Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (593)

วันที่ 29 มกราคม 2562  เวลา 07.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรม"จิบกาแฟรับอรุณ" เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยจัดวันอังคารสุดท้ายของเดือนในครั้งนี้มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพและมอบป้ายให้เจ้าภาพครั้งต่อไปเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับเป็นเจ้าภาพโดยมีท่านคมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,ท่านเทิดทูน ภาสะฐิติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหิกจ,ภาคเอกชน เข้าร่วม ณ สำนักงานพลังงานจังหวัด

วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจาก นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร บันทึกเทปรายการ “บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร”   ณ ศูนย์ข่าว "Digital Center" สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร  โดยมีนางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร สถานีวิทยุในพื้นที่และหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านที่เป็นเครือข่ายต่อไป

วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและลูกจ้าง ตำรวจ ทหาร จำนวนมาก ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ : เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ-แผ่เมตตา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติ ตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ของ กอ.รมน.จว.ยส. และเป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระ 4 ดี จังหวัดยโสธร ด้านคนดี ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

     

สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว 
ส.ปช.ยส / 28 ม.ค. 62

วันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวรายงานต่อนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ประธานในพิธี) การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่างทีม VIP ยโสธร กับ ทีมหมู่ป่าอะคาเดมี่ พร้อมทั้งเปิดตัวสโมสรยโสธร เอฟซี และผู้สนับสนุน ผู้บริหาร ผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอลสโมสรยโสธร เอฟซี โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(1),นายสุวัฒน์เข็มเพชร ปจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,ศิลปิน ดารา นักแสดง พิธีกร นำโดยหม่ำ จ๊กมก นายอดิศร พึ่งยา ฯลฯ,สื่อมวลชน,กองเชียร์ แฟนคลับสโมสรยโสธร เอฟซี และสโมสรหมู่ป่าอะคาเดมี่ เข้าร่วม ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร(สวนสาธารณะพญาแถน)

วันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)  ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  ดำเนินการโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรและได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร/ผอ.รมน.จว.ยส. ร่วมประชุมผู้บริหารด้านความมั่นคง พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 เพื่อบูรณาการแผนงานและประสานสอดคล้องในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงภายในและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีพลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2/ผอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานการประชุม โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผอ.รมน.จังหวัด รอง ผอ.รมน.จังหวัด(ท) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ หัองศรีพัชรินทร ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562  ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

   

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร ด้วยการสร้างเสริมค่านิยม ปลุกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจ.พี.เอมเมอร์รัลด์ อำเภอเมืองยโสธณ จังหวัดยโสธร 
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร และการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเสริมสร้างค่านิยม ปลุกจิตสำนึก สร้างกระแสการรับรู้ให้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม มีการขายผลให้ทุกส่วนในสังคมเกิดความสำนึกที่ดี และต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ สอดคล้องกับหลักการในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นำสังคมสู่ความสงบสุข

    

สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร /25 ม.ค. 62

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานออกหน่วยปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายบัญชา สรรพโส นพ.สสจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,นายอภิรัตน์ ป้องกัน นอ.เมืองยโสธร ผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้นำท้องที่ ผู้นำทัองถิ่น อาสาสมัครมพอ.สว.,ประชาชน เข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านสะเดา ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร

   

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 08.00 - 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมรายการ NBT วิถีไทย (บันทึกเทป) และร่วมรายการอิสานเช้านี้ NBT เนิสอิส (ถ่ายทอดสด) เพื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 14-18 ก.พ.2562 โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.,นางสาวมาริสา สีลาพัฒน์ นอ.มหาชนะชัย,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น,สื่อมวลชน,ครู อาจารย์ นักเรียน,ประชาชน เข้าร่วม ณ บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย