Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (489)

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรม"Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดยโสธร โดยมีท่านคมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,ชมรมปั่นจักรยานเสือเมืองยศ,มูลนิธิกู้ภัย ฮุก 31 จังหวัดยโสธร,ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม เส้นทาง ศาลากลางจังหวัดยโสธร-วิมานพญาแถน-ธาตุก่องข้าวน้อย-สวนพญาแถน-วัดศรีธรรมาราม(พระอารามหลวง)-ศาลากลางจังหวัดยโสธร รวมระยะทางปั่นทั้งสิ้น 29 กม.

วันที่ 7 ธันวาคม 2561เวลา 07.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร และนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้าง ทั้งภาครัฐและเอกชน พี่น้องประชาชนกว่า 100 คน ทำบุญตักบาตรยามเช้า แด่พระภิกษุสามเณร และกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาประเทศในทุกด้าน ณ บริเวณถนนคนเดิน 200 ปี หน้าวัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร และเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปและปลูกฝังคนรุ่นหลังให้เป็นคนดีปฏิบัติตามคำสอนพุทธศาสนา เพื่อขานรับวาระ 4 ดี ของจังหวัดยโสธร ทั้งนี้ ยังได้รับธรรมะและข้อคิดดีๆ จาก พระครูอนุรักษ์วรดิตถ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร เจ้าอาวาสวัดสิงห์ท่า นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

   

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมรับฟังการเตรียมความพร้อมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ( Video conference System ) จากอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร เพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมกิจกรรม “ Bike อุ่นไอรัก ”เพื่อเตรียมในด้านการบริการด้านพยาบาล ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านการจราจร และอีกหลาย ๆ ด้าน เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ในงานกิจกรรมวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซัง พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ( ปอเทือง ) และไถกลบตอซังในพื้นที่ทำการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดยโสธร อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ซึ่งหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีเศษวัสดุเหลือจากตอซังเป็นปริมาณที่มาก และยังขาดการจัดการที่เหมาะสม ปัจจุบันโครงสร้างดินในพื้นที่ปลูกข้าวเสื่อมโทรมลง ดินขาดอินทรียวัตถุ และไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก สาเหตุเกิดจากการเผาตอซังฟางข้าวก่อนการเตรียมดินเพื่อเร่งทำการเพาะปลูก ประกอบกับเครื่องจักรกลในการเตรียมดินที่เกษตรกรใช้งานอยู่โดยทั่วไปไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกหากไม่ทำการเผาตอซังฟางข้าวก่อน ส่งผลให้เกิดปัญหาทางหมอกควันกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของเกษตรกรและประชาชนรอบพื้นที่ ผลผลิตข้าวลดลง ทำให้มีการลงทุนสำหรับปุ๋ยเคมี ซึ่งการไถ่กลบตอซังแทนการเผาจะช่วยสร้างให้ดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อม สามารถฟื้นฟูโครงสร้างดินให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนกว่า 100 คน หว่านปอเทืองเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) เพื่อช่วยในการปรับปรุงบำรุงดินให้ดีขึ้น และยังเป็นนโยบายจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างการรับรู้และความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

  

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยโสธร) ครั้งที่ 11/2561 เพื่ออำนวยการ เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของส่วนราชการและ ศป.ปส.อำเภอ และบูรณาการในการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติเร่งด่วน 3 เดือน ( 14 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562 )  ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

  

          วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 14.20 น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีรับพระราชทานเหรียญกาชาดประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 และผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร เข้ารับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 โดยมี เลขาธิการสภากาชาดไทย,ผู้บริหารสภากาชาดไทย,ผู้ว่าราชการจังหวัด,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดในภาค 7,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,ผู้บริจาคโลหิต จังหวัดยโสธร ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้
           - เวลา 07.00 น.ประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561โดยมีท่านคมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,ท่านเทิดทูน ภาสะฐิติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,องค์กรเอกชน,พ่อค้า ประชาชน ณ หอประชุมวิถีอิสาน


           - เวลา 08.00 น.ประธานพิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561โดยมีท่านคมวัชร เอี้ยงอ่อง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,ท่านเทิดทูน ภาสะฐิติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,องค์กรเอกชน,พ่อค้า ประชาชน ณ หอประชุมวิถีอิสาน


           - เวลา 09.30 น.ประธานพิธีเปิดนิทรรศการวันดินโลก จังหวัดยโสธร ประจำปี 2561 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,หมอดิน เข้าร่วม ณ หอประชุมวิถีอิสาน


           - เวลา 10.00 น.ประธานเปิดกิจกรรมอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"จังหวัดยโสธร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,องค์กรเอกชน,จิตอาสา,ประชาชน ณ หอประชุมวิถีอิสาน


           - เวลา 11.00 น.ประธานกิจกรรม"เกี่ยวข้าวอินทรีย์วิถียโสธร"โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะครู นักเรียน รร.อนุบาลยโสธร ณ แปลงนาหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 15.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเวลา ประธานซ้อมใหญ่ กิจกรรม"Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดยโสธร เพื่อเตรียมความพร้อมของคณะทำงานฝ่ายต่างๆ และศึกษาเส้นทางการปั่น แก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้เกิดความพร้อมมากที่สุด วันปั่นจริงในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,ชมรมปั่นจักรยานเสือเมืองยศ,มูลนิธิกู้ภัย ฮุก 31 จังหวัดยโสธร,ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม เส้นทาง ศาลากลางจังหวัดยโสธร-วิมานพญาแถน-ธาตุก่องข้าวน้อย-สวนพญาแถน-วัดศรีธรรมาราม(พระอารามหลวง)-ศาลากลางจังหวัดยโสธร รวมระยะทางปั่นทั้งสิ้น 29 กม.

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมการประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัชีทรัพย์สินและหนึ้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(Video Conference)ของกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),หัวหน้าส่วนราชการ,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปจ.ยส.,ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2561 และลงนามข้อตกลง MOU ร่วมกัน ภายใต้ "มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐระหว่างจังหวัดยโสธร และผู้แทนกระทรวงในพื้นที่จังหวัดยโสธรโดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายชมภู มหันตะกาศรี ทสจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ ทุกหน่วย,เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสีเงิน อบจ.ยส.