Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (593)

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.  นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดงานส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 2 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ และของดีจังหวัดยโสธรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้นโดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายชนาส ชัชชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร,ผู้ประกอบการ เข้าร่วม ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

   
          

วันที่ 20 สิงหาคม 2561  เวลา 11.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการ "มอบคืนความสุข สู่คนเมืองยศ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2561 "รายนางลำใย พรมจันทร์ อายุ 72 ปี โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายอาทิตย์ ยังคง นอภ.ไทยเจริญ,ผู้นำท้องที่ ผู้นำทัองถิ่น,ประชาชน เข้าร่วม ณ บ้านเลขที่ 68 ม.4 บ.คำไผ่เหนือ ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พบปะ แจ้งข้อราชการและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้บริหารการศึกษา,ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศน์ สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โดยมีนายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสำราญ อ.เมืองยโสธร

วันนี้(17 ส.ค.2561) นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้
          เวลา 06.30 น. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย เป็นหนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนวาระ 4 ดี:ด้านคนดี ในโอกาสนี้พระครูอนุรักษ์วรดิษถ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร/เจ้าอาวาสวัดสิงห์ท่า ได้กล่าวสัมโมทนียคาถาและให้พรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯโดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ ถนนคนเดินหน้าศาลหลักเมือง


          เวลา 09.00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวคุณค่า ชาวนาคุณธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน และให้ความสำคัญกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งมีสมาชิกเป็นเกษตรกร มีการยกระดับการประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ สามารถดำรงธุรกิจของชุมชนได้อย่างมั่นคง และมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น โดยมีน.ส.ภาวิไล คำเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและแผนงานการค้าภายในประเทศ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์,นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นายสุพิช สามารถ นอภ.ป่าติ้ว,ผู้ประกอบการ,สื่อมวลชน,เกษตรกร เข้าร่วม ณ วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ หมู่ที่ 8 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว


          เวลา 10.30 น. ประธานเปิดสัมมนาเขื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อส่งเสริม ถ่ายทอดความรู้การวางแผน การผลิต การตลาด และสร้างเครือข่าย เชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรแก่สมาชิกแปลงใหญ่ โดยมีนายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร,นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นายสุพิช สามารถ นอภ.ป่าติ้ว,ผู้ประกอบการ,เกษตรกร เข้าร่วม ณ หอประชุมอำเภอป่าติ้ว

วันนี้(16 ส.ค.2561) นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้
          เวลา 10.00 น. บรรยายพิเศษ โครงการแรงบันดาลใจจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีธรรมวิทยา เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 4 ดี ประกอบด้วย คนดี การศึกษาดี สุขภาพดี และรายได้ดี ทั้งมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 40 ทุน รวมเป็นเงิน 40,000 บาท และมอบอุปกรณ์กีฬา โดยมีนางวัชรกาญจน์ คงพูล ศธจ.ยส.,นายอนุศาสตร์ พลายวิเคราะห์ พมจ.ยส.,นายนุศาสตร์ ซาเสน หน.บ้านพักเด็กและครอบครัว,ผู้บริหารสถานศึกษา,นายกฤษชานนท์ เที่ยงศิริ ผู้จัดการโรงเรียนศรีธรรมวิทยา,คณะครู-อาจารย์,นักเรียนเข้าร่วม ณ ห้องทับทิม รร.เจพี เอ็มเมอรัลด์


          เวลา 14.00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดยโสธร (คอจ.) ครั้งที่ 7/2561 เพื่อประชุมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 ) โดยมีนางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร คลังจังหวัดยโสธร,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องหมอนขิด

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดยโสธร ประจำเดือนสิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

  

จังหวัดยโสธร จัดงานวันสตรีไทยและวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
วันนี้ (15 ส.ค.61) เวลา 13.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดงานวันสตรีไทยและวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ด้วยจังหวัดยโสธรร่วมกับสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัด และองค์กรสตรีภายในจังหวัด ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันสตรีไทยและวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ให้แก่สตรีทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ต่อบุคคลในครอบครัวให้เกิดความรัก ความอบอุ่น เพื่อเป็นกำลังใจในการเสียสละเพื่อส่วนรวม อุทิศตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนอื่น ยังเป็นการแสดงพลังด้วยความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่มีพระราชกรณียกิจ ส่งเสริมให้สตรีไทย มีหน้าที่สำคัญเบื้องต้น 4 ประการ 1.พึ่งทำหน้าที่ของแม่ ให้สมบูรณ์ 2.พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดี 3.พึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย 4. พึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ขยัน และอดทน ต่อการทำงานช่วยเหลือสังคมเพื่อนมนุษย์อีกต่อไป และยังมีการมอบเกียรติบัตร สตรีดีเด่นจังหวัดยโสธร จำนวน 80 คน และมอบรางวัลการกล่าวสุนทรพจน์ พระคุณแม่
  

