259 733228475946631168 n

สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร /8 มี.ค. 62

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 น. นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ข้าราชการ ลูกจ้าง ในหน่วยงานราชการศาลากลางจังหวัด ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพประจำทุกวันพุธ ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง ในองค์กร เพื่อให้ได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สร้างความสามัคคีในหน่วยงานองค์กรอีกด้วย

53406519 2279034805643414 8975566910800265216 n

53150282 2279034672310094 471727897481052160 n

53297043 2279034842310077 2289991994321141760 n

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการรวมกลุ่มสตรีเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ และการจัดงานวันสตรีพิการสากล ประจำปี 2562 ของจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจ.พี. อมเมอรัลด์ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีภารกิจและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาสตรีคนพิการ โดยมีหลักการสำคัญในการให้สตรีพิการสามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียม เสมอภาค และเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อสตรีพิการ ตลอดจนการเสริมพลังอำนาจและพัฒนาศักยภาพสตรีพิการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสตรี รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการสตรีพิการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายสตรีผู้สูงอายุ เด็กพิการ สตรีพิการ เครือข่ายด้านคนพิการกว่า 300 คนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

53302276 2278360005710894 3709632106175922176 n

53405293 2278359992377562 3683951221107851264 n

53060154 2278360502377511 2343117909389213696 n  53071338 2278360332377528 9206518821408473088 n

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมการประเมินส่วนราชการและการประเมินผู้บริหารองค์การ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ( หลังใหม่ ) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อให้การดำเนินการตัวชี้วัดตามกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด

53359594 2277784025768492 6271257962807820288 n

53300095 2277783909101837 8521285385223929856 n

52995415 2277783905768504 2597324684198412288 n  53764591 2277784012435160 15983939835396096 n

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 2 มีนาคม 2562 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กอ.รมน.ยโสธร โครงการชลประทานยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในแม่น้ำชี ไว้เพื่ออุปโภคบริโภคและทำการเกษตรช่วงฤดูร้อน ซึ่งมีความยาวของฝายชะลอน้ำยาวประมาน 130 เมตร สูงประมาณ 1.5 เมตร เพื่อรองรับน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ณ บริเวณแม่น้ำชีหลังวัดท่าข้าม ตำบลหัวเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งสถานการณ์น้ำของจังหวัดยโสธรในแม่น้ำชี ในเขตอำเภอหมาชนะชัยมีน้ำน้อยและบางช่วงแห้งสามารถเดินข้ามไปได้ยาวกว่า 1 กิโลเมตร และมีจุดที่วิกฤตมี 3 จุดประกอบด้วย บริเวณบ้านดอนขะยอม ตำบลสงเปลือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว บ้านท่าช้าง ตำบลบากเรือ และบ้านหนองยาง ตำบลหัวเมือง ของอำเภอมหาชนะชัย และตอนนี้ได้ประสานทางเขื่อนลำปาว เพื่อขอการสนับสนุนน้ำเติมลงในแม่น้ำชี และได้สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเป็นการกักเก็บน้ำที่ปล่อยมาจากต้นเขื่อนไว้ใช้ในช่วงฤดูร้อนที่มาถึง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่

53145757 2277070302506531 6208089538028371968 n

53563802 2277070109173217 6062367619866951680 n

53621298 2277069729173255 375495410002690048 n  53553177 2277069669173261 1469069391520858112 n

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชน ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีพระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํงโส ทีมวิทยากร ธรรมะเดลิเวอรี่ จากวัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “ทางเลือก ทางรอด” และดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดยโสธร/นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร กล่าวรายงานฯ มีนักเรียน จำนวน 800 คน จาก 8 โรงเรียนของจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเจอรัลด์ จังหวัดยโสธร

398744

398743