Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (702)

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรม "จิบกาแฟรับอรุณ" เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยจัดวันอังคารสุดท้ายของเดือนในครั้งนี้มี องค์การบริหารจังหวัดยโสธร เป็นเจ้าภาพและมอบป้ายให้เจ้าภาพครั้งต่อไปให้กับ เทศบาลเมืองยโสธร ที่รับเป็นเจ้าภาพโดยมี ท่านนพดล ไกษร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,นายสถิรพร นาคสุข นายก อบจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหิกจ,ภาคเอกชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสีเงิน สนง.อบจ.ยส.

S 3956770

S 3956771  S 3956772

วันที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในราชการที่ 9 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),หัวหน้าส่วนราชการ,นายอาทิตย์ ยังคง นอ.คำเขื่อนแก้ว,กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้บริหาร อบต.ย่อ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดยางตลาด บ.ย่อ ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว

S 3924045

S 3924048

S 3924047  S 3924051

วันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการ “รวมพลัง อพม. สานต่อที่พ่อทำ นำความสุขสู่สังคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ ศาลากลางบ้านหนองก้าว ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  โดยมีกิจกรรมการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ จำนวน 6 หลัง ใช้เงินงบประมาณของทางราชการ 2 หลัง การร่วมบริจาคของเอกชน/ประชาชน 4 หลัง (ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ยโสธร สถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 417 HDI และหน่วยงาน One Home อพม.ชุมชนบ้านใต้สามัคคีและชมรมผู้สูงอายุห้องแซง) การปรับที่อยู่อาศัยให้ถูกสุขลักษณะ 4 หลัง  มอบรถวิลแชร์ 1 คัน และมอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย 46 ราย ๆ ละ 2,000 บาท บูรณาการดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร หน่วยในสังกัดกระทรวง พม. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

425340

425341  425343

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการ " 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ " เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

S 3883100

S 3883102   S 3883103

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. และเวลา 14.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),พลตำรวจตรีภิญโญ หวลกสินธิ์ ผบก.ภ.จว.ยส.,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร, คณะวิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ",ผู้บริหาร สนง.ศธจ.ยส.,ผู้บริหารสถานศึกษา,คณะครู อาจารย์ สังกัด สพป.เขต1,สพป.เขต 2,สพม.เขต 28,สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วม ณ หอประชุมวิถีอิสาน

S 3883098

S 3883095

S 3883096

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 05.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัด ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัด และคณะ ร่วมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเที่ยวชมการจัด”งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562  ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2562 ในรายการ “ข่าวเช้า NBT”  ณ สถานีโทรทัศน์ NBT กรมประชาสัมพันธ์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

424558

424562

424560  424559

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) บูรณาการร่วมกับการขับเคลื่อนวาระ 4 ดี จังหวัดยโสธร โดยมีนายแพทย์ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์ รอง นพ.สสจ.ยส.,นายอำเภอ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน,สาธารณสุขอำเภอ,คณะกรรมการ พชอ.ฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

S 38363361

S 38363363

S 38363364  S 38363365

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.39 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีท่านนพดล ไกษร ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,ท่านต่อพงษ์ พงษ์เสรี ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง,พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วม ณ หอประชุมวิถีอิสาน

S 38363354

S 38363355

S 38363356  S 38363358

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมออกรายการโทรทัศน์รายการเรื่องนี้ต้องขยาย ช่องทีวีไทยรัฐ ช่อง 32 เพื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารไทยรัฐ(ตึกใหม่) ถนนวิภาวดี รังสิต กทม.

S 38346905

S 38346906

S 38346911

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมการเตรียมการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและรักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย การจุดบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,นายอำเภอ,คณะกรรมการฯ,ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

S 3809352

S 3809353  S 3809355