Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (642)

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนโดยมีนายชัยณรงค์ ชื่นชม นวก.ประมงชำนาญการ นักษาการ ประมงจังหวัดยโสธร,นางทิพย์สุดา ตังประโคน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 ยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่,นักเรียน ประชาชน เข้าร่วม ณ อ่าวเก็บน้ำห้วยพันหม ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว

วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานงานแสดงมุฑิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุ (โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดยโสธร) จำนวน 57 ราย เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และแสดงความชื่นชมยินดีแก่ข้าราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความเรียบร้อย วิริยะ อุตสาหะ และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการตลอดมาโดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,นายเสนอเกียรติ พราวศรี นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดยโสธร,ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้ทรงคุณวุฒิ,ครู บุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องมณีนพเก้า รร.เดอะกรีนปาร์ค แกรนด์

วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทป "บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมี จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์ อรอินทร์ ผอ.สวท.ยส.,และมีนางวันชนะ บุญปก ดาวโรจน์  เป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561

วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการจัดงาน "มหกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนยโสธร บนวิถีความพอเพียง ประจำปี 2561"ภายใต้การบูรณาการโครงการพัฒนาชีวิตพอเพียง จังหวัดยโสธร ปี 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามรูปแบบยโสธรโมเดล ปี 2561 และโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนภาคีการพัฒนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2561โดยมีนายสมบัติ จงจินากูล รักษาการแทน พจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,พัฒนาการอำเภอ,ผู้บริหาร อปท.,ภาคีเครือข่าย เข้าร่วม ณ ห้องมณีนพเก้า รร.เดอะกรีนปาร์ค แกรนด์

     

วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรม"จิบกาแฟรับอรุณ" มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นเจ้าภาพ พร้อมกับส่งมอบป้ายเจ้าภาพครั้งต่อไปให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร, นางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร คลังจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วม ณ ห้องทับทิม เอบี รร.เจพี เอ็มเมอรัลด์

     

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในงานแสดงมุฑิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุ(สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,อปท.) จำนวน 14 ราย เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และแสดงความชื่นชมยินดีแก่ข้าราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความเรียบร้อย วิริยะ อุตสาหะ และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการตลอดมาโดยมีนายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รอง ผวจ.ยส.(1),นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(2),นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปจ.ยส.,นายสมยศ นามพุทธา ทถ.จ.ยส.,ผู้บริหาร อปท.,ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วม ณ ห้องมณีนพเก้า รร.เดอะกรีนปาร์ค แกรนด์

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานปล่อยขบวนการรณรงค์"สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ"เพื่อประชาสัมพันธ์ พรบ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 และพรบ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคเครือข่าย พร้อมกัน 77 จังหวัด โดยมีนายอนุศาสตร์ พลายวิเคราะห์ พมจ.ยส.นายประยุทธ พานิชนอก ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร,เครือข่าย อพม.,สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร เข้าร่วม ณ สนามหน้าศาลากลางหลังเก่า

     

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2560 โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปจ.ยส.,พลตำรวจตรีอนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมปลาส้ม

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด(ก.ช.ภ.จ.) เพื่อพิจารณาเรื่องการขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปจ.ยส.,นายชยุต วงศ์วณิช ปภ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ เปิดบ้านอาชีวศึกษา(OPEN HOUSE)โดยมีนางวัชรกาญจน์ คงพูล ศธ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,นายมงคล จึงมั่นคง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคยโสธร,ผู้บริหารสถานศึกษา,นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม ณ อาคารโดรม วิทยาลัยเทคนิคยโสธร