Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (642)

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและลูกจ้าง ตำรวจ ทหาร จำนวนมาก ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ : เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ-แผ่เมตตา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติ ตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ของ กอ.รมน.จว.ยส. และเป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระ 4 ดี จังหวัดยโสธร ด้านคนดี ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

 

สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปช.ยส

วันที่ 20 มกราคม 2562) เวลา 16.00 น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดงาน"ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีกุดชุม บุญกุ้มข้าวใหญ่" ครั้งที่ 2 ประจำปี2561 โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,นายจารุวัตร ภูแก้ว นอ.กุดชุม,ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น,สื่อมวลชน นักท่องเที่ยว,ประชาชน เข้าร่วม ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม   จังหวัดยโสธร

  

วันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสขึ้นบรรจุพระสารีริกธาตุในพระประธาน ขนาดหน้าตัก 10 เมตร สูง 24 เมตร  ณ วัดพระโต บ้านติ้ว ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

 

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10.20 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระบรมรูปราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,นายจารุวัตร ภูแก้ว นอ.กุดชุม,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่,ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่,ประชาชน เข้าร่วม ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.09 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานงานรัฐพิธีถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวันยุทธหัตถี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีท่านเทิดทูน ภาสะฐิติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,คณะชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ,สมาคม มูลนิธิ นักเรียน นักศึกษา,พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วม ณ หอประชุมวิถีอิสาน

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานออกปฏิบัติงานโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่บ้านแข่ หมู่ที่ 7 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร โดยมี นพ.บัญชา สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายมานิตย์ มีศรี นายอำเภอค้อวัง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะแพทย์/บุคลากรสาธารณสุข ข้าราชการ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอค้อวัง เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมปฏิบัติงานตามโครงการฯ และมีประชาชนชาวตำบลฟ้าห่วน ไปใช้บริการตามโครงการฯ เป็นจำนวนมาก

 

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 11.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่กลุ่มสตรีเปราะบางทางสังคม ภายใต้กิจกรรมที่ 6 "ก้าวใหม่ ชีวิตใหม่ ให้แม่" รุ่นที่ 2  ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม เจ.พี. เอ็มเมอร์รัลด์ จังหวัดยโสธร ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

  

 

 

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานออกปฏิบัติงานโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่วัดเหล่าไฮ บ้านเหล่าไฮ ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมี นพ.บัญชา สรรพโส นายแพทย์สาธารสุขจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอาทิตย์ ยังคง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะแพทย์/บุคลากรสาธารณสุข ข้าราชการ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอคำเขื่อนแก้ว เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมปฏิบัติงานตามโครงการฯ และมีประชาชนชาวตำบลเหล่าไฮไปใช้บริการตามโครงการฯ เป็นจำนวนมาก

   

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ออกตรวจเยี่ยม มอบสิ่งของและให้กำลังใจกับผู้ป่วยและครอบครัว ที่เจ็บป่วยและประสบอุบัติเหตุที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลจังหวัดยโสธร โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นางสาวกีรติ คำทอง รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล  รพ.ยส.,พญ.อนิลทิตา พรมณี ประธานองค์กรแพทย์ รพ.ยส.,คณะเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,พยาบาล เข้าร่วม ณ โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร

  

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันรัฐพิธีถวายราชสดุดีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  เนื่องจากวันที่  17  มกราคมของทุกปี  เป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย  โดยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานที่สำคัญว่าชนชาวไทยได้มีศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาล  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ.2553  จึงกำหนดให้วันที่  17  มกราคมของทุกปีเป็น  “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”  และกำหนดให้เป็นวันรัฐพิธี  เพื่อถวายราชสดุดีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช