Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (702)

ผวจ.ยโสธร นำเคารพธงชาติ กล่าวอุดมการณ์รักชาติ เทิดทูนสถาบันฯ สร้างความสามัคคี
           วันที 3 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำข้าราชการและลูกจ้าง ตำรวจ ทหาร กว่า 150 คนเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติพร้อมกัน หน้าเสาธง ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ความรักความสามัคคี มีระเบียบวินัย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้กล่าวเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันดินโลก กิจกรรมปั่น Bike อุ่นไอรัก และกิจกรรมเทศกาลแห่ดาวซึ่งจะจัดขึ้นเดือนธันวาคมนี้

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ภาพ/ข่าว
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

จังหวัดยโสธร นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้ารับมอบเสื้อพระราชทานในงานปั่นอุ่นไอรักเช้านี้ (1 ธันวาคม 2561) เวลา 07.55 นาที นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีมอบเสื้อพระราชทาน กิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก แก่ประชาชน ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ปั่น BIKE อุ่นไอรัก ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จังหวัดยโสธรมีประชาชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 3,500 คน ทั้งนี้จะมีการซ้อมปั่นเสมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 สำหรับเสื้อจักรยานพระราชทานนี้ในครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดทำขึ้น และทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง ด้านหน้ามีข้อความว่า “Bike” และสัญลักษณ์งานอุ่นไอรักคลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ด้านหลังมีภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ ทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย 9 ธันวาคม 2561 และในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 จะมีการปั่นพร้อมกันทั่วประเทศ พสกนิกรชาวยโสธรก็จะออกมาร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ปั่น BIKE อุ่นไอรัก อย่างพร้อมเพรียงข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์ แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ปั่นเกี่ยว เทีายวแดนเกษตรอินทรีย์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว" ,สักขีพยาน MOU รับซื้อข้าวหอมมะลิอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยนกับนักธุรกิจชาวจีน และกิจกรรมมอบข้าวใน"โครงการลงขันชวนกันทำนา"โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,นักธุรกิจชาวจีน,ชมรมนักปั่น,เกษตรกร เข้าร่วม ณ ทุ่งหอมมะลิอินทรีย์ บ.โคกกลาง อ.คำเขื่อนแก้ว

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (ก.จ.จ.ยโสธร) ครั้งที่ 9/2561 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  ณ ห้องประชุมสีทอง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

  

ยโสธร ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2561- 2563
           วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องเพชรชมพู โรงแรม เจ พี เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร เพื่อให้พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหลายของการพัฒนาจังหวัด

   


วชิราวุธ สุรวิทย์ ภาพ/ข่าว
กมลพร คำนึง /บก.ข่าว
ส ปชส.ยส

จังหวัดยโสธร จัดโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้ ปรึกษา แนะนำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน
           วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสิรมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้ ปรึกษา แนะนำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน (บูรณาการร่วมกับโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) ณ ห้องมรกต โรงแรมเจ พี เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานและด้านการป้องกันยาเสพติด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจ การประสานการให้บริการด้านแรงงานให้แก่อาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาและแรงงานนอกระบบตระหนักในปัญหาของยาเสพติด พร้อมร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหา และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน ซึ่งอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาและแรงงานนอกระบบ


วชิราวุธ สุรวิทย์ ภาพ/ข่าว
กมลพร คำนึง/บก.ข่าว
ส ปชส.ยส

ยโสธร จัดกิจกรรมจิบกาแฟรับอรุณ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหน่วยงานองค์กร
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายสมเพชร สร้อยสระคู นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ /ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น / ภาคเอกชน/ตำรวจ /ทหาร เข้าร่วมจิบกาแฟรับอรุณ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น หารือข้อราชการและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดยโสธร พร้อมเปิดเวทีให้ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็น เกี่ยวกับการบริหารงาน ว่ามีข้อผิดพลาดอย่างไร พร้อมนำไปสู่การแก้ไขได้ตรงเป้าหมาย เปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วน เสนอแนวคิดที่จะพัฒนาจังหวัดยโสธร ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงานตนเอง โดยมีหน่วยงานในกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ทั้งนี้ นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้กล่าวถึงบรรยากาศการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) / การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นและเชิญชวนร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด"โครงการประชุมชี้แจงรวบรวมข้าวปีการผลิต 2561/62 และพิธีเปิดสำนักงานสหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด สาขา 2" เพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการรวบรวมข้าว ปีการผลิต 2561/62 รวมถึงการเปิดสำนักงานสหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด สาขา 2 ให้แก่สมาชิกและเกษตรทั่วไปในพื้นที่ได้รับทราบ และเข้าถึงแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ โดยมีนายจารุวัตร ภูแก้ว นอ.กุดชุม,นายประภาส สังข์ขาว รก.สหกรณ์จังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด,คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด เข้าร่วม ณ สหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด  สาขา 2 บ้านหัวงัว หมู่ที่ 9 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติ ตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ของ กอ.รมน.จว.ยส. และเป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระ ๔ ดี จังหวัดยโสธร ด้านคนดี พร้อมทั้งแจ้งข่าวให้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯได้รับทราบข้อมูลการปฏิบัติของจังหวัดที่ผ่านมา และที่จะดำเนินงานในห้วงเดือนนี้ โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,พันเอกฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รอง ผอ.รมน.จว.ยส.,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่าย เข้าร่วม ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังเก่า)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่น เกี่ยว เที่ยวแดนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร ส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมการออกกำลังกายด้ายการปั่นจักรยานและการสร้างความรู้รักสามัคคีในพื้นที่  ณ บริเวณลานด้านหน้าหอประชุมอำเภอทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เป้าหมายปั่นไปเกี่ยวข้าว ที่แปลงนาข้าวอินทรีย์บ้านคำครตา ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร