Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (642)

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร ด้วยการสร้างเสริมค่านิยม ปลุกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจ.พี.เอมเมอร์รัลด์ อำเภอเมืองยโสธณ จังหวัดยโสธร 
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร และการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเสริมสร้างค่านิยม ปลุกจิตสำนึก สร้างกระแสการรับรู้ให้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม มีการขายผลให้ทุกส่วนในสังคมเกิดความสำนึกที่ดี และต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ สอดคล้องกับหลักการในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นำสังคมสู่ความสงบสุข

    

สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร /25 ม.ค. 62

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานออกหน่วยปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายบัญชา สรรพโส นพ.สสจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,นายอภิรัตน์ ป้องกัน นอ.เมืองยโสธร ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้นำท้องที่ ผู้นำทัองถิ่น อาสาสมัครมพอ.สว.,ประชาชน เข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านสะเดา ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร

   

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 08.00 - 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมรายการ NBT วิถีไทย (บันทึกเทป) และร่วมรายการอิสานเช้านี้ NBT เนิสอิส (ถ่ายทอดสด) เพื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 14-18 ก.พ.2562 โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.,นางสาวมาริสา สีลาพัฒน์ นอ.มหาชนะชัย,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น,สื่อมวลชน,ครู อาจารย์ นักเรียน,ประชาชน เข้าร่วม ณ บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น.  นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงาน “บุญคูณลานและของดีเลิงนกทา” ประจำปี 2562. โดยมีนายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา และคณะ ให้การต้อนรับ  ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

   

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 11.30 น.  นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดยโสธร การประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและด้านการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยมีนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับและเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร

   

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบแนวทางการบูรณาการและสานต่อกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดยโสธร พร้อมชมการนำเสนอผลงานในแต่ละชมรมก่อนการเข้าประกวดจริงในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้แทนภาคเอกชน และชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภทชมรมในจังหวัดยโสธร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมพญาแถน สนง.สสจ.ยส.

 

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.45 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติเงินโครงการที่กลุ่ม/องค์กรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรียื่นขอกู้/ขอรับการสนับสนุน. ณ ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบูรณะและพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดยโสธร เพื่อบำรุง รักษา บูรณะ และพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณท่าคำทองซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนในพื้นที่เคารพเลื่อมใส ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีความพร้อมสำหรับจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัด เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหาร อปท.,กำนัน ผูใหญ่บ้าน,ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วม ณ ท่าคำทอง วัดศรีธรรมาราม ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร

   

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร บันทึกเทป"บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมี นางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรให้การต้อนรับ นายณัฐรัชต์ หงษ์ทอง นักสื่อสารมวลชน ปฏิบัติการ สวท.ยส. เป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 23 ม.ค.2562 เวลา 08.00 - 09.00 น. บันทึกเทป ณ ศูนย์ข่าว "Digital Center" สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้
          - เวลา 07.30 น.ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ประจำเดือน มกราคม 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสาะคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด



          - เวลา 08.30 น.ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือน มกราคม 2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสาะคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,คณะกรมการฯ,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์



          - เวลา 11.00 น.ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือน มกราคม 2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสาะคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการฯ,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์