Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซัง พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ( ปอเทือง ) และไถกลบตอซังในพื้นที่ทำการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดยโสธร

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซัง พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ( ปอเทือง ) และไถกลบตอซังในพื้นที่ทำการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดยโสธร อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ซึ่งหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีเศษวัสดุเหลือจากตอซังเป็นปริมาณที่มาก และยังขาดการจัดการที่เหมาะสม ปัจจุบันโครงสร้างดินในพื้นที่ปลูกข้าวเสื่อมโทรมลง ดินขาดอินทรียวัตถุ และไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก สาเหตุเกิดจากการเผาตอซังฟางข้าวก่อนการเตรียมดินเพื่อเร่งทำการเพาะปลูก ประกอบกับเครื่องจักรกลในการเตรียมดินที่เกษตรกรใช้งานอยู่โดยทั่วไปไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกหากไม่ทำการเผาตอซังฟางข้าวก่อน ส่งผลให้เกิดปัญหาทางหมอกควันกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของเกษตรกรและประชาชนรอบพื้นที่ ผลผลิตข้าวลดลง ทำให้มีการลงทุนสำหรับปุ๋ยเคมี ซึ่งการไถ่กลบตอซังแทนการเผาจะช่วยสร้างให้ดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อม สามารถฟื้นฟูโครงสร้างดินให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนกว่า 100 คน หว่านปอเทืองเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) เพื่อช่วยในการปรับปรุงบำรุงดินให้ดีขึ้น และยังเป็นนโยบายจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างการรับรู้และความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

  

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

Read 32 times