Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (702)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ประจำปี 2561 เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ได้แก่ ภัยหนาว ภัยแล้ง อัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยโสธร  ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

 

    

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้
          เวลา 09.00 น.ประธานประชุมชี้แจงบุคลากรเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้แก่คณะกรรมการระดับอำเภอและคณะกรรมการระดับจังหวัดในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดยโสธร โดยมีนางยุรดา ทองธนฐากุล ผอ.สนง.กกต.ยส.,คณะกรรมการระดับอำเภอและคณะกรรมการระดับจังหวัดฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอมราวดี รร.เดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ ยโสธร


          เวลา 09.30 น.ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่น ประจำประงบประมาณ พ.ศ.2562 และมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่1/2561โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.,นายสมยศ นามพุทธา ทจ.ยส.,ผู้บริหาร อปท.,ปลัด/ผอ.กองคลัง,จนท.ผู้เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วม ณ ห้องแกรนด์ บอลลูม รร.เจพี เอ็มเมอรัลด์


          เวลา 11.00 น.ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมสาธิตกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้พอเพียงชุมชนในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนางอังคณา บุญสาม กษ.ยส.,นายอดุลย์ ดองทอง ผอ.สพป.ยส.เขต 1,ผู้บริหารสถานศึกษาพื้นที่ตำบลค้อเหนือ,ผู้บริหาร อปท.,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม ณ โรงเรียนดอนยางกล้วยสำโรง ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร


          เวลา 14.00 น.ประธานประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการใช้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานผ่านระบบสืบค้นและการบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ(NGIS Portal)โดยมี จนท.ผู้เกี่ยวข้องการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ภายหลังจากนั้น เวลา 10.00 น. ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและรางวัลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561 ณ หอประชุมเปรม ติดสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพลโท ธรากร ธรรมวินธร แม่ทัพภาคที่ 2 /ประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานฯ
สำหรับจังหวัดยโสธร ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ จำนวน 187,400 บาท และมีโรงเรียนได้รับรางวัลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค 2 รางวัล ได้แก่
1. โครงงานคุณธรมจริยธรรม ชั้นประถมศึกษา รางวัลที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านยางน้อย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ชื่อโครงงาน :โครงการหิ่งห้อยทอแสงแห่งวิถียางน้อย
2. โครงงานกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาตร์ ระดับประถมศึกษา รางวัลที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ชื่อโครงงาน : โครงงานมหัศจรรย์ถ่านข้าวหอมมะลิ

    

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ลูกจ้างภายในองค์กร ร่วมลงทะเบียนกิจกรรม “ อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ” ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดยโสธร ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “ อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก ” ในโอกาสพิธีเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำรัตนโกสินทร์ ” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และส่งเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคม
จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก ” พร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 15.00 น. ตามเส้นทางที่กำหนด โดยสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1111
 
 
 

ข้อมูลข่าวและที่มา

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว

ผู้สื่อข่าว : ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภาผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้วแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม ยโสธร จังหวัดสะอาดรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ใช้ถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ใช้ปิ่นโต เพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ สอดรับแนวทางการขับเคลื่อนวาระ 4 ดีของจังหวัดยโสธร อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมในองค์กรหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดยโสธรให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนทั่วไป
ณ.ห้องข้าวหอมมะลิ ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ 25 หน่วยงาน ประธานหอการค้า, นายอำเภอ และผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเข้าร่วมในครั้งนี้ จากนั้น ประธานในพิธีได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการ"ยโสธร จังหวัดสะอาดดี”และแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย โดยหลักการ ช. ใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับใช้ใหม่
ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร ได้กำหนดอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน และสร้างวัฒนธรรมในองค์กรหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดยโสธรให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนทั่วไป โดยโครงการใช้ถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ใช้ปิ่นโต ในทุกวันอังคารและวันศุกร์ เริ่มวันอังคารนี้เป็นต้นไป
 
 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร บันทึกเทป"บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมี นางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรให้การต้อนรับและเป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 14 พ.ย.2561 เวลา 08.00 - 09.00 น. บันทึกเทป ณ ศูนย์ข่าว "Digital Center" สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดยโสธร(กต.ตร.จังหวัดยโสธร)ครั้งที่ 1/2562 โดยมี พล.ต.ต.ภิญโญ หวลกสินธุ์ ผู้บังคับการภูธรจังหวัดยโสธร,ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ทุกสถานี,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมรามสมภพ ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร

  

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2561  ณ ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

  

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และหารือแนวทางการดำเนินงานแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ ชนิดพืชอ้อย โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายธีระ วงษ์เจริญ) เป็นประธาน และมีนางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.,ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง,กลุ่มมิตรผล และตัวแทนเกษตรกร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

   

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีมอบโอวาทของคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตัวแทนจังหวัดยโสธร ก่อนเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์" ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18-28 พ.ย.2561 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายรังสรรค์  การะเกษ ผอ.กกท.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะผู้ฝึกสอน,คณะนักกีฬา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์