Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (642)

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการอบรมถวายความรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดแก่พระสังฆาธิการและพระวินยาธิการ จังหวัดยโสธร ประจำปี 2561 โดยได้รับความเมตตาจากพระราชรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และกล่าวสัมโมทนียกถาเกี่ยวกับยาเสพติดกับการปกครองคณะสงฆ์ มีพระอุดมปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสวัด และพระวินยาธิการ ในเขตอำเภอเมืองยโสธรและอำเภอคำเขื่อนแก้ว เข้าร่วมฯ และได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนานุสิฐ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร/เจ้าอาวาสวัดบ้านเขื่องคำ อนุเคราะห์สถานที่  ณ วัดบ้านเขื่องคำ ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  ดำเนินการ/งบประมาณโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส.) ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงาน ปปส.ภาค 3 ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร และ กอ.รมน.จังหวัดยโสธร

   

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้

          - เวลา 08.30 น.นายชาติชาย ไชยรักษ์ และนายวีระศักดิ์ ชื่นตระกูล เจ้าหน้าที่จากรมราชทัณฑ์ และคณะ เข้าพบ ชี้แจง การประชุมร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชนในการก่อสร้างเรือนจำจังหวัดยโสธรแห่งใหม่(เรือนจำชั่วคราว บ้านบาก ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร) ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร


          - เวลา 09.00 น.ร่วมประชุมหารือข้อราชการกับ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต13 (นายกรีฑา สพโชค) ในวาระที่ตรวจติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมรับรองยศสุนทร

   


          - เวลา 10.00 น.ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม "กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหา รายละเอียด สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายลำดับรอง รวมทั้งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP โดยมีนายสมยศ นามพุทธา ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร,ผู้บริหาร อปท.,ผอ.กองคลัง/หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมทับทิม รร.เจพี เอ็มเมอรัลด์


          - เวลา 11.00 น. ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มอนุรักษ์ลำเซบาย เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงการมีส่วนร่วมทรัพยากรชุมชนและสุขภาพ ในการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล โดยมีพลโทอุดมเดช นิชรัตน์  รอง ผอ.รมน.ภาค 2 (1) ร่วมสังเกตุการณ์,หัวหน้าส่วนราชการ,หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิดและหอประชุมวิถีอิสาน

   


          - เวลา 13.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 11/2561 เพื่อดำเนินการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษายโสธร เขต 1,เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28โดยมีนางวัชรกาญจน์  คงพูล ศธจ.ยส.,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

วันที่ 29 สิงหาคม เวลา 10.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงรายละเอียดการขอรับทุนอุดหนุนจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานมูลนิธิฯ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 และเขต 2  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสำราญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ และเขต ๒ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้ประสานงานกับมูลนิธิฯ ผู้รับผิดชอบ ร่วมเป็นเกียรติ

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้

          - เวลา 10.00 น. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 5/2561 เพื่อพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม รวม 25 ราย. ณ ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

  

          - เวลา 18.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร บันทึกเทปรายการ “บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร” เพื่อนำออกอากาศในช่วงเช้าของวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.ยโสธร)

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้

          - เวลา 07.00 น.ประธานกิจกรรม"จิบกาแฟรับอรุณ" มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดยโสธร เป็นเจ้าภาพ พร้อมกับส่งมอบป้ายเจ้าภาพครั้งต่อไปให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดยโสธร(นางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร คลังจังหวัดยโสธร ผู้รับมอบแทน)โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายชมภู มหันตะกาศรี ทสจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วม ณ สำนักงาน ทสจ.ยส.


          - เวลา 11.00 น. ประธานมอบบ้านตามโครงการ "มอบคืนความสุข สู่คนเมืองยศ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2561 "รายนางบุญถิน เงินแร่ อายุ 48 ปี โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายอภิรัตน์ ป้องกัน นอภ.เลิงนกทา,ผู้นำท้องที่ ผู้นำทัองถิ่น,ประชาชน เข้าร่วม ณ บ้านเลขที่ 117 ม.14 บ.ร่องคำ ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา

   


          - เวลา 13.30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน(อบก.)ส่วนจังหวัดยโสธรเพื่อพิจารณาคำร้องขอกู้เงินของเกษตรกรให้เป็นไปตามระเบียบกองทุนหมุนเวียนการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ.2546โดยมีท่านจักกฤษณ์ ศรีเมฆ อัยการ คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและบังคับคดีจังหวัดยโสธร,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมปลาส้ม


          - เวลา 16.00 น.ประธานพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีท่านเทิดทูน ภาสะฐิติ ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร, ท่านจักกฤษณ์ ศรีเมฆ อัยการ คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและบังคับคดีจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกขเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสุพิช สามารถ นอภ.ป่าติ้ว,คณะผู้พิพากษา,คณะอัยการ,  หัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,ข้าราชการ เจ้าหน้าที่,พุทธศาสนิกชน  เข้าร่วม ณ วัดสุริยาลัย ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว

   

วันที่ 27 สิงกาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เชื่อมโยงการตลาดนำการผลิตให้เป็นไปอย่างมีระสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการอย่างมีเอกภาพในจังหวัด ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และส่งผลสัมฤทธิ์สู่เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่มากขึ้นโดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,นางอังคณา บุญสาม  กษ.ยส.,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

    

วันที่ 27 สิงกาคม 2561  เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ให้การต้อนรับนายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล ที่ปรึกษาโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ และร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติราชการในโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่(นปร.) รุ่นที่ 12 รายนางสาว เบญจมาส  สัมฤทธิ์เจตน์ นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ซึ่งกำลังฝึกปฏิบัติราชการในจังหวัดยโสธร

วันที่ 27 สิงกาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวต้อนรับท่านพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และผู้เข้าร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 ครั้งที่ 2/2561 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสภากาชาดไทย ในการรับทราบผลการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดในภาค 7 ตลอดจนรับทราบปัญหา และแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ ของเหล่ากาชาดจังหวัดให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน โดยมี ดร.คมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายกเกล่ากาชาดจังหวัดในภาค 7,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการเหล่ากาชาด,สมาชิกเหล่ากาชาด และกิ่งกาชาดอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องแกรนด์ บอลลูม รร.เจพี เอมเมอรัลด์

     

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการดังนี้

          เวลา 08.30 น. นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่าย และพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติ ตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ของ กอ.รมน.จว.ยส. และเป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระ 4 ดี จังหวัดยโสธร ด้านคนดี  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธรพ.อ.ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รอง ผอ รมน จังหวัดยโสธร (ท)และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยโสธร นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่าย และพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติ ตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ของ กอ.รมน.จว.ยส. และเป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระ 4 ดี จังหวัดยโสธร ด้านคนดี  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

  

           เวลา 13.30 น.  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้
            เวลา 07.00 น.ประธานพิธีทำบุญตักบาตรโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ระหว่างเดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม    2561 โดยมี ดร.คมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นางพวงคำ ทองทั่ว วธจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดเทพรังษี ต.หนองคู อ.เมือยโสธร


            เวลา 09.30 น. ร่วมพิธีระลึกถึงบูรพาจารย์ ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณในอดีตกาล และอ่านคำแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดศรีฐานใน(พระพรสวรรค์ วิสุทธรรมโม) ณ วัดศรีฐานใน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว


            เวลา 16.00 น. ร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักฟุตบอลทีมยโสธร เอฟซี ในการเล่นในบ้านนัดสุดท้ายของฤดูกาล พบกับทีมมหาสาคราม เอฟซี ผลเสมอ 1:1 โดยมีพันเอกณัฐ ศรีอินทร์ ประธานสโมสร,นายขวัญพัฒน์ เชื้อวณิชย์,แฟนบอลทีมยโสธร เข้าร่วม ณ สนามกีฬา อบจ.ยส.