Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
Computer Technical Officer.

Computer Technical Officer.

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3/2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการอำนวยการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

S 3342362

S 3342363  S 3342365

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนหุ่นยนต์บังคับมือและอากาศยาน (Yasothon Robotic & Drone Wirkshop #1) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่เข้ารับการอบบรมและที่ได้รับรางวัลโดยมีนายชัชพล รวมธรรม ผอ.รร.ยโสธรพทยาคม,ผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมหุ่นยนต์บังคับมือและอากาศยาน,คณะวิทยากร,คณะครู-นักเรียน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพทยาคม

S 3342356

S 3342359

S 3342358

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการจัดกิจกรรม "ข้าราชการจิตสาธารณะ" ภายใต้หัวข้อ "ข้าราชการไทย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นเจ้าบ้าน ร่วมพาเที่ยวไทย" เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์เขิญชวนให้ข้าราชการ มีจิตอาสา สร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),พันเอกฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง รอง ผอ.รมน.จว.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หน่วยงานราชการในจังหวัดยโสธร เข้าร่วม ณ วิมานพญาแถน

S 3342350

S 3342352

S 3342354  S 3342355

วันที่ 31 มีนาคม 2562 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้
          - เวลา 09.19 น. ประธานการจัดงานรัฐพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า" โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง,มูลนิธิ องค์กร ภาคเอกชน,พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วม ณ หอประชุมวิถีอิสาน

S 3317786

 

S 3317788          - เวลา 09.45 น.ประธานการจัดกิจกรรมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 จังหวัดยโสธร กิจกรรมประกอบด้วยมอบประกาศเกียรติคุณใก้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด และอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง, เข้าร่วม ณ หอประชุมวิถีอิสาน

S 3317792

         - เวลา 11.00 น.ประธานพิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน ของจังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.(2),นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น Super Biker เข้าร่วม ณ หอประชุมวิถีอิสาน

S 3317799

วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ตามโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเพื่อส่งเสริม ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนพื้นที่ของจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพโดยมี ว่าที่ร้อยตรีประมูล จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศน์ฯ,ผู้บริหาร ศธจ.ยส.,ผู้บริหารการศึกษา,ครูปฐมวัย สพป.เขต 1 เขต 2,ครูผู้ดูแลเด็กของ อปท. เข้าร่วม ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมเจพี เอมเมอรัลด์

S 3309612

  S 3309615S 3309614

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

412314

412315  412318

วันที่ 29 มีนาคม 2562 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ปฏิบัติราชการ ดังนี้
          - เวลา 06.30 น.,15.00 น.ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการข่าวเวิร์คพอยท์ ช่วง "อากาศบ้านเรา" ประกอบด้วยเมืองเก่า 200 ปี/ศาลหลักเมือง/สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส อ.เมืองยโสธร และการทำบั้งไฟ/เซิ้งบั้งไฟ อ.กุดชุมโดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,หัวหน้าส่วนราชการ,นายจารุวัตร ภูแก้ว นอ.กุดชุม,พิธีกร นักข่าวบริษัทเวิร์คพอยท์,ประชาชน เข้าร่วม ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดยโสธร อ.เมืองยโสธร และวัดโนนใหญ่ ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม

S 3293231
          - เวลา 09.00 น.ประธานพิธีเปิดโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยโสธรเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุริตไปสู่การปฏิบัติ และติดตามการขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรม แผนงาน มาตรการ และแนวทางดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมี นายนิติศักดิ์ วงษ์ศรีผอ.ปปช.ยส.,ผู้บริหาร อปท.,ผู้รับผิดชอบงานฯ เข้าร่วม ณ ห้องอมราวดี รร.เดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ ยโสธร

S 3293236

S 3293238
          - เวลา 09.30 น.รับฟังการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจะทำน้ำอภิเษกครั้งที่ 1/2562 จากกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(Video conference system:VCS) โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.2 และหัวหน้าข้าราชการ,คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหมอนขิด

S 3293240
          - เวลา 11.00 น.ประธานเปิดกิจกรรม วัน "อปพร."ประจำปี 2562 จังหวัดยโสธร เพื่อพบปะสร้างขวัญกำลังใจ เชิดชูความสำคัญของ อปพร.ให้ปรากฎแก่สาธารณชน และเพื่อตระหนักถึงความเสียสละ ความสมานฉันท์ ความรัก ความสามัคคี และความรับผิดชอบต่อสังคมและเกิดพลังที่เข้มแข็งต่อการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.,นายชยุต วงศ์วณิช ปภ.ยส.,นายอภิรัตน์ ป้องกัน นอ.เมืองยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหาร อปท.,เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.,มูลนิธิ องค์กร ภาคเอกชน,อปพร. เข้าร่วม ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร สวนพญาแถน

S 3293245

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในราชการที่ 9 โดยมีนางพิมลรัตน์ สุกใส ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร,หัวหน้าส่วนราชการ,นายสุพิช สามารถ นอ.เลิงนกทา,ผู้บริหาร ทต.สามแยก,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,พุทธศาสนิกชน เข้าร่วม ณ วัดห้วยกอย บ.ห้วยกอย ต.สามแยก อ.เลิงนกทา

S 3276829

S 3276833

S 3276834

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสกรณ์(นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) พร้อมคณะ และร่วมพิธีงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดยโสธร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการ"เกษตรกรรมยั่งยืน ไทยนิยมยั่งยืน" ระดับจังหวัดและจังหวัดยโสธร ได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่อง 1 ใน 28 จังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปธรรมการบริหารการจัดการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเชิงพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และนำรูปแบบการบริหารจัดการไปขยายผลทั่วประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการขยายผลเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ทุกด้านให้เกษตรกรรายย่อยสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผวจ.ยส.(1),นางสาวสิริมา วัฒโน รอง ผวจ.ยส.2),หัวหน้าส่วนข้าราชการ,ภาคเอกชน,กลุ่มเกษตรกร เข้าร่วม ณ วัดสิริมงคล(วัดป่าคำครตา) บ.คำครตา ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล

S 3276823

S 3276824

S 3276827

 

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดยโสธร ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของอำเภอเลิงนกทา โดยมีนายสุพิช สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา/ผอ.ศป.ปส.อ.เลิงนกทา คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลฯ ณ ห้องประชุมอำเภอฯ ที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

411188

411190  411192