Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
กิจกรรมผู้บริหาร

กิจกรรมผู้บริหาร (489)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (ก.จ.จ.ยโสธร) ครั้งที่ 9/2561 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร  ณ ห้องประชุมสีทอง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

  

ยโสธร ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2561- 2563
           วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องเพชรชมพู โรงแรม เจ พี เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร เพื่อให้พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหลายของการพัฒนาจังหวัด

   


วชิราวุธ สุรวิทย์ ภาพ/ข่าว
กมลพร คำนึง /บก.ข่าว
ส ปชส.ยส

จังหวัดยโสธร จัดโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้ ปรึกษา แนะนำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน
           วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสิรมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้ ปรึกษา แนะนำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน (บูรณาการร่วมกับโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) ณ ห้องมรกต โรงแรมเจ พี เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานและด้านการป้องกันยาเสพติด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจ การประสานการให้บริการด้านแรงงานให้แก่อาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาและแรงงานนอกระบบตระหนักในปัญหาของยาเสพติด พร้อมร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหา และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน ซึ่งอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาและแรงงานนอกระบบ


วชิราวุธ สุรวิทย์ ภาพ/ข่าว
กมลพร คำนึง/บก.ข่าว
ส ปชส.ยส

ยโสธร จัดกิจกรรมจิบกาแฟรับอรุณ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหน่วยงานองค์กร
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายสมเพชร สร้อยสระคู นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ /ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น / ภาคเอกชน/ตำรวจ /ทหาร เข้าร่วมจิบกาแฟรับอรุณ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น หารือข้อราชการและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดยโสธร พร้อมเปิดเวทีให้ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็น เกี่ยวกับการบริหารงาน ว่ามีข้อผิดพลาดอย่างไร พร้อมนำไปสู่การแก้ไขได้ตรงเป้าหมาย เปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วน เสนอแนวคิดที่จะพัฒนาจังหวัดยโสธร ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงานตนเอง โดยมีหน่วยงานในกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ทั้งนี้ นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้กล่าวถึงบรรยากาศการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) / การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นและเชิญชวนร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิด"โครงการประชุมชี้แจงรวบรวมข้าวปีการผลิต 2561/62 และพิธีเปิดสำนักงานสหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด สาขา 2" เพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการรวบรวมข้าว ปีการผลิต 2561/62 รวมถึงการเปิดสำนักงานสหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด สาขา 2 ให้แก่สมาชิกและเกษตรทั่วไปในพื้นที่ได้รับทราบ และเข้าถึงแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ โดยมีนายจารุวัตร ภูแก้ว นอ.กุดชุม,นายประภาส สังข์ขาว รก.สหกรณ์จังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด,คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด เข้าร่วม ณ สหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด  สาขา 2 บ้านหัวงัว หมู่ที่ 9 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติ ตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ของ กอ.รมน.จว.ยส. และเป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระ ๔ ดี จังหวัดยโสธร ด้านคนดี พร้อมทั้งแจ้งข่าวให้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯได้รับทราบข้อมูลการปฏิบัติของจังหวัดที่ผ่านมา และที่จะดำเนินงานในห้วงเดือนนี้ โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,พันเอกฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รอง ผอ.รมน.จว.ยส.,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่าย เข้าร่วม ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังเก่า)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่น เกี่ยว เที่ยวแดนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร ส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมการออกกำลังกายด้ายการปั่นจักรยานและการสร้างความรู้รักสามัคคีในพื้นที่  ณ บริเวณลานด้านหน้าหอประชุมอำเภอทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เป้าหมายปั่นไปเกี่ยวข้าว ที่แปลงนาข้าวอินทรีย์บ้านคำครตา ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.39 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย สำนักงานลูกเสือจังหวัดยโสธร/ ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ/เนตรนารี ร่วมใจแต่งเครื่องแบบ ประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม
โดยมีกองลูกเสือ เนตรนารีจากสถานศึกษาในทุกสังกัด จำนวน 13 แห่ง /ลูกเสือ กกต./ ลูกเสือชาวบ้าน เข้าร่วมพิธี จำนวนกว่า 1.000 คน กิจกรรมในพิธีประกอบด้วย การมอบเข็มที่ระลึกให้แก่ลูกเสือและเนตรนารี/ การประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ให้แก่ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ วชิราวุธ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร หลังใหม่ ชั้น 3

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร  ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ จังหวัดยโสธร โดยมีนายดอนดง บริบรูณ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธรให้การต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจากหลายจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติฯ