Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (642)

วันนี้ (15 ส.ค. 61) นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์/เกษตรกรรมยั่งยืนและจัดทำข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด ซึ่งทั้ง 4 จังหวัดได้ลงนามทำข้อบันทึก (MOU) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาโดยในขั้นแรกให้ได้ 820,000 ไร่ ในปี 2564 นี้ ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนเกษตรอินทรียืในระดับพื้นที่บรรลุผล ให้เกษตรกรรมปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเดิม ไปสู่ระบบการผลิตตามแนวทางของเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ห้องประชุมทับทิม โรงแรม เจ.พี เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตร , สหกรณ์และสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ , อำนาจเจริญ , ยโสธร และอุบลราชธานี และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เข้าร่วมจำนวน 200 คน
ด้านนายวุฒิ สุธารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กล่าวถึงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์/เกษตรกรรมยั่งยืน ว่า นโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศเป็นงานสำคัญต้องดำเนินการเร่งรัดและต่อเนื่องเพราะเกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน มีความั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กำหนดเป้าหมายเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 5 ล้านไร่ ครอบคลุม 13 กลุ่มจังหวัด (56 จังหวัด) ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 (4 จังหวัด) ได้ทำ MOU ในการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ จำนวนกว่า 8 แสนไร่ โดยให้ทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนร่วมดำเนินงาน พร้อมนำหน่วยงานรับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ทำการผลิตเกษตรกรอินทรีย์ อีกด้วย  

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุทัย มานาดี ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว แหล่งที่มา : สวท.ยโสธร
 
วันนี้ (14 ส.ค. 61) เวลา 09.00 น. นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ประธานเปิดกิจกรรมติดตามนำเสนอผลงานโครงการพัฒนาเครือข่าย และการประชาสัมพันธ์ผู้บริจาคโลหิตของจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จ.ยโสธร
นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมติดตามนำเสนอผลงานโครงการพัฒนาเครือข่าย และการประชาสัมพันธ์ผู้บริจาคโลหิตของจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดยโสธร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย ในการสร้างองค์กรการกุศลเพื่อมนุษยธรรม กำเนิดขึ้นด้วยพลังจิตอาสามีความเสียสละเพื่อส่วนรวม เพื่อเพื่อนมนุษย์ผู้อื่นอย่างไม่หวังผลตอบแทน ทำให้เกิดกิจกรรมการทำงานอาสาสมัครเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม อันเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานและขับเคลื่อนการพัฒนาของสภากาชาดไทยในอีกมิติหนึ่ง ยังเป็นการช่วยปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย ตามพันธกิจต่างๆ ซึ่งจังหวัดยโสธรได้นำเสนอผลงานที่ได้ไปปฏิบัติในสถานศึกษาหรือท้องถิ่น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่อุดมการณ์หลักกาชาดให้ความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล

 

นันทิพัฒน์ แสนสุข ภาพ/ข่าว

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
วันนี้ (14 ส.ค. 61) เวลา 08.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมนายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดยโสธร และหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการลดค่าภาระครองชีพให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้ซื้อสินค้าที่จำเป็นในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีการติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่อง EDC โดยขณะนี้จังหวัดยโสธรได้มีร้านค้าที่ได้รับการติดตั้งเครื่อง EDC จำนวน 271 ร้านค้า ซึ่งครอบคลุมทุกตำบลของอำเภอในจังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ตลอดจนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล และปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ได้รับการติดตั้งเครื่อง EDC
นอกจากนี้ ยังต้องจัดมุมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าการเกษตร เพื่อเชื่อมโยงร้านค้ากับชุมชนช่วยให้สินค้าชุมชนมีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น เพิ่มโอกาสทางการตลาด และรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการหมุนเวียนรายได้ในระบบเศรษฐกิจชุมชน และสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจบานรากให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยให้ใช้โปแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถุงเงินประชารัฐ เพื่อใช้ในการชำระสินค้าผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนเครื่อง EDC โดยเปิดโอกาสให้ร้านค้าปลีกจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค รถยนต์เคลื่อนที่เร่ขายสินค้า ร้านค้าในตลาดจำหน่ายผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ข้าว แกง ก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น โดยจังหวัดยโสธรเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา เป้าหมายจังหวัดยโสธร 955 ร้านค้า

 

  

นันทิพัฒน์ แสนสุข ภาพ/ข่าว

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ยโสธร (ส.ปชส.) /วรรณทอง ภูโสภา ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
 

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้

          เวลา 07.00 น.ประธานพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคลโดยมีท่านคมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,ท่านเทิดทูน ภาสะฐิติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร,นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รอง ผวจ.ยส.(1),นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(2),นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,พลตำรวจตรีอนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,คณะเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,ข้าราชการ,พนักงานของรัฐ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วม ณ หอประชุมวิถีอีสานและสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร


