Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (642)

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ โครงการ การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลต์ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและภารกิจที่ได้รับมอบได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อาทิเช่น การบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย การขับขี่ปลอดภัยการควบคุมดูแลรถโดยสารสาธารณะ มาตรการด้านการรักษาพยาบาล มาตรการการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดยโสธร 

   

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำทำบุญตักบาตรในงานประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธร ณ บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร  โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),หัวหน้าส่วนราชการ,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร นอ.เมืองยโสธร,ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปและเพื่อเตรียมเปิดงานเทศกาลประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธร ระหว่าง 19-24 ตุลาคมนี้ 

 

 

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ “วันตำรวจ” ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมรามสมภพ ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร

  

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยโสธร พร้อมนายสมเพชร สร้อยสระคู นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยโสธร ได้มีการประชุมในการวางแผนหน้าที่ในการวางแนวทางปฏิบัติและอำนวยการให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดเป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กำหนด ตลอดจนทำแผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปีและคำของบประมาณของจังหวัด และการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด รวมทั้งประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างรัฐ ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจเอกชน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแผนจังหวัดยโสธร


ที่มา : facebook fanpage

ส.ปชส. ยโสธร

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การซ้อมใหญ่ขบวนนางรำไฟตูมกา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จัดเตรียมงานโครงการสืบสานประเพณี "จุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธร" ในระหว่างวันที่ 19 - 24 ต.ค.2561 โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร นอ.เมืองยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นางรำไฟตูมกา,เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วม ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทป"บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมี นางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรให้การต้อนรับ,และมีนางวันชนะ บุญปก ดาโรจน์  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร เป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 17 ต.ค.2561 เวลา 08.00 - 09.00 น. บันทึกเทป ณ ศูนย์ข่าว "Digital Center" สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดศูนย์ digital center pr yasothon ณ ห้องสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 1 เพื่อขานรับนโยบายของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ของชาติ เพื่อให้สอดคล้องยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นการสร้างการรับรู้และผลิตข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลด้านสื่อออนไลน์ ออนแอ และออนกราว

 

วันที่14 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ประชาชนชาวยโสธรกว่า 900 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ สวนสาธารณะบุ่งน้อย บุ่งใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน และเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยการทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ภาพ/ข่าว
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
เพจ ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 19.09 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีจุดเทียนถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีแด่ปวงชนชาวไทย

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบ 2 ปี ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร