Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (702)

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการครอบครัวคนเมืองยศสดใส ผู้สูงวัย ใจดี๊...ดี ประจำปี 2562 บูรณาการดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่าย. ณ บริเวณหน้าหอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร

415226

415229  415230

วันที่ 3 เมษายน 2562 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้
           - เวลา 10.00 น.ประธานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส ยอดเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 111,109 บาท โดยมีนายชัยโรจน์ ธนสันติ พช.ยส.,พัฒนาการอำเภอ,ผู้บริหาร อบต.ฟ้าห่วน,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดฟ้าห่วนใต้ บ.ฟ้าห่วน ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง

S 3391545
           - เวลา 13.30 น.ประธานประชุมหารือการจัดเตรียมงานประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร ประจำปี 2562 เพื่อให้การจัดงานฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายก ทม.เมืองยโสธร,ผู้แทน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องรับรองยศสุนทร

S 3391554

           - เวลา15.00 น.ประธานการประชุมการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อดำเนินการตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้บรรลุผลสำเร็จโดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,คณะกรรมการอำนวยการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

 

S 3391555

S 3391556


           -เวลา 18.30 น.ประธานการจัดงานขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 ตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ที่ร่วมกันจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยมีท่านนพดล ไกษร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายก ทม.เมืองยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการฯ,ผู้ให้การสนับสนุนฯ เข้าร่วม ณ อาคารเอนกประสงค์ ทม.เมืองยโสธร

S 3391559

วันที่ 2 เมษายน 2562 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้
           - เวลา 07.00 น.ประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ งานวันคล้ายวันมรณภาพ พระเทพสังวรญาณ(พวง สุขินฺทริโย)โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานเหล่าแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผวจ.ยส.,ศิษยานุศิษย์,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดศรีธรรมมาราม(พระรามหลวง)

S 3358779S 3358784  S 3358785

          - เวลา 09.30 น.ประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำเพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีท่านนพดล ไกษร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,พลตำรวจตรีภิญโญ หวลกสินธุ์ ผบ.ตร.ภ.จ.ยส.,พันเอกฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รอง ผอ.รมน.จว.ยส.,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ส่วนราชการ,จิตอาสา,ประชาชน เข้าร่วม ณ บริเวณท่าคำทอง ข้างวัดศรีธรรมาราม

 

S 3358789

S 3358792

          - เวลา 16.00 น. บันทึกเทป"บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมีนายวรรณทอง ภูโสภา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 3 เม.ย.2562 เวลา 08.00 - 09.00 น. บันทึกเทป ณ ศูนย์ข่าว "Digital Center" สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

S 3358797

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 โดยคณะสงฆ์จังหวัดยโสธรร่วมกับจังหวัด/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมศาสนา ณ วัดฟ้าห่วนใต้ ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

414044

414046  414048

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมปลาส้ม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

413576

413580

413577  413579

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการแก้ไขปัญหาที่สาธารณะประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จังหวัดยโสธร โดยมีนายไพรัตน์ มณีวงศ์ทรัพย์ รก.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร,นายสุพิช สามารถ นอ.เลิงนกทา,คณะอนุกรรมการฯ,ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

S 3342366

S 3342368

S 3342369

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3/2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการอำนวยการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

S 3342362

S 3342363  S 3342365

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนหุ่นยนต์บังคับมือและอากาศยาน (Yasothon Robotic & Drone Wirkshop #1) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่เข้ารับการอบบรมและที่ได้รับรางวัลโดยมีนายชัชพล รวมธรรม ผอ.รร.ยโสธรพทยาคม,ผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมหุ่นยนต์บังคับมือและอากาศยาน,คณะวิทยากร,คณะครู-นักเรียน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพทยาคม

S 3342356

S 3342359

S 3342358

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการจัดกิจกรรม "ข้าราชการจิตสาธารณะ" ภายใต้หัวข้อ "ข้าราชการไทย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นเจ้าบ้าน ร่วมพาเที่ยวไทย" เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์เขิญชวนให้ข้าราชการ มีจิตอาสา สร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),พันเอกฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รอง ผอ.รมน.จว.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หน่วยงานราชการในจังหวัดยโสธร เข้าร่วม ณ วิมานพญาแถน

S 3342350

S 3342352

S 3342354  S 3342355

วันที่ 31 มีนาคม 2562 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้
          - เวลา 09.19 น. ประธานการจัดงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า" โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง,มูลนิธิ องค์กร ภาคเอกชน,พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วม ณ หอประชุมวิถีอิสาน

S 3317786

 

S 3317788          - เวลา 09.45 น.ประธานการจัดกิจกรรมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 จังหวัดยโสธร กิจกรรมประกอบด้วยมอบประกาศเกียรติคุณใก้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด และอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง, เข้าร่วม ณ หอประชุมวิถีอิสาน

S 3317792

         - เวลา 11.00 น.ประธานพิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน ของจังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น Super Biker เข้าร่วม ณ หอประชุมวิถีอิสาน

S 3317799