          เวลา 08.00 น. - ประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และพิธีรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แม่ดีเด่น ประจำปี 2561 จังหวัดยโสธร โดยมีท่านคมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,ท่านเทิดทูน ภาสะฐิติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร,นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รอง ผวจ.ยส.(1),นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(2),นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,พลตำรวจตรีอนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,คณะเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,ข้าราชการ,พนักงานของรัฐ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วม ณ หอประชุมวิถีอีสาน


          เวลา 10.30 น. ประธานฝ่ายฆราวาสทอดผ้าป่า ระดมทุนในการซื้อที่ดินเพื่อสร้างสาธารณะประโยชน์ให้แก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยมีพระครูสุมนสารคุณ(หลวงปู่ประสาร สุมโน) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีพลตำรวจตรีอนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร, นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดหนองไคร้ ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร


          เวลา 13.30 น.ประธานมอบบ้านตามโครงการ "มอบคืนความสุข สู่คนเมืองยศ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม ประจำปี 2561 "รายนายวิสิทธิ์ บุญยก โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร นอภ.เมืองยโสธร,ผู้นำท้องที่ ผู้นำทัองถิ่น,ประชาชน เข้าร่วม ณ บ้านเลขที่ 38 ม.8 บ.กุดระหวี ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร


          เวลา 19.00 น. ประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีท่านคมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,ท่านเทิดทูน ภาสะฐิติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร,นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รอง ผวจ.ยส.(1),นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(2),นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,พลตำรวจตรีอนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,คณะเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,ข้าราชการ,พนักงานของรัฐ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วม ณ หอประชุมวิถีอีสาน

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ จำนวน 258 คนซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร. ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้

          เวลา 06.30 น. ร่วมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทยโดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ประชาชน เข้าร่วม ณ ถนนคนเดินหน้าศาลหลักเมือง


          เวลา 08.30 น.ประธานเปิดโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำสิ่งเป็นประโยชน์แก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชนของตนเอง และม่งจะสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทยได้ด้วยพลังของจิตอาสา และเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,พลตำรวจตรีอนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,จิตอาสา,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำท้องที่ ประชาชน เข้าร่วม ณ วัดบ้านท่าเยี่ยม ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร

    


          เวลา 10.39 น. ประธานพิธีเปิดกิจกรรม "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" อำเภอเมืองยโสธร ประจำปี 2561 โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร, นายสุวัฒน์ เข็มเพชร นายอำเภอเมืองยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร

     


          เวลา 13.00 น. ประธานเปิดกิจกรรม "ดำนาเกษตรอินทรีย์สิถียโสธร"เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้ในแปลงนาเกษตรอินทรีย์ โดยมีนายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร,นายวุฒิ สุธารักษ์ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สนง.กษ.ยส.,นายศุภชัย ขาวพา รอง ผอ.รร.อนุบาลยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ, กลุ่มข้าวคุณธรรม,นักเรียน เข้าร่วม ณ แปลงนาหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้
          เวลา 10.00 น.ประธานประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาปรับแก้ไขผังแปลงดินใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการตามคำร้อง และเป็นไปตามหลักวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยมีนายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รอง ผวจ.,นายพิมพ์ใจ บุญชูกุศล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

    


          เวลา 13.30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดยโสธร โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,นายประธาน พลโลหะ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สนง.กษ.ยส.,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมปลาส้ม

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ออกติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำชี จำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดท่าคำทอง 2.จุดบ้านหนองหนองหอย และ 3.จุดบ้านปากเป่ง ผลการตรวจสอบ น้ำในลำน้ำชีลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร นายอำเภอเมืองยโสธร,นายสถิตย์ ศรีสงคราม ปลัด ทม.ยส.,นายวรวุฒิ ทองทศ นายก อบต.เขื่องคำ,ผู้นำท้องที่ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ ณ จุดท่าคำทอง เขตเทศบาลเมืองยโสธร และ บ้านหนองหอย,บ้านปากเป่ง ตำบลเขื่องคำ อ.เมืองยโสธร

  

วันที่ 7 สิงหาคม 2561  เวลา 17.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทปรายการ “บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร” เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร นโยบาย และภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งการแจ้งเตือนภัยต่างๆโดยมีจ.ส.ต.พงสถิตย์ อรอินทร์ ผอ.สวท.ยส. ให้การต้อนรับและนางมาตา (วันชนะ บุญปก ดาโรจน์) เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้เทปดังกล่าวจะนำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่น F.M.90 MHz ในเช้าวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 06.00 น.

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2561 โดยมีท่านคมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,ท่านเทิดทูล ภาสะฐิติ ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร,นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รอง ผวจ.ยส.(1),นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(2),นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,พลตำรวจตรีอนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร,พันเอกฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รอง ผอ.รมน.จว.ยส.,ท่านถาวร โมฆรัตน์ อัยการจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, คณะเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร เข้าร่วม ณ ห้องโถงชั้นล่างภายในศาลากลางจังหวัดยโสธร