Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (702)

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธาน การจัดกิจกรรม "ปลัดอำเภอจังหวัดยโสธร จิตอาสา เติมฝัน ปันรอยยิ้ม สัญจร"  ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างความรู้รัก สามัคคีในหมู่คณะ รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทำให้เกิดความสุขและความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานเป็นประโยชน์แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ และภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ​ "เราทำความ​ ดี​ ด้วยหัวใจ" ในครั้งนี้ได้ร่วมกันทาสีกำแพงโรงเรียน มีผู้เข้าร่วมประมาณ 115 คน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและครั้งต่อไปจะจัดในพื้นที่อำเภอมหาชนะชัย โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเลิงนกทา,นายอาทิตย์ ยังคง นายอำเภอไทยเจริญ,ชมรมปลัดอำเภอจังหวัดยโสธร, นางจารุวรรณ์ สว่างเกียรติ์ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะครู นักเรียน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

  

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 33 เรื่อง การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร  และมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จากจังหวัดมุกดาหาร 34 คน และจังหวัดยโสธร 181 คน. ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ จังหวัดยโสธร

  

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับภาคและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัดโดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้ากลุ่มจังหวัด เป็นประธาน และมีผู้ว่าราชการจังหวัด,รองผู้ว่าราชการจังหวัด,หัวหน้าสำนักงานจังหวัด,เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องฯ/ที่ได้รับมอบหมาย ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดอุบลราชธานี,จังหวัดศรีสะเกษ,จังหวัดอำนาจ และจังหวัดยโสธร) เข้าร่วม ณ ห้องแกรนด์ บอลลูม รร.เนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล อุบลราชธานี

    

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนาวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธรและลงพื้นที่ เพื่อถ่ายทำรายการ “ถนนปลอดภัย” เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.55 น. โดยนำเสนอตัวอย่างจังหวัดที่มีการดำเนินมาตรการต้นแบบถนนปลอดภัย แนวทางการสืบสวนสอบสวนสาเหตุและแนวทางแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต และเพื่อเป็นแบบอย่าง ตลอดจนเป็นการสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน มีบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นผู้สนับสนุนรายการ โดยจัดประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร และลงพื้นที่บริเวณถนนแจ้งสนิท หน้าห้างแมคโคร สาขายโสธรและทางเข้าบ้านกว้าง ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

  

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางดำเนินการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัท มิตรผล ไบโอ พาวเวอร์ (อำนาจเจริญ) โดยมีพันเอกฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รอง ผอ.รมน.จว.ยส.,นายชมภู มหันตะกาศรี ทสจ.ยส.,คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.),คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

    

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการรับ-ส่งทหารกองเกินรับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ผลัดที่ 2 โดยมีพันเอกฉกาจพงศ์ หงษ์ทอง รอง ผอ.รมน.จว.ยส.,พันเอกวีระยุทธ รักษ์ศิลป์ ผบ.ร.16,สัสดีอำเภอ,ผู้นำหน่วยทหาร,ทหารใหม่,ญาติทหารใหม่ เข้าร่วม ณ โดมหอประชุมวิถีอิสาน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยาง พื้นที่ ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร โดยมีนายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์ ผอ.ชลประทานจังหวัดยโสธร,คณะกรรมการฯ ณ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมปลาส้ม

  

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน/มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานต้นแบบฯและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ข้าราชการจิตสาธารณะ” ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

    

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย โครงการชุมชนท่องที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 1 Rally OTOP ชุมชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นิสิต นักศึกษาด้านการท่องเที่ยว,สื่อมวลชนด้ายการท่องเที่ยว จากจังหวัดยโสธร/จังหวัดมุกดาหาร/จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนท่องเที่ยวรับรู้มองเห็นเสน่ห์ในชุมชนของตนเอง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะกรีนปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6110300010115

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการดังนี้

          - เวลา 10.00 น.  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (ก.จ.จ.ยโสธร) ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมสีทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

    

          -  เวลา 13.30 น.  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร