Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (649)

วันที่14 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ประชาชนชาวยโสธรกว่า 900 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ สวนสาธารณะบุ่งน้อย บุ่งใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน และเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยการทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ภาพ/ข่าว
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
เพจ ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 19.09 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีจุดเทียนถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีแด่ปวงชนชาวไทย

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบ 2 ปี ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร, นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร, นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562  ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการจัดกิจกรรมหว่านปอเทืองเพื่อเป็นการปรับปรุงบำรุงดินและเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 และมอบปัจจัยการปรับปรุงดินให้แก่เกษตรกร และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ โดยมีพันเอกฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รอง ผอ.รมน.จว.ยส.,นางอังคณา บุญสาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร,นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร,นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นอ.ค้อวัง,หัวหน้าส่วนราชการ,เกษตรกร เข้าร่วม ณ แปลงบ้านศิริพัฒนา หมู่ 10 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร หลังใหม่ ชั้น 3

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2561  ณ ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น 3 (ศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน จังหวัดยโสธร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง ท้องที่ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2561  ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานยโสธร

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดยโสธร (กรอ.จังหวัดยโสธร) ณ.ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) เพื่อรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยโสธรและผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดำเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล,มาตรการการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีรายได้น้อยได้ชำระ,การขอขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและการทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/62