Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (702)

วันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 18.29 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ต่อประธานในพิธี "จุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ท่านวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานประเพณีจุดไฟตูมกาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและคงอยู่ยั่งยืนและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวชมงาน ก่อให้เกิดรายได้ผ่านการท่องเที่ยว สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร นอ.เมืองยโสธร,คณะนายอำเภอ,ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น,นางรำไฟตูมกา,สื่อมวลชน,ประชาชน เข้าร่วม ณ สนามบริเวณที่ว่าการอำเมืองยโสธร

วันที่ 20 ตุลาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้
          - เวลา 07.00 น.ประธานในพิธีทอดผ้าป่ามูลนิธิสงฆ์อาพาธหลวงปู่ประสาร สุมโน โรงพยาบาลยโสธร เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสงฆ์อาพาธฯ ยอดเงิน 2,574,788 บาท โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดป่าหนองไคร้ ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร

    


          - เวลา 19.00 น.ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีจัดงานฉลองอายุวัฒนมงคล 48 ปี ของพระครูโสภณธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดป่าประชาบำรุง โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร นอ.เมืองยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดป่าประชาบำรุง ต.หนองเป็ด อ.เมืองยโสธร

   

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 19.19 น.  นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี "จุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),หัวหน้าส่วนราชการ,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร นอ.เมืองยโสธร,ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น,นางรำไฟตูมกา,ศิลปินนัก แสดง(หม่ำ จ๊กม๊ก),สื่อมวลชน,ประชาชน เข้าร่วม ณ บริเวณที่ว่าการอำเมืองยโสธร

          วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ รัฐวิสาหกิจ สมาชิก พอ.สว.ทหาร ตำรวจ อปท. อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองแวง องค์การภาคเอกชน คณะครู ผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง และประชาชน บ้านหนองแวง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ ๑ (เนื่องในวันคล้ายวันวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม) โดย นายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอ ทรายมูล จ.ยโสธร นายชำนาญ มาลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร


          นายชำนาญ มาลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร กล่าวรายงานว่า การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชนที่อยู่ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม ในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชน กระผม ใคร่ขอกราบเรียนข้อมูลเบื้องต้น ของชุมชนบ้านหนองแวง ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อให้พสกนิกรชาวจังหวัดยโสธร ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิ แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่าน ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ประกอบกับจังหวัดยโสธรได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระอนุญาตจาก สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้เป็นจังหวัด พอ.สว. เพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดยโสธร

  

   

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ โครงการ การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลต์ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและภารกิจที่ได้รับมอบได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อาทิเช่น การบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย การขับขี่ปลอดภัยการควบคุมดูแลรถโดยสารสาธารณะ มาตรการด้านการรักษาพยาบาล มาตรการการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดยโสธร 

   

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำทำบุญตักบาตรในงานประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธร ณ บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร  โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),หัวหน้าส่วนราชการ,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร นอ.เมืองยโสธร,ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปและเพื่อเตรียมเปิดงานเทศกาลประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธร ระหว่าง 19-24 ตุลาคมนี้ 

 

 

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ “วันตำรวจ” ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมรามสมภพ ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร

  

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยโสธร พร้อมนายสมเพชร สร้อยสระคู นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยโสธร ได้มีการประชุมในการวางแผนหน้าที่ในการวางแนวทางปฏิบัติและอำนวยการให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดเป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กำหนด ตลอดจนทำแผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจำปีและคำของบประมาณของจังหวัด และการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด รวมทั้งประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างรัฐ ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจเอกชน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแผนจังหวัดยโสธร


ที่มา : facebook fanpage

ส.ปชส. ยโสธร

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การซ้อมใหญ่ขบวนนางรำไฟตูมกา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จัดเตรียมงานโครงการสืบสานประเพณี "จุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธร" ในระหว่างวันที่ 19 - 24 ต.ค.2561 โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร นอ.เมืองยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นางรำไฟตูมกา,เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วม ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทป"บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมี นางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรให้การต้อนรับ,และมีนางวันชนะ บุญปก ดาโรจน์  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร เป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 17 ต.ค.2561 เวลา 08.00 - 09.00 น. บันทึกเทป ณ ศูนย์ข่าว "Digital Center" สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร