1.3 ข้อมูลการปกครอง/ประชากร


            1.3.1    การปกครอง
                    1) อาณาเขต  จังหวัดยโสธรมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้
                         ทิศเหนือ              ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและมุกดาหาร
                         ทิศตะวันออก         ติดต่อกับจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานี
                         ทิศใต้                 ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ
                         ทิศตะวันตก          ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด

                     2) การปกครองท้องที่ และการปกครองส่วนท้องถิ่น


ที่

อำเภอ

จำนวน

ตำบล

หมู่บ้าน

อบจ.

เทศบาลนคร

เทศบาลเมือง

เทศบาลตำบล

อบต.

1

เมืองยโสธร

17

190

1

-

1

5

12

2

เลิงนกทา

10

145

-

-

-

9

3

3

คำเขื่อนแก้ว

13

115

-

-

-

2

12

4

มหาชนะชัย

10

103

-

-

-

1

10

5

กุดชุม

9

128

-

-

-

1

9

6

ป่าติ้ว

5

57

-

-

-

1

5

7

ค้อวัง

4

45

-

-

-

1

4

8

ทรายมูล

5

54

-

-

-

2

4

9

ไทยเจริญ

5

48

-

-

-

1

4

 

รวม

78

885

1

-

1

23

63

        ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร

      2.1) จังหวัดยโสธร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ  78 ตำบล 885 หมู่บ้านประกอบด้วย อำเภอเมืองยโสธร อำเภอเลิงนกทา  อำเภอไทยเจริญ  อำเภอกุดชุม  อำเภอทรายมูล อำเภอป่าติ้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอค้อวัง 
      2.2) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  จังหวัดยโสธรมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 รูปแบบ  จำนวน 88 แห่ง แยกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง  เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 23 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 63 แห่ง 
      2.3) จังหวัดยโสธรมีส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด จำนวน 32 แห่ง  ส่วนราชการส่วนกลาง ที่มีที่ตั้งทำการอยู่ในจังหวัด จำนวน 36 แห่ง รัฐวิสาหกิจ จำนวน 7 แห่ง
      2.4) องค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัด จังหวัดยโสธรมีองค์กรเอกชนในหลายลักษณะเพื่อพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ มูลนิธิ สมาคม สโมสร  ชมรม  และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ซึ่งองค์กรที่เด่นชัด และมีบทบาท เช่น หอการค้าจังหวัดยโสธร สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด  เหล่ากาชาดจังหวัด มูลนิธิรวมสามัคคี  และกลุ่มอาชีพในพื้นที่ที่เป็นองค์กรพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง อาทิ กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ อำเภอกุดชุม กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย กลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติยั่งยืน อำเภอค้อวัง  ซึ่งจะผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยและอินทรีย์ส่งต่างประเทศ และมีกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปต่าง ๆ

             1.3.2 ประชากร ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559 จังหวัดยโสธร มีประชากร จำนวน 539,815 คน  (ปี ๒๕๕๘ มีจำนวน 540,182 คน) เป็นชาย 270,748 คน และหญิง 269,067 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 163,701 ครัวเรือน มีอัตราการเพิ่มธรรมชาติเฉลี่ยร้อยละ 0.45 ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 130 คน/ ตารางกิโลเมตร

                      1) ข้อมูลประชากรแยกตามเพศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2559


ที่

พ.ศ.

เพศชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

หมายเหตุ

1

2554

270,306

268,547

538,853

 

2

2555

270,973

269,294

540,267

 

3

2556

271,082

269,301

540,383

 

4

2557

271,163

269,048

540,211

 

5

2558

271,109

269,073

540,182

 

6

2559

270,748

269,067

539,815

(31 ธ.ค. 59)

     ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร

                        2) ข้อมูลประชากรและจำนวนครัวเรือนแยกตามอำเภอ 


ที่

อำเภอ

ตำบล

หมู่บ้าน

ครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1

เมืองยโสธร

17

190

44,331

65,572

64,648

130,220

2

เลิงนกทา

10

145

29,144

48,162

48,358

96,520

3

คำเขื่อนแก้ว 

13

115

19,556

33,668

33,385

67,053

4

มหาชนะชัย

10

103

15,187

28,810

28,549

57,359

5

กุดชุม

9

128

20,444

33,466

32,967

66,433

6

ป่าติ้ว           

5

57

10,552

17,704

17,602

35,306

7

ทรายมูล

5

54

8,980

15,527

15,537

31,064

8

ค้อวัง 

4

45

6,607

12,680

12,868

25,548

9

ไทยเจริญ

5

48

8,900

15,302

15,186

30,488

รวม

78

885

163,701

270,748

269,067

539,815

      ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  2559) 


 


 
 

 

  
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© ๒๐๑๖ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓, ๔๓๕๒๙ E-mail yasothon@moi.go.th

ติดต่อ webmaster : web-yasothorn@hotmail.com