Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (702)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ ของจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน การป้องกันนักดื่มนักสูบหน้าใหม่ ลดโรคที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจขาดเลือด การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร จากการสำรวจการสูบบุหรี่ พบว่าประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีอัตราการสูบบุหรี่ลดน้อยลงเพียงเล็กน้อย แต่อัตราการสูบในเยาวชนอายุ 15-19 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีทิศทางการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภารัฐ และเครือข่ายองค์กรเอกชน ได้จัดทำแผนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบลดน้อยลง และเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพและคนรอบข้าง

52859434 2271584939721734 3130793187531030528 n

52561460 2271585069721721 7367456826473840640 n  52733490 2271585093055052 880094474611458048 n

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดรูปแบบขบวนแห่ เส้นทางการเดินขบวนและการจัดกิจกรรมของขบวนแห่ เนื่องในงานสัปดาห์วันสถาปนาจังหวัดยโสธร โดยดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางพัชนี คนหาญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ณ ห้องประชุมหมอนขิต ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร หลังใหม่

52582608 2271447443068817 5538371065610240000 n

52759747 2271447336402161 5406358721712357376 n  52350924 2271447433068818 5149387976534392832 n

สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร /22 ก.พ. 62

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2562 จังหวัดยโสธร. ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

52825713 2271440879736140 6113233059287400448 n

52467444 2271440869736141 9068762598702317568 n  52559005 2271440973069464 1133568678323814400 n

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนแก่สมาชิกและองค์กรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่จังหวัด. ณ ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

393187

393186  393190

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาแหล่งอารยธรรมบ้านสิงห์ท่า ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ครั้งที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดำเนินการโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร มี ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน และมีผู้พิพากษาศาลจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอเมืองฯ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร นายก อบต. ผู้นำภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ จำนวนมาก. ณ บริเวณถนนคนเดิน คุ้มเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

393008

393009  393011

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์และช่วยเหลือนักเรียนในครอบครัวยากจนหรือด้อยโอกาสจังหวัดยโสธร เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือ ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

392984

392986  392987

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น.  นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

S 2121781

S 2121783

          - เวลา 08.30 น.ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,คณะกรมการฯ,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

S 2121786

S 2121787  S 2121791

          - เวลา 11.00 น.ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการฯ,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 จังหวัดยโสธร และโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ(วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),หัวหน้าส่วนราชการ,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,นายอภิรัตน์ ป้องกัน นอ.เมืองยโสธร,ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐ,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อ.เมืองยโสธร

S 2080840
- เวลา 19.00 น.ประธานพิธีเวียนเทียนโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 จังหวัดยโสธร และโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ(วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),หัวหน้าส่วนราชการ,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) อ.เมืองยโสธร

S 2080851
- เวลา 21.00 น.ประธานพิธีเวียนเทียนงานนมัสการพระธาตุกู่จาน ประจำปี 2562 และเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายอาทิตย์ ยังคงนอ.คำเขื่อนแก้ว,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหาร อบต.กู่จาน,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดกู่จาน ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว

S 2080854

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.20 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร .ให้การต้อนรับพลตรีธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานในพิธีเปิดโครงการพี่ทหารสานฝันก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในพิธีฯได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ครินช์ จงหาญ(ครูนะ) มาบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ(inspiration talk show) จุดประกายความคิด และวางอณาคตรากฐานของตัวเอง และสนองนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนเลิงนกทา โดยมีนายบุญสนอง พลมาตร์ รักษาการ ศธจ.ยส.,นายสุพิช สามารถ นอ.เลิงนกทา,ผู้บริหารสถานศึกษา,คณะครู อาจารย์,เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ,นักเรียน เข้าร่วม ณ โรงเรียนเลิงนกทา อ.เลิงนกทา

S 2056476

S 2056479
- เวลา 15.00 น.ประธานพิธีปล่อยขบวนรถแห่มาลัยข้าวตอก และมอบรางวัลการประกวดขบวนแต่งมาลัยสวยงาม และพิธีถวายมาลัยข้าวตอก เพื่ออนุรักษ์ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก หนึ่งเดียวในโลก ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประเพณีไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดยโสธรโดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน,หน่วยงานทุกภาคส่วน,ประชาชน,นักท่องเที่ยว เข้าร่วม ณ เส้นทางหน้าที่อำเภอมหาชนะชัย - วัดหอก่อง ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย

S 2056487

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ บทบาทไทยในการเป็นประธานอาเซียน ประจำปี 2562 ” ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 โดยจัดทำนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยให้แก่บุคลากร และประชาชนทั่วไปให้ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดี  อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทภารกิจด้านต่างประเทศและอาเซียนในบริบทของกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้าง ทหาร ตำรวจ ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้กว่า 100 คน

52378362 2269014299978798 8556300423932149760 o

52297889 2269014009978827 4544479929252708352 o

52480959 2269014289978799 8893798782253137920 o

52002729 2269014629978765 5519066506169679872 o

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

https://www.facebook.com/PublicrelationsYasothon