Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (702)

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น.  นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทป"บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมี จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์ อรอินทร์ ผอ.สวท.ยส.,และมีนางสาวนันทพร กาสาวิด นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ เป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธรคลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.  นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2561 โดยมีนายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รอง ผวจ.ยส.(1),นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(2),นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 9/2561 ประจำเดือนกันยายน 2561 โดยมีนายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รอง ผวจ.ยส.(1),นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(2),นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

     

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการจัดกิจกรรมแรลลี่ ชม ชิม ช็อป เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน (ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี) โดยมีนายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รอง ผวจ.ยส.(1),นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(2),หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ,ภาคเอกชน คณะสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์หน้อหอประชุมวิถีอิสาน

     

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการจังหวัดยโสธร. ณ ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

     

     

วันที่ 17 กันยายน 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้

          - เวลา 08.30 น. ประธานในกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติ ตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ของ กอ.รมน.จว.ยส. และเป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระ ๔ ดี จังหวัดยโสธร ด้านคนดี โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พ.อ. ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด (ท.)และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยโสธร นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่าย ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

     


          - เวลา 09.30 น. ประธานเปิดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวนะ(วันพระ)ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561 การจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และพิธีเปิดตลาดนัดคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม อำเภอคำเขื่อนแก้วโดยมี ท่าน ดร.คมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รอง ผวจ.ยส.,นางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นอ.คำเขื่อนแก้ว,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น,ประชาชน เข้าร่วม ณ วัดนาเวียง ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว

     

          - เวลา 18.30 น.ประธานงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(นางทองอ่อน งานไว ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร,นายวิโรจน์ สุดนักรบ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร)โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ พนักงาน,เครือข่ายกลุ่มฯ เข้าร่วม ณ สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร

วันที่ 17 กันยายน 2561 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการดังนี้

          - เวลา 09.30 น. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านการศึกษา การบำบัดแก้ไขฟื้นฟูและอาชีพ สำหรับเด็กและเยาวชน ในความดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร ของเครือข่ายด้านสังคม จำนวน 17 ส่วนราชการและสถานประกอบการ โดยเป็นส่วนราชการ 10 หน่วย และสถานประกอบการ 7 แห่ง. ณ ห้องประชุมสีเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

    

          -  เวลา 11.00 น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังประจำจังหวัดยโสธร (คบจ.ยโสธร) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

    

          - เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในฐานะที่ปรึกษาพร้อมด้วยนางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร คลังจังหวัดยโสธร/ประธานและคณะกรรมการบริหารการคลังประจำจังหวัดยโสธร (คบจ.ยโสธร) เปิดโครงการ คบจ.สัญจร ปันความรู้สู่ Startup Club จังหวัดยโสธร  และมอบคู่มือ หนังสือเกี่ยวกับ Startup Club และเงินสนับสนุนจากชมรมธนาคารจังหวัดยโสธร แก่ Startup Club  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

    

วันที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดจำหน่ายและการตลาดตามโครงการเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนตามแนวชายแดน และเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายใน และภายนอกประเทศได้โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม พจ.ยส.,นายมงคล ปัตลา พจ.อบ.,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้ประกอบการ OTOP,สื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ชั้น G ห้างสุนีย์แกรนด์ทาวเวอร์ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

     

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการแถลงข่าวจัดแรลลี่ ชม ชิม ช็อป เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน (ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี) เพื่อพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นสู่การสร้างรายได้ตามความต้องการของชุมชนเพื่อเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงและประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง และสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่เน้นสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและสร้างเศรษฐกิจชุมชนเน้นการดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนให้ชาวบ้านได้จำหน่ายสินค้าในชุมชนของตนเองเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน โดยการดึงเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ ทำให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชนโดยมีพันเอกฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รอง ผอ.รมน.จว.ยส.,นางสาวชนมนณัฐ รอดบุญธรรม พจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี,ศิลปินนักร้อง,สื่อมวชน เข้าร่วม ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์หน้าหอประชุมวิถีอิสาน

     

วันที่ 13 กันยายน 2561 นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงแรมเจ.พี.เอ็มเมอรัลด์