Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร ด้วยการสร้างเสริมค่านิยม ปลุกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร ด้วยการสร้างเสริมค่านิยม ปลุกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจ.พี.เอมเมอร์รัลด์ อำเภอเมืองยโสธณ จังหวัดยโสธร 
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร และการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเสริมสร้างค่านิยม ปลุกจิตสำนึก สร้างกระแสการรับรู้ให้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม มีการขายผลให้ทุกส่วนในสังคมเกิดความสำนึกที่ดี และต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ สอดคล้องกับหลักการในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นำสังคมสู่ความสงบสุข

    

สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร /25 ม.ค. 62

Read 22 times