Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

จังหวัดยโสธร ขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มี 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี , ศรีสะเกษ , อำนาจเจริญ และยโสธร เพื่อบูรณาการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ให้ได้เกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน 82,0000 ไร่ ในปี 2562

Written by
Rate this item
(0 votes)
วันนี้ (15 ส.ค. 61) นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์/เกษตรกรรมยั่งยืนและจัดทำข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืนของจังหวัด ซึ่งทั้ง 4 จังหวัดได้ลงนามทำข้อบันทึก (MOU) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาโดยในขั้นแรกให้ได้ 820,000 ไร่ ในปี 2564 นี้ ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนเกษตรอินทรียืในระดับพื้นที่บรรลุผล ให้เกษตรกรรมปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเดิม ไปสู่ระบบการผลิตตามแนวทางของเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ห้องประชุมทับทิม โรงแรม เจ.พี เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตร , สหกรณ์และสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ , อำนาจเจริญ , ยโสธร และอุบลราชธานี และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เข้าร่วมจำนวน 200 คน
ด้านนายวุฒิ สุธารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กล่าวถึงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์/เกษตรกรรมยั่งยืน ว่า นโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศเป็นงานสำคัญต้องดำเนินการเร่งรัดและต่อเนื่องเพราะเกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน มีความั่นคงด้านอาหารและความปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กำหนดเป้าหมายเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 5 ล้านไร่ ครอบคลุม 13 กลุ่มจังหวัด (56 จังหวัด) ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 (4 จังหวัด) ได้ทำ MOU ในการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ จำนวนกว่า 8 แสนไร่ โดยให้ทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนร่วมดำเนินงาน พร้อมนำหน่วยงานรับซื้อผลผลิตเกษตรอินทรีย์และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ทำการผลิตเกษตรกรอินทรีย์ อีกด้วย  

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุทัย มานาดี ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว แหล่งที่มา : สวท.ยโสธร
 
Read 206 times