Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (593)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการอบรมเผยแพร่ให้ความรู้ การเลือกตั้ง ส.ส. ตามโครงการผลิตสื่อสนับสนุนการรณรงค์เผยแพร่ความรู้การเลือกตั้ง ส.ส. ณ ห้องประชุมอมราวดี โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งสำนักงานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ได้กำหนดจัดการอบรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้กับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ทำความเข้าใจ โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ตลอดทั้งวัน โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวนมาก

S 2187296

S 2187297

S 2187299

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำข้าราชการและลูกจ้าง ตำรวจ ทหาร กว่า 120 คนเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติพร้อมกัน หน้าเสาธง ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร เป็นเจ้าภาพนำทำกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ความรักความสามัคคี มีระเบียบวินัย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ยังได้กล่าวขอบคุณการเข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งเพื่อการกุศลมินิฮาล์ฟมาราธอน และเชิญร่วมกิจกรรมงานวันสถาปณากาชาดจังหวัดยโสธร วันที่ 1-7 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้

S 2187289

S 2187291

S 2187290

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 04.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อการกุศล "พญาคันคากมินิ -ฮาล์ฟ มาราธอน 2019" ครั้งที่ 3 (MINI - HALF MARATHON)โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(1),นายสุวัฒน์เข็มเพชร ปจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,ภาคเอกชน,ชมรมนักวิ่ง,นักวิ่ง เข้าร่วม ณ สนามกีฬาจังหวัดยโสธร สวนสาธารณะพญาแถน

S 2146339

S 2146340

S 2146347

S 2146344  S 2146342

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ ของจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน การป้องกันนักดื่มนักสูบหน้าใหม่ ลดโรคที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจขาดเลือด การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร จากการสำรวจการสูบบุหรี่ พบว่าประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีอัตราการสูบบุหรี่ลดน้อยลงเพียงเล็กน้อย แต่อัตราการสูบในเยาวชนอายุ 15-19 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีทิศทางการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภารัฐ และเครือข่ายองค์กรเอกชน ได้จัดทำแผนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบลดน้อยลง และเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพและคนรอบข้าง

52859434 2271584939721734 3130793187531030528 n

52561460 2271585069721721 7367456826473840640 n  52733490 2271585093055052 880094474611458048 n

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดรูปแบบขบวนแห่ เส้นทางการเดินขบวนและการจัดกิจกรรมของขบวนแห่ เนื่องในงานสัปดาห์วันสถาปนาจังหวัดยโสธร โดยดร.สถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางพัชนี คนหาญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ณ ห้องประชุมหมอนขิต ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร หลังใหม่

52582608 2271447443068817 5538371065610240000 n

52759747 2271447336402161 5406358721712357376 n  52350924 2271447433068818 5149387976534392832 n

สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร /22 ก.พ. 62

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2562 จังหวัดยโสธร. ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

52825713 2271440879736140 6113233059287400448 n

52467444 2271440869736141 9068762598702317568 n  52559005 2271440973069464 1133568678323814400 n

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนแก่สมาชิกและองค์กรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเขตพื้นที่จังหวัด. ณ ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

393187

393186  393190

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาแหล่งอารยธรรมบ้านสิงห์ท่า ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ครั้งที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดำเนินการโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร มี ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน และมีผู้พิพากษาศาลจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอเมืองฯ รองนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร นายก อบต. ผู้นำภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ จำนวนมาก. ณ บริเวณถนนคนเดิน คุ้มเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

393008

393009  393011

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์และช่วยเหลือนักเรียนในครอบครัวยากจนหรือด้อยโอกาสจังหวัดยโสธร เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือ ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

392984

392986  392987

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น.  นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

S 2121781

S 2121783

          - เวลา 08.30 น.ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,คณะกรมการฯ,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

S 2121786

S 2121787  S 2121791

          - เวลา 11.00 น.ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการฯ,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์