  

นันทิพัฒน์ แสนสุข ภาพ/ข่าว

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
 
วันนี้ (15 ส.ค. 61) นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์/เกษตรกรรมยั่งยืนและจัดทำข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด ซึ่งทั้ง 4 จังหวัดได้ลงนามทำข้อบันทึก (MOU) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาโดยในขั้นแรกให้ได้ 820,000 ไร่ ในปี 2564 นี้ ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนเกษตรอินทรียืในระดับพื้นที่บรรลุผล ให้เกษตรกรรมปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเดิม ไปสู่ระบบการผลิตตามแนวทางของเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ห้องประชุมทับทิม โรงแรม เจ.พี เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตร , สหกรณ์และสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ , อำนาจเจริญ , ยโสธร และอุบลราชธานี และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เข้าร่วมจำนวน 200 คน
ด้านนายวุฒิ สุธารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กล่าวถึงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์/เกษตรกรรมยั่งยืน ว่า นโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศเป็นงานสำคัญต้องดำเนินการเร่งรัดและต่อเนื่องเพราะเกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน มีความั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กำหนดเป้าหมายเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 5 ล้านไร่ ครอบคลุม 13 กลุ่มจังหวัด (56 จังหวัด) ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 (4 จังหวัด) ได้ทำ MOU ในการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ จำนวนกว่า 8 แสนไร่ โดยให้ทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนร่วมดำเนินงาน พร้อมนำหน่วยงานรับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ทำการผลิตเกษตรกรอินทรีย์ อีกด้วย  

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุทัย มานาดี ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว แหล่งที่มา : สวท.ยโสธร
 
วันนี้ (14 ส.ค. 61) เวลา 09.00 น. นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ประธานเปิดกิจกรรมติดตามนำเสนอผลงานโครงการพัฒนาเครือข่าย และการประชาสัมพันธ์ผู้บริจาคโลหิตของจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จ.ยโสธร
นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมติดตามนำเสนอผลงานโครงการพัฒนาเครือข่าย และการประชาสัมพันธ์ผู้บริจาคโลหิตของจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดยโสธร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย ในการสร้างองค์กรการกุศลเพื่อมนุษยธรรม กำเนิดขึ้นด้วยพลังจิตอาสามีความเสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่อเพื่อนมนุษย์ผู้อื่นอย่างไม่หวังผลตอบแทน ทำให้เกิดกิจกรรมการทำงานอาสาสมัครเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม อันเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานและขับเคลื่อนการพัฒนาของสภากาชาดไทยในอีกมิติหนึ่ง ยังเป็นการช่วยปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย ตามพันธกิจต่างๆ ซึ่งจังหวัดยโสธรได้นำเสนอผลงานที่ได้ไปปฏิบัติในสถานศึกษาหรือท้องถิ่น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่อุดมการณ์หลักกาชาดให้ความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล

 

นันทิพัฒน์ แสนสุข ภาพ/ข่าว

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
วันนี้ (14 ส.ค. 61) เวลา 08.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมนายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดยโสธร และหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการลดค่าภาระครองชีพให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้ซื้อสินค้าที่จำเป็นในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีการติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่อง EDC โดยขณะนี้จังหวัดยโสธรได้มีร้านค้าที่ได้รับการติดตั้งเครื่อง EDC จำนวน 271 ร้านค้า ซึ่งครอบคลุมทุกตำบลของอำเภอในจังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ตลอดจนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล และปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ได้รับการติดตั้งเครื่อง EDC
นอกจากนี้ ยังต้องจัดมุมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าการเกษตร เพื่อเชื่อมโยงร้านค้ากับชุมชนช่วยให้สินค้าชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น เพิ่มโอกาสทางการตลาด และรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการหมุนเวียนรายได้ในระบบเศรษฐกิจชุมชน และสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจบานรากให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยให้ใช้โปแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถุงเงินประชารัฐ เพื่อใช้ในการชำระสินค้าผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนเครื่อง EDC โดยเปิดโอกาสให้ร้านค้าปลีกจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค รถยนต์เคลื่อนที่เร่ขายสินค้า ร้านค้าในตลาดจำหน่ายผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ข้าว แกง ก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น โดยจังหวัดยโสธรเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา เป้าหมายจังหวัดยโสธร 955 ร้านค้า

 

  

นันทิพัฒน์ แสนสุข ภาพ/ข่าว

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร