Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (702)

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร, นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร, นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562  ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการจัดกิจกรรมหว่านปอเทืองเพื่อเป็นการปรับปรุงบำรุงดินและเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 และมอบปัจจัยการปรับปรุงดินให้แก่เกษตรกร และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ โดยมีพันเอกฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รอง ผอ.รมน.จว.ยส.,นางอังคณา บุญสาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร,นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร,นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นอ.ค้อวัง,หัวหน้าส่วนราชการ,เกษตรกร เข้าร่วม ณ แปลงบ้านศิริพัฒนา หมู่ 10 ต.น้ำอ้อม อ.ค้อวัง

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร หลังใหม่ ชั้น 3

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2561  ณ ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น 3 (ศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน จังหวัดยโสธร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง ท้องที่ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2561  ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานยโสธร

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดยโสธร (กรอ.จังหวัดยโสธร) ณ.ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) เพื่อรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยโสธรและผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดำเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล,มาตรการการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีรายได้น้อยได้ชำระ,การขอขยายโครงข่ายเน็ตประชารัฐเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและการทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/62

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5/2561 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเชื่อมโยงการตลาดนำการผลิตให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ เกิดการทำงานแบบบูรณาการอย่างมีเอกภาพในจังหวัดตอบสนองนโยบายรัฐบาล และส่งผลสัมฤทธิ์สู่เกษตรกรและประชาชน ในพื้นที่มากที่สุด โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,นางอังคณา บุญสาม กษ.ยส.,คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในพิธีมอบบ้านให้กับเด็กชายอภิรักษ์ มูลสาร ราษฎรบ้านโคกยาว หมู่ที่ 8 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นราษฎรที่มีฐานะยากจนและไม่มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง ตามโครงการมอบบ้านธารน้ำใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงเจริญพระชนมายุยั่งยืนนาน และเทิดทูนพระองค์ท่านที่ทรงเป็นดั่งศูนย์รวมจิตใจของคนปวงชนชาวไทยทั้งชาติ อีกทั้งยังได้สร้างบ้านให้กับราษฎรที่ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดยโสธร ให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรร่วมกับอำเภอทรายมูล เป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างบ้าน
สำหรับครอบครัวของเด็กชายอภิรักษ์ มูลสาร เป็นผู้ยากไร้ มีฐานะยากจน ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับมอบบ้านตามโครงการดังกล่าว ถือเป็นพระเมตตาต่อราษฎรผู้ยากไร้ของอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ที่ต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป นอกจากพิธีมอบบ้านหลังดังกล่าวแล้วยังได้มีการมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพให้กับครอบครัวผู้ยากไร้อีกด้วย

ที่มา http://pr.prd.go.th/yasothon/ewt_news.php?nid=6224&filename=index

นันทิพัฒน์ แสนสุข ข่าว
เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ภาพ
กมลพร คำนึง บก.
ส ปชส.ยโสธร

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร บันทึกเทป รายการ “บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร” เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยมีนางบุญชนะ บุญปก ดาโรจน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และนางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร เป็นผู้ควบคุมการผลิต. ณ ห้องบันทึก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร