Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
Computer Technical Officer.

Computer Technical Officer.

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา/โรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)ของจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 ดำเนินการโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร. ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร

438021

438024  438025

ผู้ว่าฯ ยโสธร นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562
วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู
นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชนพร้อมครอบครัว ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ทั้งนี้ จังหวัดยโสธรได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
ประจำปีพุทธศักราช 2562
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ ทั้ง 3 ประการ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันเดียวกัน คือในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 อีกทั้งให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา และการเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

60358786 2324757734404454 7650258814934974464 n

60345096 2324756951071199 8023619651961356288 n

60782845 2324756374404590 6936732479256526848 n  60352355 2324758131071081 1246857052165242880 n

กฤษฎา ศรอินทร์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

https://www.facebook.com/PublicrelationsYasothon/

จังหวัดยโสธรเปิดโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี

วันที่ 17 พ.ค.62 เวลา 09:00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานการเปิดประชุม
นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการลุ่มน้ำ 3และเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำชี) จากสภาพปัจจุบันของลุ่มน้ำชี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จึงเห็นความจำเป็นของการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำชี เพื่อประเมินศักยภาพและข้อจำกัดของสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชี ที่สามารถนำไปสู่ความสมดุลและการพัฒนาอย่างยังยืนทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศและยึดหลักยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเจริญเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นในกระบวนการคิดร่วมกัน ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะผู้ศึกษาพร้อมรับฟังและจะได้นำไปพิจารนาประกอบการศึกษาในรายละเอียดต่อไป

60412494 2324136837799877 271395972662165504 n

60553908 2324136667799894 7522363652456841216 n

60395459 2324137147799846 7919799417559842816 n  60616235 2324136791133215 4954259237090885632 n

กฤษฎา ศรอินทร์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

https://www.facebook.com/PublicrelationsYasothon/

จังหวัดยโสธรออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ให้บริการประชาชน ที่อยู่ห่างไกล
ที่วัดบ้านดงยาง หมู่ที่ 5 /หมู่ที่ 11 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นายนิกร สุกใสผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ให้บริการประชาชนพร้อมนำสิ่งของเครื่องอุปโภค/บริโภค เบี้ยยังชีพ ผ้าห่มกันหนาว มอบให้คนชรา มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาแก่เด็กนักเรียน หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน อาทิ ทำฟัน/ ตรวจสุขภาพ /ทำหมันสุนัข/แมว/หน่วยงานภาครัฐให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในรัชกาลที่ 9พระองค์ทรงได้จัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ขึ้น มี พระปณิธานแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล ด้อยโอกาส ให้มีสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ จังหวัดยโสธร ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 41 ในปี 2517 สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีประชาชนออกมารอรับบริการเป็นจำนวนมาก

60548359 2323369101209984 6754410280022704128 n

60762476 2323369144543313 8454170027233378304 n

60628034 2323369847876576 8384576473113034752 n

60217218 2323369834543244 7571503124909654016 n  60141151 2323369951209899 976374576097263616 n

กฤษฎา ศรอินทร์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

https://www.facebook.com/PublicrelationsYasothon/

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร/ประธานฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร ออกติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของอำเภอไทยเจริญ ณ ห้องประชุมอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

435776

435777  435780

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2562. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

435607

435610  435611

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับและปรึกษาหารือข้อราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (น.ส.สราญภัทร อนุมัติราชกิจ)โดยมีนางวาสนา ทองจันทร์ พมจ.ยส.และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องรับรองยศสุนทร

S 4374556

S 4374557

S 4374559

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทป"บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมี นายณัชพงษ์ หงษ์ทอง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ สวท.ยส.เป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 08.00 - 09.00 น. บันทึกเทป ณ ศูนย์ข่าว "Digital Center" สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

S 4358199

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 และพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโดยมีท่านนพดล ไกษร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,ท่านวีระชัย มะลิวัลย์ อัยการจังหวัดยโสธร,นายเฉลา สร้อยทอง ผบ.เรือนจำจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,เจ้าหน้าที่,ญาติผู้ต้องราชทัณฑ์ เข้าร่วม ณ อาคารเอนกประสงค์ เรือนจำจังหวัดยโสธร

S 4358166

S 4358169

S 4358171  S 4358203

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 (ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference )โดยมีนางนิสรา เพ็ชรทวี สถิติจังหวัดยโสธร,ผู้แทน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง,เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

S 4317216

S 4317218  S 4317219

หน้าที่ 1 จาก 71