Menu
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

นายอำเภอ

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง โทร
1 นายสุวัฒน์  เข็มเพชร นายอำเภอเมืองยโสธร 08 1867 3887
2 นายอภิรัตน์  ป้องกัน นายอำเภอเลิงนกทา 08 1867 3916
3 นายสมกียรติ  แก้วรัตน์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว 08 1867 3897
4 นางสาวมาริสา สีลาพัฒน์ นายอำเภอมหาชนะชัย 08 1867 3915
5 นายจารุวัตร  ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม 08 1867 3908
6 นายศรี  ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอค้อวัง 08 1867 3917
7 นายสรวิศ  สมพงษ์ นายอำเภอทรายมูล 08 1867 3938
8 นายสุพิช  สามารถ นายอำเภอป่าติ้ว 08 1867 3912
9 นายอาทิตย์  ยังคง นายอำเภอไทยเจริญ 08 1867 3943