Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (642)

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธร ประจำปี 2561 กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 19-23 ต.ค.2561 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร และวันที่ 24 ต.ค.2561 ณ วัดบูรพา บ.ทุ่งแต้ ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประเพณีอันดีงามให้รู้จักกันอย่างแพร่หลายตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดยโสธรโดยมี(พระครูปริยัติพลากร เจ้าอาวาสวัดบูรพา,นางธนภร พูลเพิ่ม ผอ.ททท.อุบลราชธานี,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร นอภ.เมืองยโสธร ร่วมแถลงข่าว)และมี หัวหน้าส่วนราชการ,สื่อมวลชน,ประชาชน เข้าร่วม ณ วัดบูรพา บ.ทุ่งแต้ ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร

     

     

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้การดำเนินงานด้านงบประมาณ และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ อปท. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โดยมีนายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร,ท้องถิ่นอำเภอ,ผู้บริหาร อปท.,ปลัด อปท.,ผอ.กองคลัง/ ผอ.กองช่าง เข้าร่วม ณ ห้องแกรนด์ บอลลูม รร.เจพี เอมเมอรัลด์

      

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) เพื่อการขับเคลื่อนวาระ 4 ดี ของจังหวัดยโสธร(ด้านสุขภาพดี) โดยมีนายแพทย์บัญชา สรรพโส นพ.สาธาณสุขจังหวัดยโสธร,คณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นายอำเภอ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาล,สาธารณสุขอำเภอ,คณะกรรมการฯพชอ. เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

     

     

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับและกล่าวต้อนรับพลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นอภ.คำเขื่อนแก้ว,นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผอ.รร.ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร,คณะครู บุคลากร,ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เข้าร่วม ณ หอประชุม รร.ราชประชานุเคราะห์ 28 อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

      

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำจังหวัดยโสธร เพื่อพิจารณานักเรียนที่สมควรได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯโดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศธจ.ยส.,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

 

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครเกษตรจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2561  ณ ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

    

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จังหวัดยโสธร ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

     

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยโสธร(ก.บ.จ.) ครั้งที่ 7/2561 เพื่อพิจารณาขอใช้เงินเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

     

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานแถลงข่าวจัดกิจกรรมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อให้สื่อมวลชนรับรู้และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนโดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นางชนมณัฐ รอดบุญธรรม พัฒนาการจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,สื่อมวลชน,ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยวท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ห้องอมราวดี 2 รร.กรีนปาร์ค


    

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 โดยมีนายรังสรรค์ การะเกษ ผอ.สนง.กกท.จังหวัดยโสธร เป็นผู้กล่าวรายงานฯ มีคุณวิภาดา โสพันธ์นา ศูนย์ควบคุมการบินจังหวัดอุบลราชธานี จ.ส.อ.สิทธิชัย ไชยวิเศษ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร ดร.เพ็ญศรี บุญเดช ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา นายเริงศักดิ์ ทองแก้ว ประธานชมรมกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดยโสธร ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ และมีครูผู้ฝึกสอนนำนักกีฬา/นักเรียน อายุไม่เกิน 12 ปี จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 และ 2 และสังกัดเทศบาล เข้าร่วมการแข่งขัน  ณ โรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามคคีวัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด