Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (642)

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562  ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

   

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนในเขตพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกล อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดบ้านคำผักหนาม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เพื่อดูแลประชาชนในเขตพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพในด้านต่าง ๆ อาทิ ปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก ปัญหาทางสายตา ปัญหาสุขภาพจิต และมอบเงินช่วยเหลือ มอบผ้าห่มกันหนาว และมอบพันธุ์ปลาให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ออกให้บริการ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ฯลฯ เพื่อประชาชนที่มาร่วมงาน จะได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด

   

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น.ที่ห้องประชุมวิถีอีสาน หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในการเปิดโครงการการขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นตลอดจนเกษตรกรที่ กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชาร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธรได้ร่วมกันจัดขึ้นโดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรให้การต้อนรับ
พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาค 2 เปิดเผยว่าตามที่กองทัพภาคที่ 2 และกองอำนวยการรักษาความั่นคงภาค 2 ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกรให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 341 โครงการ ดังนั้นในวันนี้จึงได้นำวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมาทำความเข้าใจขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นตลอดจนเกษตรกรในจังหวัดยโสธรทั้ง 9 อำเภอเพื่อผู้นำท้องที่และท้องถิ่นจะได้ไปประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลและหมู่บ้านของตนเองได้ทราบและหากเกษตรกรต้องการก็จะได้เตรียมเอกสารหลักฐานตลอดขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนได้ถูกต้อง

   
สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ”จังหวัดสะอาด”ประจำปี 2562 และแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

    

วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนในเขตพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกล อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เพื่อดูแลประชาชนในเขตพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพในด้านต่าง ๆ อาทิ ปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก ปัญหาทางสายตา ปัญหาสุขภาพจิต และเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ออกให้บริการ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ฯลฯ เพื่อประชาชนที่มาร่วมงาน จะได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด

  

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยโสธร นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่าย ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ : เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ-แผ่เมตตา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติ ตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ของ กอ.รมน.จว.ยส. และเป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระ 4 ดี จังหวัดยโสธร ด้านคนดี  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

    

วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 18.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายอาทิตย์ ยังคง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญเบิกบ้านและบุญคูณลาน (บุญเบิกบ้านสามัคคีชื่นชมความดีที่ผ่านมา) ที่บ้านแคนน้อย ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้สัมภาษณ์การดำเนินงานบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment and Care :CBTx.) ของจังหวัดยโสธร. ณ ห้องรับรองยศสุนทร ศาลากลางจังหวัดยโสธร
สำหรับ CBTx ของหวัดยโสธร ขณะนี้ มีจำนวน 29 หมู่บ้าน ครอบคลุมทุกอำเภอ อย่างน้อยอำเภอละ 1 หมู่บ้าน โดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ตามโปรแกรมมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและกิจกรรมทางเลือกของชุมชนเอง โดยในต้นปีนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากส่วนกลางและจังหวัดหลายหน่วย/จังหวัด แจ้งขอมาศึกษาดูงานแนวทางการดำเนินงานฯ ในพื้นที่ จึงขอชื่นชมและเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและทุกท่าน

วันที่ 3 มกราคม 2562  เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง"เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะ มูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)โดยมี น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.,และหัวหน้าส่วนราชการ,คณะนายอำเภอ,ผู้บริหาร อปท.,เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบงานฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด และห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดยโสธร และประธานพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการฯ,สื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด