Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
Computer Technical Officer.

Computer Technical Officer.

จังหวัดยโสธรออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ให้บริการประชาชน ที่อยู่ห่างไกล
ที่วัดบ้านดงยาง หมู่ที่ 5 /หมู่ที่ 11 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นายนิกร สุกใสผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ให้บริการประชาชนพร้อมนำสิ่งของเครื่องอุปโภค/บริโภค เบี้ยยังชีพ ผ้าห่มกันหนาว มอบให้คนชรา มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาแก่เด็กนักเรียน หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน อาทิ ทำฟัน/ ตรวจสุขภาพ /ทำหมันสุนัข/แมว/หน่วยงานภาครัฐให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในรัชกาลที่ 9พระองค์ทรงได้จัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ขึ้น มี พระปณิธานแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล ด้อยโอกาส ให้มีสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ จังหวัดยโสธร ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 41 ในปี 2517 สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีประชาชนออกมารอรับบริการเป็นจำนวนมาก

60548359 2323369101209984 6754410280022704128 n

60762476 2323369144543313 8454170027233378304 n

60628034 2323369847876576 8384576473113034752 n

60217218 2323369834543244 7571503124909654016 n  60141151 2323369951209899 976374576097263616 n

กฤษฎา ศรอินทร์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

https://www.facebook.com/PublicrelationsYasothon/

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร/ประธานฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร ออกติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของอำเภอไทยเจริญ ณ ห้องประชุมอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

435776

435777  435780

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2562. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

435607

435610  435611

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้การต้อนรับและปรึกษาหารือข้อราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (น.ส.สราญภัทร อนุมัติราชกิจ)โดยมีนางวาสนา ทองจันทร์ พมจ.ยส.และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องรับรองยศสุนทร

S 4374556

S 4374557

S 4374559

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทป"บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมี นายณัชพงษ์ หงษ์ทอง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ สวท.ยส.เป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 08.00 - 09.00 น. บันทึกเทป ณ ศูนย์ข่าว "Digital Center" สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

S 4358199

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 และพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโดยมีท่านนพดล ไกษร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร,ท่านวีระชัย มะลิวัลย์ อัยการจังหวัดยโสธร,นายเฉลา สร้อยทอง ผบ.เรือนจำจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,เจ้าหน้าที่,ญาติผู้ต้องราชทัณฑ์ เข้าร่วม ณ อาคารเอนกประสงค์ เรือนจำจังหวัดยโสธร

S 4358166

S 4358169

S 4358171  S 4358203

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 (ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference )โดยมีนางนิสรา เพ็ชรทวี สถิติจังหวัดยโสธร,ผู้แทน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง,เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

S 4317216

S 4317218  S 4317219

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีประดับอินธนูให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 (รอบ4) โดยมีนายบุญสนอง พลมาตร์ รก.ศธจ.ยส.,ผู้บริหาร สนง.ศธจ.ยส.,ผู้ปกครอง,คณะครู บรรจุใหม่ เข้าร่วม ณ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

S 4317208

S 4317214

S 4317212  S 4317213

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงบทบาท และแนวทางการปฏิบัติให้แก่สมาชิกเพื่อเพิ่มศักยภาพสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.,นายไกร เอี่ยมจุฬา หน.สนจ.ยส.,สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสีเงิน

S 4317201

S 4317203  S 4317205

วันที่ 12 พฤษาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีจุดบั้งไฟปฐมฤกษ์ และบั้งไฟเสี่งทาย เพื่อขอพญาแถน งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายวีระวัฒน์ ภักตรนิกร นายก ทม.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,อาคันตุกะจากประเทศญี่ปุ่น,คณะบั้งไฟทุกประเภท,นักท่องเที่ยว เข้าร่วม ณ กองอำนวยการสวนสาธารณะพญาแถน อ.เมืองยโสธร

S 4292640

S 4292642

S 38666369