Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (702)

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมงานเลี้ยงรับรองและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 1/2561 เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2020 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,นางประภาศรี สุฉันทบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดยโสธร,ประธานหอการค้าจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร นอ.เมืองยโสธร,คณะกรรมการหอการค้าจังหวัด,กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) เข้าร่วม ณ ห้องมณีนพเก้า รร.เดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ จังหวัดยโสธร

 วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรม “ ปั่น เกี่ยว เที่ยวแดนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ” ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมลงขันชวนกันไปดำนา เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวจึงได้มีการจัดกิจกรรม “ปั่น เกี่ยว เที่ยวแดนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่เก่าแก่ ซึ่งกิจกรรมนี้ จะจัดขึ้นในห้วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม ที่จะถึงนี้

    

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.  นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประชุมร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู กว่า 50 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ขับเคลื่อนวาระ 4 ดีจังหวัดยโสธร (ด้านการศึกษา) และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนวาระการศึกษาดีของจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมโรงแรมเจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมสร้างความเข้าใจและพัฒนาครูผู้สอนวิเคราะห์เป้าหมายในการจัดการศึกษาของ บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กในจังหวัด เพื่อสอดคล้องนโยบายขับเคลื่อนวาระ 4 ดี จังหวัดยโสธร

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.15 น. นายสมเพชร  สร้อยสระคู  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการสัมมนาภาคีเครือข่ายและกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การส่งเสริมการจัดการอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะผู้ผลิตและผู้บริโภค” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561  ณ โรงแรมยโสธรออคิดการ์เด้น จังหวัดยโสธร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการโครงการฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้กล่าวรายงาน และกล่าวถึงความเป็นมา/วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา มีนางอังคณา บุญสาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธรและผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนผึ้ง ร่วมเป็นเกียรติ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีคณะครูจากโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร จำนวน ๑๗ แห่ง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ แห่ง  และผู้นำเกษตรกรในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ๖๐ คน เข้าร่วมสัมมนาฯ โดยได้รับการสับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้
          เวลา 09.30 น. ประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลบอลลูนและอาหารดี ดนตรีแซบ จังหวัดยโสธร  เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดการท่องเที่ยว สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ ให้กับจังหวัดยโสธร และอำนวยความสะดวก ด้านสถานที่  และด้านอื่นๆ ให้เกิดความเรียบร้อย พร้อมรับประชาชน นักท่องเที่ยว ที่จะมาเที่ยวชมบอลลูน ดนตรี และรับประทานอาหารของดีเมืองยโสธร โดยจะงานจัดขึ้นวันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2561  ณ ลานวิมานพญาแถน โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,พันเอกฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รอง ผอ.รมน.จว.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด


         เวลา 10.30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดนิทรรศการแบบถาวรในอาคารพญาคันคาก และอาคารพญานาค โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,พันเอกฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รอง ผอ.รมน.จว.ยส.,คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

 

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 09.29 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระรูปเหมือน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก องค์ประทานกำเนิดและองค์อุปถัมภ์ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์และพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวาระ 105 ปี พระชาตกาล พร้อมร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี  มอบทุนการศึกษา และประกอบพิธีเปิดอาคารโรงอาหารหลังใหม่ โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี และมีนายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นอ.คำเขื่อนแก้ว,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,ศิษยานุศิษย์,คณะครู อาจารย์,ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น,นักเรียนนักศึกษา,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ โรงเรียนสมเด็จญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้

          - เวลา 13.30 น. ประธานการประชุมการพัฒนาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจังหวัดยโสธรและการขับเคลื่อนงานธรรมนูญตำบลของจังหวัดยโสธรโดยมีนางอังคณา บุญสาม กษ.ยส.,คณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดยโสธร เข้าร่วม ณ ห้องรับรองยศสุนทร


          - เวลา 15.00 น.ร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร,สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธรโดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน,และมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร,น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม พจ.ยส.,ท้องถิ่นอำเภอ,ข้าราชการ,พนักงาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

    

          - เวลา 17.00 น. บันทึกเทป"บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมี จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์ อรอินทร์ ผอ.สวท.ยส.,และมีนางวันชนะ บุญปก ดาโรจน์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร เป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 3 ต.ค.2561

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นของฝากของที่ระลึก ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดยโสธร. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร

     

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ให้โอวาท และแนะนำแนวทางในการปฏิบัติราชการแก่พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานส่วนตำบล ที่บรรจุใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในแบบแผนในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง ไปสู่การปฏิบัติงานและความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี โดยมีนายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร,พนักงานส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม ณ ห้องรับรองยศสุนทร

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานในการประกอบรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันรัฐพิธีที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีท่านคมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,คณะเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,ข้าราชการ,พนักงานของรัฐ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วม ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร