Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (702)

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดงานโครงการสรุปผลการดำเนินงานและจัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยจังหวัดยโสธร โดยมีนายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,เกษตรอำเภอ,เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด/อำเภอ,ประธานคณะกรรมการระดับชุมชน,กรรมการกลุ่มย่อยฯ,กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมบุษราคัม รร.เจพี เอ็มเมอรัลด์

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 07.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมประเพณีวิถีอิสานฮีตสิบสอง ฮีตที่ 10 เดือนสิบ บุญข้าวสาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดยโสธรโดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,นางพวงคำ ทองทั่ว วธ.ยส.,นายจารุวัตร ภูแก้ว นอ.กุดชุม,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดโนนใหญ่ ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 10/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการขอกู้เงินของกองทุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน  ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร ชั้น  4 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 07.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระ 4 ดี จังหวัดยโสธร ด้านคนดี. ณ วัดสุมังคลาราม บ้านด่าน ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมีพระครูสถิตธรรมคุณ เจ้าอาวาสวัด/เจ้าคณะอำเภอเลิงนกทา (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนำพระสงฆ์และสามเณร ออกรับบิณฑบาต มีนายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเลิงนกทา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และพี่น้องชาวบ้านด่าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนมาก

วันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 07.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว Tour of Isan ปี 4  “ปั่นชมของดี วิถียโสธร” โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับชมรมจักรยาน Coffee Bike และจังหวัดยโสธร  ณ บริเวณวิมานพญาแถน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยหลังจากพิธีเปิดฯ จะปั่นไปชมธาตุก่องข้าวน้อย ที่บ้านตาดทอง ตำบลตาดทอง  แล้วปั่นไปที่วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ ตำบลทุ่งแต้ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดงานประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธร ปั่นกลับเข้าเขตเทศบาลเมืองยโสธร ชมบุ่งน้อย-บุ่งใหญ่ และลำน้ำชี เข้ากราบสักการะหลวงพ่อพระสุกและพิพิธภัณฑ์หลวงตาพวง วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) ปั่นไปที่วัดสิงห์ท่า ชมคุ้มเมืองเก่า บ้านดิน และสถาปัตยกรรมชิโนโปตุกิส กราบสักการะพระธาตุพระอานนท์ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ชิมเมนูอาหารจากปลาส้ม ฝีมือกุ๊กจากโรงแรม เจ.พี.เอ็มเจอรัลด์ยโสธร แล้วปั่นกลับไปที่ร้านอาหารคุณย่า เพื่อรับประทานอาหารกลางวันและทำพิธีปิด และช้อปผลิตภัณฑ์ OTOP ที่วิมานพญาแถน จนเสร็จสิ้นกิจกรรมฯ

    

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงเฉลิมฉลองในโอกาสวันชาติจีนครบรอบ 69 ปี ประจำปี พ.ศ. 2561  ณ โรงแรม AVANI ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสนี้ ดร. ยุทธนา ยุพฤทธิ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยโสธร นายประวิทย์ ทองวิทยาพร ประธานและกรรมการมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร ร่วมเป็นเกียรติในงานฯ ด้วย

     

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2561-2564. ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการปฏับัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอีเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เบิกจ่ายเงินจากคลัง จำนวน 70 ส่วนราชการ  ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร ดำเนินการโดยสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมแข่งขันฟุตบอลกระซับมิตร ระหว่างทีม VIP จังหวัดยโสธร กับทีม VIP จังหวัดบุรีรัมย์ ณ สนามกีฬา อบจ. สวนพญาแถน

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยโสธร(ก.บ.จ.) ครั้งที่ 5/2561 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์