Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (702)

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดโครงการนำเยาวชนท่องเที่ยวส่งเสริมหมู่บ้านวัฒนธรรม สู่การท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกล่าวให้โอวาทครูนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมสักการะขอพรศาลหลักเมืองก่อนออกเดินทาง ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยว โดยนำแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มาส่งเสริม พัฒนา และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธรให้เกิดเป็นรูปธรรม ชัดเจน สามารถสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชน สังคม เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดยโสธร ซึ่งโครงการส่งเสริมหมู่บ้านวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวครั้งนี้ มีนักเรียนและครูผู้สอนจากสถานศึกษาจำนวน 7 แห่งในจังหวัดยโสธร จำนวนนักเรียนและครูพร้อมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 80 คนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยโสธร ประธานพิธี มอบทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสโดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และ อป.มช.ยโสธร จัดทอดถวายผ้าป่าสามัคคีและมอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียน เรียนดีแต่ยากจน ในจังหวัดยโสธร 43 ทุน เพื่อส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาคน และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สร้างสามัคคี และทุนที่เหลือพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อป.มช.ให้ยั่งยืนตลอดไป

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร เปิดโครงการพัฒนาแหล่งอารยธรรมบ้านสิงห์ท่า ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ประเทศไทยมีความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงกำหนดโครงการตลาดประชารัฐเพื่อมุ่งเน้นการขยายพื้นที่ทางการตลาด ให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่ม ได้มีพื้นที่ทางการตลาดอันนำมาซึ่งการสร้างรายได้เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป 
ซึ่งภายในงานกิจกรรมยังมีการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมอีสานจากนักเรียนนักศึกษา พร้อมทั้งคณะหมอลำชื่อดังของจังหวัดยโสธร “รุ่งฟ้า กุลาชัย” เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรม"Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดยโสธร โดยมีท่านคมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,ชมรมปั่นจักรยานเสือเมืองยศ,มูลนิธิกู้ภัย ฮุก 31 จังหวัดยโสธร,ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม เส้นทาง ศาลากลางจังหวัดยโสธร-วิมานพญาแถน-ธาตุก่องข้าวน้อย-สวนพญาแถน-วัดศรีธรรมาราม(พระอารามหลวง)-ศาลากลางจังหวัดยโสธร รวมระยะทางปั่นทั้งสิ้น 29 กม.

วันที่ 7 ธันวาคม 2561เวลา 07.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร และนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้าง ทั้งภาครัฐและเอกชน พี่น้องประชาชนกว่า 100 คน ทำบุญตักบาตรยามเช้า แด่พระภิกษุสามเณร และกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาประเทศในทุกด้าน ณ บริเวณถนนคนเดิน 200 ปี หน้าวัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร และเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปและปลูกฝังคนรุ่นหลังให้เป็นคนดีปฏิบัติตามคำสอนพุทธศาสนา เพื่อขานรับวาระ 4 ดี ของจังหวัดยโสธร ทั้งนี้ ยังได้รับธรรมะและข้อคิดดีๆ จาก พระครูอนุรักษ์วรดิตถ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร เจ้าอาวาสวัดสิงห์ท่า นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

   

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมรับฟังการเตรียมความพร้อมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ( Video conference System ) จากอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร เพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมกิจกรรม “ Bike อุ่นไอรัก ”เพื่อเตรียมในด้านการบริการด้านพยาบาล ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านการจราจร และอีกหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ในงานกิจกรรมวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซัง พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ( ปอเทือง ) และไถกลบตอซังในพื้นที่ทำการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดยโสธร อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ซึ่งหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีเศษวัสดุเหลือจากตอซังเป็นปริมาณที่มาก และยังขาดการจัดการที่เหมาะสม ปัจจุบันโครงสร้างดินในพื้นที่ปลูกข้าวเสื่อมโทรมลง ดินขาดอินทรียวัตถุ และไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก สาเหตุเกิดจากการเผาตอซังฟางข้าวก่อนการเตรียมดินเพื่อเร่งทำการเพาะปลูก ประกอบกับเครื่องจักรกลในการเตรียมดินที่เกษตรกรใช้งานอยู่โดยทั่วไปไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกหากไม่ทำการเผาตอซังฟางข้าวก่อน ส่งผลให้เกิดปัญหาทางหมอกควันกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของเกษตรกรและประชาชนรอบพื้นที่ ผลผลิตข้าวลดลง ทำให้มีการลงทุนสำหรับปุ๋ยเคมี ซึ่งการไถ่กลบตอซังแทนการเผาจะช่วยสร้างให้ดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อม สามารถฟื้นฟูโครงสร้างดินให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนกว่า 100 คน หว่านปอเทืองเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) เพื่อช่วยในการปรับปรุงบำรุงดินให้ดีขึ้น และยังเป็นนโยบายจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างการรับรู้และความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

  

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยโสธร) ครั้งที่ 11/2561 เพื่ออำนวยการ เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของส่วนราชการและ ศป.ปส.อำเภอ และบูรณาการในการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติเร่งด่วน 3 เดือน ( 14 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562 )  ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

  

          วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 14.20 น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีรับพระราชทานเหรียญกาชาดประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 และผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร เข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 โดยมี เลขาธิการสภากาชาดไทย,ผู้บริหารสภากาชาดไทย,ผู้ว่าราชการจังหวัด,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดในภาค 7,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,ผู้บริจาคโลหิต จังหวัดยโสธร ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้
           - เวลา 07.00 น.ประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561โดยมีท่านคมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,ท่านเทิดทูน ภาสะฐิติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,องค์กรเอกชน,พ่อค้า ประชาชน ณ หอประชุมวิถีอิสาน


           - เวลา 08.00 น.ประธานพิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561โดยมีท่านคมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,ท่านเทิดทูน ภาสะฐิติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,องค์กรเอกชน,พ่อค้า ประชาชน ณ หอประชุมวิถีอิสาน


           - เวลา 09.30 น.ประธานพิธีเปิดนิทรรศการวันดินโลก จังหวัดยโสธร ประจำปี 2561 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,หมอดิน เข้าร่วม ณ หอประชุมวิถีอิสาน


           - เวลา 10.00 น.ประธานเปิดกิจกรรมอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"จังหวัดยโสธร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,องค์กรเอกชน,จิตอาสา,ประชาชน ณ หอประชุมวิถีอิสาน


           - เวลา 11.00 น.ประธานกิจกรรม"เกี่ยวข้าวอินทรีย์วิถียโสธร"โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะครู นักเรียน รร.อนุบาลยโสธร ณ แปลงนาหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร