Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (642)

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้
          เวลา 09.30 น. ประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลบอลลูนและอาหารดี ดนตรีแซบ จังหวัดยโสธร  เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดการท่องเที่ยว สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ ให้กับจังหวัดยโสธร และอำนวยความสะดวก ด้านสถานที่  และด้านอื่นๆ ให้เกิดความเรียบร้อย พร้อมรับประชาชน นักท่องเที่ยว ที่จะมาเที่ยวชมบอลลูน ดนตรี และรับประทานอาหารของดีเมืองยโสธร โดยจะงานจัดขึ้นวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2561  ณ ลานวิมานพญาแถน โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,พันเอกฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รอง ผอ.รมน.จว.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด


         เวลา 10.30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดนิทรรศการแบบถาวรในอาคารพญาคันคาก และอาคารพญานาค โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,พันเอกฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รอง ผอ.รมน.จว.ยส.,คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

 

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.29 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระรูปเหมือน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก องค์ประทานกำเนิดและองค์อุปถัมภ์ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์และพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวาระ 105 ปี พระชาตกาล พร้อมร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี  มอบทุนการศึกษา และประกอบพิธีเปิดอาคารโรงอาหารหลังใหม่ โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี และมีนายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นอ.คำเขื่อนแก้ว,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,ศิษยานุศิษย์,คณะครู อาจารย์,ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น,นักเรียนนักศึกษา,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ โรงเรียนสมเด็จญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้

          - เวลา 13.30 น. ประธานการประชุมการพัฒนาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจังหวัดยโสธรและการขับเคลื่อนงานธรรมนูญตำบลของจังหวัดยโสธรโดยมีนางอังคณา บุญสาม กษ.ยส.,คณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดยโสธร เข้าร่วม ณ ห้องรับรองยศสุนทร


          - เวลา 15.00 น.ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร,สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธรโดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน,และมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร,น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม พจ.ยส.,ท้องถิ่นอำเภอ,ข้าราชการ,พนักงาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

    

          - เวลา 17.00 น. บันทึกเทป"บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมี จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์ อรอินทร์ ผอ.สวท.ยส.,และมีนางวันชนะ บุญปก ดาโรจน์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร เป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 3 ต.ค.2561

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นของฝากของที่ระลึก ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดยโสธร. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร

     

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ให้โอวาท และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานส่วนตำบล ที่บรรจุใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในแบบแผนในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง ไปสู่การปฏิบัติงานและความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี โดยมีนายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร,พนักงานส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม ณ ห้องรับรองยศสุนทร

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานในการประกอบรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันรัฐพิธีที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีท่านคมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,คณะเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,ข้าราชการ,พนักงานของรัฐ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วม ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร 

     

     

วันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 11.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร นายยุทธชัย ครองสิน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์ พิชิต 20 จังหวัด ภาคอีสาน ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำผู้ประกอบการนำเที่ยวและสื่อมวลชน เดินทางมาสำรวจเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ณ วิมานพญาแถน ตำบลในเมือง และธาตุก่องข้าวน้อย ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

    

    

วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรมงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 56 ปี และร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  ณ วัดพรหมวิหาร ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

    

วันที่ 28 กันยายน 2561 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้

          - เวลา 09.30 น. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารพลังงานจังหวัดยโสธร  ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

   

          - เวลา 10.30 น. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการอบรมให้ความรู้และมอบบ้านแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2561 จังหวัดยโสธร   ณ ห้องประชุมสีเงิน องค์กการบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

    

          - เวลา 11.30 น. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ประจำปี 2561 จังหวัดยโสธร  ณ ห้องทับทิม โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ดำเนินการโดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร

          - เวลา 13.30 น. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2561  ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

    

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวอินทรีย์ (MOU) ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวและกลุ่มเกษตรกร ตามโครงการ “การเชื่อมโยงตลาดข้าว ข้าวอินทรีย์ครบวงจร ปีการผลิต 2561/62 จังหวัดยโสธร” มีนายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางอังคณา บุญสาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร ร่วมเป็นเป็นเกียรติ และเป็นสักขีพยานในการลงนามระหว่างนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวอินทรีย์ (MOU) ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวและกลุ่มเกษตรกร จำนวน 252 กลุ่ม ทำสัญญาซื้อ-ขาย กับ ผู้ประกอบการ จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย 1.โรงสีกลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ หมู่ 2 ตำบลนาโส๋ อำเภอกุดชุม 2.บริษัท โรงสีกิจเจริญยโสธร จำกัด หมู่ 2 อำเภอคำเขื่อนแก้ว 3.วิสาหกิจเกษตรกรรมธรรมชาติหนองยอ หมู่ 4 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม 4.บริษัท ข้าว ซี.พี.จำกัด 313 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 5.บริษัท โรงสี พี.เค.เค.ไรซ์มิลล์ 2001 จำกัด หมู่ 13 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา พร้อมกันนี้ก็ได้พบปะกลุ่มเกษตรกร แนะนำให้มีการปรับปรุงคุณภาพข้าว และให้แนวทางการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการดำรงชีวิต และทำกิจกรรมการเกษตรของตนเอง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร การทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวอินทรีย์ (MOU) ระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวและกลุ่มเกษตรกร ตามโครงการ “การเชื่อมโยงตลาดข้าว ข้าวอินทรีย์ครบวงจร ปีการผลิต 2561/62 จังหวัดยโสธร” จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีตลาดที่แน่นอนในการขายข้าว และขายข้าวคุณภาพได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ผู้ประกอบการค้าข้าวมีผลผลิตข้าวคุณภาพที่สามารถนำไปจำหน่ายให้ลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ ตลอดจนตัวเกษตรกรเอง และผู้บริโภคได้บริโภคอาหารอินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพอีกด้วย ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และพี่น้องเกษตรกร ร่วมเป็นเกียติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว กว่า 500 คน