Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (695)

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2561 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชื่อมโยงการตลาดนำการผลิตให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ เกิดการทำงานแบบบูรณาการอย่างมีเอกภาพในจังหวัดตอบสนองนโยบายรัฐบาล และส่งผลสัมฤทธิ์สู่เกษตรกรและประชาชน ในพื้นที่มากที่สุด โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,นางอังคณา บุญสาม กษ.ยส.,คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในพิธีมอบบ้านให้กับเด็กชายอภิรักษ์ มูลสาร ราษฎรบ้านโคกยาว หมู่ที่ 8 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นราษฎรที่มีฐานะยากจนและไม่มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง ตามโครงการมอบบ้านธารน้ำใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงเจริญพระชนมายุยั่งยืนนาน และเทิดทูนพระองค์ท่านที่ทรงเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของคนปวงชนชาวไทยทั้งชาติ อีกทั้งยังได้สร้างบ้านให้กับราษฎรที่ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดยโสธร ให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรร่วมกับอำเภอทรายมูล เป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างบ้าน
สำหรับครอบครัวของเด็กชายอภิรักษ์ มูลสาร เป็นผู้ยากไร้ มีฐานะยากจน ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับมอบบ้านตามโครงการดังกล่าว ถือเป็นพระเมตตาต่อราษฎรผู้ยากไร้ของอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ที่ต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป นอกจากพิธีมอบบ้านหลังดังกล่าวแล้วยังได้มีการมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพให้กับครอบครัวผู้ยากไร้อีกด้วย

ที่มา http://pr.prd.go.th/yasothon/ewt_news.php?nid=6224&filename=index

นันทิพัฒน์ แสนสุข ข่าว
เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ภาพ
กมลพร คำนึง บก.
ส ปชส.ยโสธร

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร บันทึกเทป รายการ “บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร” เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยมีนางบุญชนะ บุญปก ดาโรจน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และนางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร เป็นผู้ควบคุมการผลิต. ณ ห้องบันทึก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

 

 

วันวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร และคณะ ดำเนินการประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร แทนตำแหน่งที่ว่างโดยมีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 151 คน จากทั้งหมด 168 คน ณ ห้องประชุมสีทอง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจัหวัดยโสธร

  

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นประธานในการทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาน 2561 ณ วัดบูรพาป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ให้ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ด้วยการปลุกจิตสำนึก ให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนา ประกอบกับ จังหวัดยโสธรได้กำหนดวาระ 4 ดี ซึ่งเป็นวาระสำคัญของจังหวัด คือ สุขภาพดี การศึกษาดี รายได้ดี และคนดี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร สมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา ในวันธรรมสวนะ ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำข้าราชการและลูกจ้าง ตำรวจ ทหารและพลเรือน เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติพร้อมกัน หน้าเสาธง ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 คน ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ความรักความสามัคคี มีระเบียบวินัย พร้อมกล่าวต้อนรับนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรคนใหม่ และแจ้งข่าวให้ จนท.ทุกคนได้รับทราบกิจกรรมการปฏิบัติของจังหวัด ขานรับวาระ4 ดีและจังหวัดคุณธรรม

ที่มา : https://www.facebook.com/สปชส-ยโสธร-1960998350780396/

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ นำช่อดอกไม้แสดงความยินดีและต้อนรับ นางสาวสิริมา วัฒโน ในการเดินทางมารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรคนใหม่ นอกจากนั้น นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ยังเดินทางไปสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองยโสธร อาทิ ศาลหลักเมืองยโสธร / พระธาตุพระอานนท์ ณ วัดมหาธาตุ / พระสุก ณ วัดศรีธรรมาราม เพื่อความสิริมงคลก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันจันทร์นี้

    

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมงานเลี้ยงรับรองและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 1/2561 เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2020 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,นางประภาศรี สุฉันทบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร,ประธานหอการค้าจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร นอ.เมืองยโสธร,คณะกรรมการหอการค้าจังหวัด,กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) เข้าร่วม ณ ห้องมณีนพเก้า รร.เดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ จังหวัดยโสธร

 วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรม “ ปั่น เกี่ยว เที่ยวแดนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ” ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมลงขันชวนกันไปดำนา เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวจึงได้มีการจัดกิจกรรม “ปั่น เกี่ยว เที่ยวแดนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่เก่าแก่ ซึ่งกิจกรรมนี้ จะจัดขึ้นในห้วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม ที่จะถึงนี้

    

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.  นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประชุมร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู กว่า 50 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ขับเคลื่อนวาระ 4 ดีจังหวัดยโสธร (ด้านการศึกษา) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนวาระการศึกษาดีของจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมโรงแรมเจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมสร้างความเข้าใจและพัฒนาครูผู้สอนวิเคราะห์เป้าหมายในการจัดการศึกษาของ บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กในจังหวัด เพื่อสอดคล้องนโยบายขับเคลื่อนวาระ 4 ดี จังหวัดยโสธร