Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
Computer Technical Officer.

Computer Technical Officer.

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมออกรายการโทรทัศน์รายการเรื่องนี้ต้องขยาย ช่องทีวีไทยรัฐ ช่อง 32 เพื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารไทยรัฐ(ตึกใหม่) ถนนวิภาวดี รังสิต กทม.

S 38346905

S 38346906

S 38346911

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมการเตรียมการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและรักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย การจุดบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,นายอำเภอ,คณะกรรมการฯ,ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

S 3809352

S 3809353  S 3809355

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมบันทึกเทป"บอกกล่าวเล่าเรื่อง เมืองยโสธร" เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัดยโสธร รวมทั้งแจ้งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆโดยมี นางกมลพร คำนึง ปชส.ยส. ให้การต้อนรับ และนายณัชรัชต์ หงษ์ทอง นักสื่อสารมวลชน ปฏิบัติการ สวท.ยส.เป็นผู้ดำเนินรายการ และจะนำเทปดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร คลื่นความถี่ F.M.90 MHz. ในวันพุธ ที่ 24 เม.ย.2562 เวลา 08.00 - 09.00 น. บันทึกเทป ณ ศูนย์ข่าว "Digital Center" สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร

S 3809337

วันที่ 23 เมษายน 2562 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้

          เวลา 07.30 น.ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ประจำเดือน เมษายน 2562 ครั้งที่ 4/2562โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

S 3809330

          เวลา 08.30 น.ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือน เมษายน 2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),น.ส.สิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,คณะกรมการฯ,นายอำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในงานวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี 2562 โดยมีท่านนพดล ไกษร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดยโสธร (ประธาน),ท่านต่อพงษ์ พงษ์เสรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร,คณะผู้พิพากษา,ผู้ประนีประนอม,นางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะอัยการจังหวัดยโสธร,ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วม ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัดยโสธร

S 3809323

S 3809322

S 3809325

วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมการเตรียมการเปิดสถานที่ท่องเที่ยววิมานพญาแถนจังหวัดยโสธรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ลำทวนและวิมานพญาแถน และเตรียมการเปิดวิมานพญาแถนอย่างงเป็นทางการในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.,นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปจ.ยส.,นายอภิรัตน์ ป้องกัน นอ.เมืองยโสธร,คณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยววิมานพญาแถนจังหวัดยโสธร

S 3801143

S 3801144

S 3801146

วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้สัมภาษณ์และเยือนชุมชนคนทำบั้งไฟเพื่อทำข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2562 โดยมีนางกมลพร คำนึง ปชส.ยส.,นายมานิตย์ ชื่นตา ช่างทำบั้งไฟโบราณ,นายพิมาย โชคชะนะ คนทำบั้งไฟ,ผู้บริหาร อบต.ขุมเงิน,สื่อมวลชน เข้าร่วม ณ วัดบ้านโนนใหญ่ ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม และค่ายทำบั้งไฟนครบึงขุมเงิน(เจนจิรา)บ.ขุมเงิน ต.ขุมเงิน อ.เมืองยโสธร

 

S 3801137

S 3801138  S 3801139

วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้กำลังใจคนพิการที่เป็นตัวแทนจังหวัดยโสธรที่จะเดินทางไปแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 24-26 เม.ย.2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (ประเภทที่เข้าร่วมแข่งขัน ปักลาย,ถักโครเชต์ และวาดภาพบนผ้าไหม) โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นางวาสนา ทองจันทร์ พมจ.ยส.ผู้แทนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร

S 3801128

S 3801130

S 3801131  S 3801132

วันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีสรงน้ำสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์(พระธาตุพระอานนท์,ศาลเจ้าปู่,ศาลเจ้าพ่อหอชุม,ศาลเจ้าแม่สองนาง,อนุสาวรีย์พระสุนทรราชวงศา,เจดีย์เก่า(วัดสิงห์ท่า),หอมเหศักดิ์หลักเมือง,ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง(โรงพักเก่า)ศาลเจ้าพ่อเงินคำล้านเจดีย์เก่า วัดทุ่งสว่างชัยภูมิและศาลย่าหล่า) โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายเทอดศักดิ์ ยุพฤทธิ์ รองนายก ทม.เมืองยโสธร,ผู้บริหาร ทม.เมืองยโสธร,ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทม.เมืองยโสธร,ประชาชน เข้าร่วม ณ สถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร

S 3784770

S 3784771

S 3784772  S 3784773

วันที่ 19 เมษายน 2562 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่ (ครู ข) และการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว (ศปก.ต.) ประจำปี 2562 จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรได้คัดเลือกให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ตำบลหนองเรือ เป็น ศปก.ต. ต้นแบบดังกล่าว. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

422075

422078  422079