Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (593)

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบูรณะและพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดยโสธร เพื่อบำรุง รักษา บูรณะ และพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณท่าคำทองซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนในพื้นที่เคารพเลื่อมใส ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีความพร้อมสำหรับจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัด เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหาร อปท.,กำนัน ผูใหญ่บ้าน,ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วม ณ ท่าคำทอง วัดศรีธรรมาราม ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร

   

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร บันทึกเทป"บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมี นางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรให้การต้อนรับ นายณัฐรัชต์ หงษ์ทอง นักสื่อสารมวลชน ปฏิบัติการ สวท.ยส. เป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 23 ม.ค.2562 เวลา 08.00 - 09.00 น. บันทึกเทป ณ ศูนย์ข่าว "Digital Center" สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้
          - เวลา 07.30 น.ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ประจำเดือน มกราคม 2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสาะคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด          - เวลา 08.30 น.ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือน มกราคม 2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสาะคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,คณะกรมการฯ,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์          - เวลา 11.00 น.ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือน มกราคม 2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสาะคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการฯ,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่าย (ฆราวาสพิธีเปิดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา บวชเนกขัมมะ โดยมีพระราชรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดยโสธร(ประธานฝ่ายสงฆ์),นายอภิรัตน์ ป้องกัน นอ.เมืองยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นายทัศนัย ขันเงิน นายก อบต.หนองคู,ผู้บริหารสถานศึกษา,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดป่าสารธรรม ม.3 บ.ดงบัง อ.เมืองยโสธร

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร แสดงความยินดี ชื่นชม กับวงโปงลางเพชรภูดิน โรงเรียนเลิงนกทา อ.เลิงนกทา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีพื้นบ้าน (วงโปงลาง) ชิงแชมป์ภาคอิสาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยโดยมีนายยงยุทธ ภูมิแสน ผอ.โรงเรียนเลิงนกทา,คณะผู้บริหาร,คณะครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ฝึกสอน ณ ห้องรับรองยศสุนทร

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2562 จังหวัดยโสธร  ณ หอประชุมอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

   

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 ของจังหวัดยโสธร ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม เจ.พี.เอมเมอรัลด์ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการและเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ทำให้สังคมเกิดเจตนคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้ยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม
ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมคนพิการและการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาคทั่วถึง และเท่าเทียม เพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลงทางเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยื่นในปี พ.ศ.2570 ภายใต้แนวคิด “ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการแสดงออกถึงความสามารถของคนพิการ การจับฉลากรางวัล มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการต้นแบบ และการจัดนิทัศกาลร่วมกับหน่วยงานและภาคี เครือข่ายหน่วยงานภารัฐและเอกชน เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการจัดงานครั้งนี้มากที่สุด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน

  

กฤษฎา ศรอินทร์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและลูกจ้าง ตำรวจ ทหาร จำนวนมาก ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ : เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ-แผ่เมตตา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติ ตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ของ กอ.รมน.จว.ยส. และเป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระ 4 ดี จังหวัดยโสธร ด้านคนดี ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร

 

สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปช.ยส

วันที่ 20 มกราคม 2562) เวลา 16.00 น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดงาน"ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีกุดชุม บุญกุ้มข้าวใหญ่" ครั้งที่ 2 ประจำปี2561 โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,นายจารุวัตร ภูแก้ว นอ.กุดชุม,ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น,สื่อมวลชน นักท่องเที่ยว,ประชาชน เข้าร่วม ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม   จังหวัดยโสธร

  

วันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสขึ้นบรรจุพระสารีริกธาตุในพระประธาน ขนาดหน้าตัก 10 เมตร สูง 24 เมตร  ณ วัดพระโต บ้านติ้ว ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร