Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (593)

วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"  ณ หอประชุม OTOP สวนสาธารณะพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร อ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และมอบเกียรติบัตรแก่เด็กดีเด่น ประจำปี 2562 พร้อมมอบของขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กที่มาร่วมงาน โดยมี นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ร่วมงานในครั้งนี้าก

  

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 06.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานทำบุญตักบาตรย้อนยุค "วิถีถิ่น วิถีไทย" หนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนวาระ 4 ดี จังหวัดยโสธร (ด้านคนดี) ณ บริเวณถนนคนเดินบ้านสิงห์ท่า หน้าศาลหลักเมืองจังหวัดยโสธร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน จังหวัดยโสธร โดยมีพระภิกษุ/สามเณร จำนวน ๒๙ รูป และพุทธศาสนิกชน จำนวน 150 คน รวม 129 รูป/คน
ในโอกาสนี้ พระครูอนุรักษ์วรดิตถ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร เจ้าอาวาสวัดสิงห์ท่า ได้ให้ข้อคิดคติธรรมในการดำเนินชีวิตแก่พุทธศาสนาสนิกชนจังหวัดยโสธร ดังคำอนุโมทนาที่นักปราชญ์ทั้งหลายได้ประพันธ์ขึ้นว่า “อัคคัสมิง ทานัง ทะทะตัง อัคคัง ปุญญัง ปะวัฑฒะติ” แปลได้ว่า “บุญนั้นจะเจริญแก่บุคคลผู้ที่ให้ของที่ดี” ฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นการให้เสื้อผ้าที่ดี อาหารที่ดี ล้วนเรียกว่าการให้สิ่งที่ดี แต่สิ่งสำคัญที่สุด ก็คือการให้น้ำจิตน้ำใจ คือ การให้ความรัก ความเมตตาต่อกัน อันนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีเลิศกว่าทุกสิ่งทุกประการ เพราะเมื่อเราได้ให้ความรัก ความเมตตา ให้น้ำจิตน้ำใจต่อบุคคลอื่นแล้ว เราย่อมจะได้รับสิ่งเหล่านี้ตอบแทนกลับคืนมาเช่นกัน
สุดท้ายนี้ พระครูอนุรักษ์วรดิตถ์ ได้ให้พรแก่ผู้ที่มาร่วมทำบุญด้วยความตั้งอกตั้งใจ และได้ให้สิ่งที่ดีเลิศต่อกันแล้ว “ขอทุกสิ่งที่เป็นสิ่งที่เลิศ เป็นสิ่งที่ประเสริฐ จงย้อนกลับมาสู่ตัวทุกท่าน ตลอดปี และตลอดไป ขอให้ได้ประสบแต่ความสุขกาย สุขใจ อยู่ดีมีสุข อายุมั่นขวัญยืน ปรารถนาสิ่งใดที่เหมาะที่ควรที่จะเป็นไป ขอสิ่งทั้งหลายทั้งมวลเหล่านั้น จงสัมฤทธิผลแก่ทุกท่านดังที่ปรารถนา ทุกคน ทุกท่าน ตลอดไปเทอญ.”

  

สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 17.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งอารยธรรมบ้านสิงห์ท่า ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ประเทศไทยมีความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงกำหนดโครงการตลาดประชารัฐเพื่อมุ่งเน้นการขยายพื้นที่ทางการตลาด ให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม ได้มีพื้นที่ทางการตลาดอันนำมาซึ่งการสร้างรายได้เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป ภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมอีสานจากนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สนุกสนานอีกด้วย

  

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดกิจกรรม Kick off ปฏิบัติแผนปฏิบัติการ 60 วัน “ แยกก่อนทิ้ง ” และนำหัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้าง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักเรียนนักศึกษาพี่น้องประชาชนกว่า 500 คน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ แผนรณรงค์ “ แยกก่อนทิ้ง” ของจังหวัดยโสธร ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการ 60 วัน “ แยกก่อนทิ้ง ” ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2562 ถึง 9 มีนาคม 2562 และเริ่ม Kick off พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 9 มกราคม 2562 เพื่อเป็นการรณรงค์การคัดแยกขยะต้นทาง เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อให้ลดปริมาณน้อยลง แยกขยะที่เป็นพิษ ขยะที่เป็นอันตราย เพื่อลดความเสี่ยง และขยะรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ประชาชนลดปริมาณขยะ โดยใช้หลักการ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

   

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

https://www.facebook.com/สปชส-ยโสธร-1960998350780396

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นาย สมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส.) ประจำเดือน มกราคม 2562 ซึ่งเป็นครั้งที่4/2562 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ (ชั้น๓) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดยโสธร และนำเสนอผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  

กฤษฎา ศรอินทร์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส. ยโสธร

https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%AA-%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3-1960998350780396/

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทป"บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมี นายณัชรัชต์ หงษ์ทอง นักสื่อสารมวลชน ปฏิบัติการ สวท.ยส., เป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 9 ม.ค.2562 เวลา 08.00 - 09.00 น. บันทึกเทป ณ ศูนย์ข่าว "Digital Center" สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม และเติมความสุข ให้คนยโสธร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3 โดยมีท่านจักรกฤษณ์ ศรีเมฆ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นายมานิตย์ มีศรี นอ.ค้อวัง,ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น,ประชาชน เข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ ม.10 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร

  

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562  ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

   

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนในเขตพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกล อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดบ้านคำผักหนาม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เพื่อดูแลประชาชนในเขตพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพในด้านต่าง ๆ อาทิ ปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก ปัญหาทางสายตา ปัญหาสุขภาพจิต และมอบเงินช่วยเหลือ มอบผ้าห่มกันหนาว และมอบพันธุ์ปลาให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ออกให้บริการ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ฯลฯ เพื่อประชาชนที่มาร่วมงาน จะได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด

   

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น.ที่ห้องประชุมวิถีอีสาน หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในการเปิดโครงการการขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นตลอดจนเกษตรกรที่ กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชาร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธรได้ร่วมกันจัดขึ้นโดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรให้การต้อนรับ
พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาค 2 เปิดเผยว่าตามที่กองทัพภาคที่ 2 และกองอำนวยการรักษาความั่นคงภาค 2 ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกรให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 341 โครงการ ดังนั้นในวันนี้จึงได้นำวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมาทำความเข้าใจขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นตลอดจนเกษตรกรในจังหวัดยโสธรทั้ง 9 อำเภอเพื่อผู้นำท้องที่และท้องถิ่นจะได้ไปประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลและหมู่บ้านของตนเองได้ทราบและหากเกษตรกรต้องการก็จะได้เตรียมเอกสารหลักฐานตลอดขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนได้ถูกต้อง

   
สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร