Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิด Kick off โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิด Kick off โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร เพื่อเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลกษณ์ อัครราชกุมารี ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ร่วมกันจัดทำ "โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลกษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินการงานป้องกัน กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดยโสธร เพื่อให้บริการผ่าตัด ทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก ขจัดความไม่รู้ ความไม่เข้าใจของประชาชน และปลูกจิตสำนึก"รัก...เลี้ยง....ต้องรับผิดชอบ"
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงทั้งคนและสัตว์ที่ติดเชื้อโรคนี้แล้วจะไม่มีทางรักษาให้หายได้ ต้องตายด้วยความทรมานทุกราย สัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยยังคงเป็นสุนัขและแมว สภาพปัญหาของโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในหลายพื้นที่ยังดำเนินการได้ไม่ถึงร้อยล่ะ 80 ของจำนวนสัตว์ทั้งหมด การปล่อยทิ้งสุนัข-แมว ในที่สาธารณะหรือวัด เป็นสาเหตุที่ทำให้สัตว์จรจัดเพิ่มมากขึ้น และประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

53628887 2283035815243313 3422528209751638016 n

53728053 2283036111909950 7931976684931121152 n

53841441 2283036358576592 3884049985037139968 n

สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร /13 มี.ค. 62

Read 67 times