Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (702)

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2561  ณ ห้องหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

     

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและคณะกรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดยโสธร  ณ ห้องประชุมพญาแถน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

    

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานงานแสดงมุฑิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุจังหวัดยโสธร จำนวน 8 ราย เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และแสดงความชื่นชมยินดีแก่ข้าราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความเรียบร้อย วิริยะ อุตสาหะ และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการตลอดมาโดยมีนายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รอง ผวจ.ยส.(1),นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(2),ท่าน ดร.คมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ อาคาร OTOP สวนสาธารณะพญาแถน

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานถวายเพลิงสรีระสังขาร พระครูสิทธิสารสาทร (หลวงปู่สง่า อาภสฺสโร) โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดดอนแรด บ.ดอนแฮด ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนโดยมีนายชัยณรงค์ ชื่นชม นวก.ประมงชำนาญการ นักษาการ ประมงจังหวัดยโสธร,นางทิพย์สุดา ตังประโคน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 ยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่,นักเรียน ประชาชน เข้าร่วม ณ อ่าวเก็บน้ำห้วยพันหม ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว

วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานงานแสดงมุฑิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุ (โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดยโสธร) จำนวน 57 ราย เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และแสดงความชื่นชมยินดีแก่ข้าราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความเรียบร้อย วิริยะ อุตสาหะ และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการตลอดมาโดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,นายเสนอเกียรติ พราวศรี นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดยโสธร,ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้ทรงคุณวุฒิ,ครู บุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องมณีนพเก้า รร.เดอะกรีนปาร์ค แกรนด์

วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทป "บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมี จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์ อรอินทร์ ผอ.สวท.ยส.,และมีนางวันชนะ บุญปก ดาวโรจน์  เป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561

วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการจัดงาน "มหกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนยโสธร บนวิถีความพอเพียง ประจำปี 2561"ภายใต้การบูรณาการโครงการพัฒนาชีวิตพอเพียง จังหวัดยโสธร ปี 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามรูปแบบยโสธรโมเดล ปี 2561 และโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนภาคีการพัฒนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2561โดยมีนายสมบัติ จงจินากูล รักษาการแทน พจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,พัฒนาการอำเภอ,ผู้บริหาร อปท.,ภาคีเครือข่าย เข้าร่วม ณ ห้องมณีนพเก้า รร.เดอะกรีนปาร์ค แกรนด์

     

วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรม"จิบกาแฟรับอรุณ" มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นเจ้าภาพ พร้อมกับส่งมอบป้ายเจ้าภาพครั้งต่อไปให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร, นางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร คลังจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วม ณ ห้องทับทิม เอบี รร.เจพี เอ็มเมอรัลด์

     

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในงานแสดงมุฑิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุ(สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,อปท.) จำนวน 14 ราย เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และแสดงความชื่นชมยินดีแก่ข้าราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความเรียบร้อย วิริยะ อุตสาหะ และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการตลอดมาโดยมีนายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รอง ผวจ.ยส.(1),นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(2),นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปจ.ยส.,นายสมยศ นามพุทธา ทถ.จ.ยส.,ผู้บริหาร อปท.,ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วม ณ ห้องมณีนพเก้า รร.เดอะกรีนปาร์ค แกรนด์