Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (702)

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสกรณ์(นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) พร้อมคณะ และร่วมพิธีงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดยโสธร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการ"เกษตรกรรมยั่งยืน ไทยนิยมยั่งยืน" ระดับจังหวัดและจังหวัดยโสธร ได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่อง 1 ใน 28 จังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปธรรมการบริหารการจัดการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเชิงพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และนำรูปแบบการบริหารจัดการไปขยายผลทั่วประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการขยายผลเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ทุกด้านให้เกษตรกรรายย่อยสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.2),หัวหน้าส่วนข้าราชการ,ภาคเอกชน,กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วม ณ วัดสิริมงคล(วัดป่าคำครตา) บ.คำครตา ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล

S 3276823

S 3276824

S 3276827

 

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดยโสธร ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของอำเภอเลิงนกทา โดยมีนายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา/ผอ.ศป.ปส.อ.เลิงนกทา คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลฯ ณ ห้องประชุมอำเภอฯ ที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

411188

411190  411192

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดยโสธร และคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

411160

411162

411164

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมให้บริการวิชาการ ประกอบด้วยคลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฏหมาย คลินิกข้าว คลินิกหม่อนไหม คลินิยางพารา และกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มวิสากิจชุมชน โดยมีนายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร,นางสาวมาริสา สีลาพัฒน์ นอ.มหาชนะชัย,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหาร อบต.พระเสาร์,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,เกษตรกร เข้าร่วม ณ อบต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย

S 3235942

S 3235944

S 3235947  S 3235949

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทป "บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมี นางกมลพร คำนึง ปชส.ยส. ให้การต้อนรับ และนายณัชรัชต์ หงษ์ทอง นักสื่อสารมวลชน ปฏิบัติการ สวท.ยส.เป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 27 มี.ค.2562 เวลา 08.00 - 09.00 น. บันทึกเทป ณ ศูนย์ข่าว "Digital Center" สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

S 3227717

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมและบรรยายพิเศษ “ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์” โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

410441

410445

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายกรีฑา สพโชค ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง / กรม ร่วมประชุมตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาตามแนวทาง Government lnnovation Lab ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อผลักดันและติดตามการทำแผนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวทางเชิงรุกในระดับจังหวัด และการจัดตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ รวมถึงติดตามการจัดหาศูนย์พักพิง การเลี้ยงและปล่อยสัตว์
ซึ่งจังหวัดยโสธรได้มีการสำรวจขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ในปี 2562 ซึ่งมีจำนวน 7,716 ตัว แยกเป็นสุนัข 6,535 ตัว แมว 1,181 ตัว และที่เหลืออยู่ในช่วงกำลังดำเนินการ และได้ดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวแล้ว จำนวน 1,584 ตัวและที่เหลือกำลังดำเนินการ
และเมื่อเวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ตรวจผลการดำเนินงาน ในพื้นที่เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสำราญ เพื่อรับฟังการสรุปผล ปัญหา อุปสรรค ในการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่

S 3227713

55560621 2290604797819748 6815229847317512192 n

55704795 2290603894486505 4560878840238309376 n  54730664 2290604851153076 7919545567812780032 n

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายสมเพชร สร้อยสระคู นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้พิพากษาจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ข้าราชการตำรวจ ทหาร มากกว่า 100 คน จิบกาแฟยามเช้ารับอรุณ ณ ศาลจังหวัดยโสธรย อ.เมือง จ.ยโสธร เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อราชการและการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความสามัคคีในหน่วยงานและองค์กร หารือข้อราชการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการ ศาลจังหวัดยโสธร ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เข้าชมห้องเกียรติยศศาลจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

S 3227693

S 3227694

S 3227695

S 3227698
กฤษฎา ศรอินทร์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหว้ดยโสธร ด้านผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของจังหวัด ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

409763

409764  409765

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09:30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวสิริมา วัฒโม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานประชุมการจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสา จังหวัดยโสธร (ศอ.จอส. จังหวัดยโสธร) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3
เพื่อเป็นกลไกลการขับเคลื่อนตามโครงสร้าง โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.มีอำนาจหน้าที่ ควบคุม อำนวยการและกำกับดูแลการปฏิบัติของข้าราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัด และบรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางที่ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค (ศอ.จอส.ภาค) และ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.ญ.)

S 3203084

S 3203085

S 3203088

กฤษฎา ศรอินทร์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร