Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (702)

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน:การเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม  ณ วัดอัครเทวดามีคาแอลซ่งแย้ บ้านซ่งแย้ ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เป็นหน่วยดำเนินการ คุณพ่อไพฑูรย์ แสนสวัสดิ์ อธิการโบสถ์ฯ ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ผู้แทนนายอำเภอไทยเจริญ นายกเทศมนตรี/กำนันตำบลคำเตย และคณะ ให้การต้อนรับ และนายธงชัย แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากร

     

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดยโสธร (คอจ.ยโสธร) ครั้งที่ 3/2561  ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร

    

วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวรายงาน ต่อนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีเปิดโครงการ "ดำนา สามัคคี อินทรีย์บ้านเฮา วิถียโสธร "ภายใต้การตลาดนำการผลิต กิจกรรมภายในงานมีการขอขมาพระแม่โพสพ,การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกร,ดำนาแปรอักษร "YASO RICE" การขึ้นรถ เลาะทุ่งปล่อยปลาตะเพียน กุ้งก้ามกราม,ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ฯลฯ ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม,ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร,เพิ่มศักยภาพ และกลยุทธทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ของจังหวัดและเชื่อมโยงให้มีตลาดรองรับผลผลิตในระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนที่เป็นธรรมทุกระดับโดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปจ.ยส.,นายคุนหัว เชี้ย ผู้แทนการค้าจากประเทศจีนพร้อมคณะ,หัวหน้าส่วนราชการ, นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นภอ.คำเขื่อนแก้ว, ผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้ประกอบการ,เกษตรกร เข้าร่วม ณ แปลงนาบ้านโคกกลาง ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว

    

 

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้
          เวลา 09.00 น. ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย(นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์) โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,นายบุญเรือง เมฆฉิม หน.สนจ.ยส. เจ้าร่วม ณ ห้องรับรองยศสุนทร

    


          เวลา 09.39 น. ประธานฝ่ายฆราวาส งานทำบุญอายุวัฒนมงคล 82 ปี 58 พรรษา พระครูโอภาสโพธิรม ได้พระบัญชาแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองเรือ และพิธีรับมอบตราตั้งเจ้าคณะตำบลหนองเรือ พระปลัดสังคม สังคโม น.ธ.เอก โดยมีพระราชรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร นภอ.เมืองยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดสว่างโพธาราม ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร


          เวลา 13.30 น. ติดตาม ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมปรับปรุง วิมานพญาแถน(พญาคันคาก) โดยมีนางพิมพ์ใจ บุญชูกุศลโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร,นายสุรสิทธิ์ สิงห์หลวง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร,เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานฯ เข้าร่วม ณ วิมานพญาแถน


          เวลา 14.30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2561 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมการประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1(พ.ศ.2559-2564)โดยมีพระครูชิณธรรมวิมล เจ้าคณะอำเภอทรายมูล,นายสมเพชร สร้อยสระครู รอง ผวจ.ยส.,นางพวงคำ ทองทั่ว วธจ.ยส.,คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด(คอจ.) ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดยโสธร,นางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร คลังจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นายอำเภอ,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สนง.สรรพสามิตชั้น 3

    

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การเตรียมการจัดงาน "ดำนา สามัคคี อินทรีย์บ้านเฮา วิถียโสธร" ภายใต้การตลาดนำการผลิตพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร โดยมีนายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นภอ.คำเขื่อนแก้ว,นางธนมน วัฒนเรืองโกวิท ประธาน Biz Club,นายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ,หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ แปลงนาบ้านโคกกลางและศูนย์วิจัยฯ ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว

    

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เป็นหน่วยดำเนินการ ได้รับงบประมาณจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และมีนักเรียนจากโรงเรียนกุดชุมวิยา โรงเรียนคำเตยวิทยา และโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการฯ

    

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) ครั้งที่ 7/2561. ณ ห้องหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

  

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 6/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และพิจารณาอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุนที่องค์กรสตรีเสนอขออนุมัติใช้เงินจากกองทุนฯ. ณ ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

   

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีท่านคมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,ท่านเทิดทูล ภาสะฐิติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ รอง นายก อบจ.ยส.,ผู้ปกครอง/ผู้เข้ารับการบำบัดฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสีเงิน อบจ.ยส.