Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (489)

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล(Video Conference) การประชุมเตรียมความพร้อมข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ก่อนการไปฝึกปฏิบัติราชการในหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค โดยมีนายทำนอง บุญเจริญ ผอ.กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ยส.,ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติ ตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โดยมีนายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รอง ผวจ.ยส.(1),นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(2),หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ข้าราชการ พนักและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกส่วนราชการ เข้าร่วม ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

  

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสีเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ. ณ ห้องมรกต โรงแรม เจ.พี. เอมเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร ดำเนินการโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร และคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๓ (นายกรีฑา สพโชค) ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

โดยมีประเด็นการตรวจราชการติดตามงาน/โครงการ ดังนี้

           - การตรวจติดตามงานการดำเนินโครงการประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งที่ 2 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2561)

           - การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้  


          เวลา 08.30 น. น.ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการ กับนายฤทธิไกร ทองมาลา ผอ.ช่อง 14 Mcot Family ผู้แทนบริษัท อสมท.(บมจ.อสมท.)ในฐานะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ พร้อมนำเสนอแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ในรูปแบบบูรณาการ อย่างมีกลยุทธ์และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมี นายบุญเรือง เมฆฉิม หน.สนจ.ยส.,นายฉกาจ การิสุข ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.ยส. เข้าร่วม ณ ห้องรับรองยศสุนทร

  


         เวลา 09.00 น.ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการ ผู้ตรวจกระทรวงการคลัง(นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด) ในวาระเดินทางมาตรวจราชการส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 13 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วม ณ ห้องรับรองยศสุนทร


          เวลา 10.30 น. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)ระดับภาค ปี 2561 โดยมีพลโทวิทูร  ศิริปักยานนท์ รอง ผอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานการประกวดฯและมีพันเอกฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รอง ผอ.รมน.จว.ยส.,นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นภอ.คำเขื่อนแก้ว,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับและเข้าร่วม ณ  บ้านแคนน้อย หมู่ที่ 1,2 ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว

  

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้

           - เวลา 10.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

  

 

          - เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

  

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และคณะ ไปเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดยโสธร ที่นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ ไปแสดงและจำหน่ายในงาน OTOP Midyear 2018 : OTOP Signature “เอกลักษณ์จากเสน่ห์วิถีไทยนิยม” ระหว่างวันที่ 9 - 17 มิถุนายน 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดปทุมธานี ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดยโสธร จำนวน 33 กลุ่ม มียอดการจำหน่ายของวันที่ 12 มิถุนายน 2561 จำนวน 409,650 บาท รวมยอดจำหน่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 9-12 มิถุนายน 2561 เป็นเงิน 1,519,870 บาท (ข้อมูล : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร)

  

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร