Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
Computer Technical Officer.

Computer Technical Officer.

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิด Kick off โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร เพื่อเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลกษณ์ อัครราชกุมารี ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ร่วมกันจัดทำ "โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลกษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินการงานป้องกัน กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดยโสธร เพื่อให้บริการผ่าตัด ทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก ขจัดความไม่รู้ ความไม่เข้าใจของประชาชน และปลูกจิตสำนึก"รัก...เลี้ยง....ต้องรับผิดชอบ"
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงทั้งคนและสัตว์ที่ติดเชื้อโรคนี้แล้วจะไม่มีทางรักษาให้หายได้ ต้องตายด้วยความทรมานทุกราย สัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยยังคงเป็นสุนัขและแมว สภาพปัญหาของโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในหลายพื้นที่ยังดำเนินการได้ไม่ถึงร้อยล่ะ 80 ของจำนวนสัตว์ทั้งหมด การปล่อยทิ้งสุนัข-แมว ในที่สาธารณะหรือวัด เป็นสาเหตุที่ทำให้สัตว์จรจัดเพิ่มมากขึ้น และประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

53628887 2283035815243313 3422528209751638016 n

53728053 2283036111909950 7931976684931121152 n

53841441 2283036358576592 3884049985037139968 n

สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร /13 มี.ค. 62

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพสตรียุคใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0 เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำสตรีจากทั้ง 9 อำเภอ รวม 80 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้นำสตรี โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร,นายชัยโรจน์ ธนสมบัติ พัฒนาการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำสตรีจาก 9 อำเภอ เข้าร่วม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

259853

259854

259856

259855

วันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติ ตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ของ กอ.รมน.จว.ยส. และเป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระ 4 ดี จังหวัดยโสธร:ด้านคนดี พร้อมทั้งแจ้งข่าวให้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯได้รับทราบข้อมูลการปฏิบัติของจังหวัดที่ผ่านมา และที่จะดำเนินงานในห้วงเดือนนี้ โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.2),พ.อ.ฉกาจพงษ์ หงส์ทอง รอง ผอ.รมน.จ.ยส.(ท)และหัวหน้าส่วนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่าย เข้าร่วม ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังเก่า)

 

259847

259849

วันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ เทคนิคต่างๆ ที่จะนำไปสู่สัมฤทธิผลในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดโดยมีนายสนอง พลมาตร์ รก.ศธจ.ยส.,นายสันติพงศ์ โนนจันทร์ ผอ.การฝึกอบรม,คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร,คณะวิทยากร,ครูผู้รับการฝึกฯ เข้าร่วม ณ รร.เทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15

S 2744333S 2744335

S 2744334

วันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธิเปิด-ปิด โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยมีนายสุรัตน์ วิภักดิ์ ผอ.กศน.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหารสถานศึกษา,ข้าราชการครู และครู กศน. เข้าร่วม ณ ห้องบุษราคัม รร.เจพี เอ็มเมอรัลด์

S 2744325

S 2744327

S 2744328

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" บำเพ็ญประโยชน์ โดยการ "ก่อสร้างฝายมีชีวิต" โดยมีนายอาทิตย์ ยังคง นอ.คำเขื่อนแก้ว,หัวหน้าส่วนราชการ,ภาคเอกชน,ผู้บริหาร อบต.กุดกุง,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,จิตอาสา,ประชาชน เข้าร่วม ณ บริเวณลำห้วยส้มป่อย บ.โนนม่วง ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว

S 2670696

S 2670700

S 2670701

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ประธานในพิธีและร่วมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาเพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำให้เกษตรกกรมีรายได้ และอาชีพที่มั่นคงโดยมีนายพีรพนธ์ กิจโกศล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 13,14,นายวิรัตน์ ภานนท์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราขการ,นายสุพิช สามารถ นอ.เลิงนกทา,ภาคเอกชน,ผู้บริหาร อบต.โคกสำราญ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,เกษตรกร เข้าร่วม ณ แปลงสาธิตการปลูกข้าวโพด บ.หนองยาง ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา

S 2670692

S 2670690

S 2670693  S 2670694

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : การฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) โดยคัดเลือก “อุทกภัย” เป็สถานการณ์หลัก และ “อุบัติเหตุจากรถบรรทุกสารเคมีชนกับรถโดยสาร” เป็นสถานการณ์รอง ณ ห้องประชุมหมอนขิต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

53578825 2280045618875666 2967261113734922240 n

53435056 2280045485542346 8984492505676382208 n

54364873 2280046315542263 6066862818538291200 n  53270781 2280046355542259 733228475946631168 n

สุรดา พลชัย ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร /8 มี.ค. 62

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 น. นางพิมลรัตน์ สุกใส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ข้าราชการ ลูกจ้าง ในหน่วยงานราชการศาลากลางจังหวัด ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพประจำทุกวันพุธ ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง ในองค์กร เพื่อให้ได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สร้างความสามัคคีในหน่วยงานองค์กรอีกด้วย

53406519 2279034805643414 8975566910800265216 n

53150282 2279034672310094 471727897481052160 n

53297043 2279034842310077 2289991994321141760 n

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการรวมกลุ่มสตรีเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ และการจัดงานวันสตรีพิการสากล ประจำปี 2562 ของจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจ.พี. อมเมอรัลด์ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีภารกิจและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาสตรีคนพิการ โดยมีหลักการสำคัญในการให้สตรีพิการสามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียม เสมอภาค และเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อสตรีพิการ ตลอดจนการเสริมพลังอำนาจและพัฒนาศักยภาพสตรีพิการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสตรี รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการสตรีพิการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายสตรีผู้สูงอายุ เด็กพิการ สตรีพิการ เครือข่ายด้านคนพิการกว่า 300 คนเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

53302276 2278360005710894 3709632106175922176 n

53405293 2278359992377562 3683951221107851264 n

53060154 2278360502377511 2343117909389213696 n  53071338 2278360332377528 9206518821408473088 n

เนตรพงษ์ ม่อมพะเนาว์ ข่าว/ภาพ
กมลพร คำนึง บก.ข่าว
ส.ปชส.ยโสธร