๑.๗ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      1.7.1 การใช้ที่ดินจากพื้นที่  2,600,902.5 ไร่  แยกเป็น
                     1)  พื้นที่ป่าสงวน  712,822 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.41 ของพื้นที่จังหวัด
                     2)  พื้นที่อยู่อาศัย  34,776 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.34 ของพื้นที่จังหวัด
                     3)  พื้นที่ถือครองทางการเกษตร 1,623,649 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.42 ของพื้นที่จังหวัด
                     4)  อื่นๆ  29,655 ไร่   คิดเป็นร้อยละ 8.83 ของพื้นที่จังหวัด

ที่

พ.ศ.

จำนวนพื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่า
(ไร่)

คิดเป็นร้อยละ
(เทียบกับพื้นที่ของจังหวัดทั้งหมด)

1

2553

272,725

10.49

2

2554

272,725

10.49

3

2555

272,725

10.49

4

2556

272,725

10.49

5

2557

250,526

9.71

           ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

                    การออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดยโสธรจากพื้นที่ 2,600,902.๕ ไร่ ออกเอกสารสิทธิ์ เป็นเนื้อที่ 1,641,165 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 63.09 ของพื้นที่จังหวัด
(1) โฉนดที่ดิน/โฉนดแผนที่  ออกเอกสารสิทธิ์ทั้งหมด 341,034 แปลง เป็นเนื้อที่ 1,278,885 ไร่  คิดเป็นร้อยละ  49.17 ของพื้นที่จังหวัด
(2) นส.3 ก. ออกเอกสารสิทธิ์ทั้งหมด 47,672 แปลง เป็นเนื้อที่ 215,192 ไร่ คิดเป็น  ร้อยละ 8.27 ของพื้นที่จังหวัด
(3) นส.3 ออกเอกสารสิทธิ์ทั้งหมด 15,421 แปลง เป็นเนื้อที่ 146,188 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ  5.62 ของพื้นที่จังหวัด
(4) ใบจอง ออกเอกสารสิทธิ์ทั้งหมด 1,290 แปลง เป็นเนื้อที่ 898 ไร่ คิดเป็น  ร้อยละ 0.03  ของพื้นที่จังหวัด
           1.7.2 แหล่งเก็บกักน้ำ
                 1.) แหล่งน้ำผิวดิน
                          จังงหวัดยโสธรมีแหล่งน้ำผิวดินประเภทต่าง ๆ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ ฝาย สระ และหนอง รวมทั้งสิ้น  552 แห่ง (ข้อมูลสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2558)   มีพื้นที่แหล่งน้ำ รวมทั้งสิ้น 37,255 ไร่ ข้อมูลแหล่งน้ำจังหวัดยโสธร ปี 2558 จำแนกรายอำเภอ


ลำดับ

อำเภอ

แหล่งน้ำ (แห่ง)

พื้นที่แหล่งน้ำรวม (ไร่)

แหล่งน้ำสำคัญ

1

เมืองยโสธร

121

13,281

อ่างเก็บน้ำบ้านโนนจำปา, อ่างเก็บน้ำบ้านเดิด,อ่างเก็บน้ำห้วยขี้นาก, อ่างเก็บน้ำฝายลำห้วยทวน

2

กุดชุม

87

2,412

อ่างเก็บน้ำบ้านหนองเรือ,อ่างเก็บน้ำสระประปา, อ่างเก็บน้ำหนองคำบาก

3

ทรายมูล

4

61

 

4

ไทยเจริญ

57

844

อ่างเก็บน้ำหนองฆ่า,อ่างเก็บน้ำสระพรแก้ว,อ่างเก็บน้ำหนองม้า

5

เลิงนกทา

89

9,087

อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน,อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก,อ่างเก็บน้ำห้วยโพง,อ่างเก็บน้ำห้วยยาง
อ่างเก็บน้ำสระหลวง,อ่างเก็บน้ำหนองบึง

6

ป่าติ้ว

70

5,130

อ่างเก็บน้ำห้วยขาม, อ่างเก็บน้ำหนองหาญ,อ่างเก็บน้ำห้วยนายาง

 

ลำดับ

อำเภอ

แหล่งน้ำ (แห่ง)

พื้นที่แหล่งน้ำรวม (ไร่)

แหล่งน้ำสำคัญ

7

คำเขื่อนแก้ว

58

3,067

อ่างหนองเสียว, หนองแวง,อ่างเก็บน้ำบ้านปักแฮด,อ่างเก็บน้ำห้วยยาง

8

มหาชนะชัย

17

326

อ่างเก็บน้ำหนองปลาปึ่ง,บึงพระเสาร์,หนองขาม

9

ค้อวัง

49

3,047

หนองกุดต่าย,หนองห้วยพระบาง

 

รวม

552

37,255

 

              ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

                         โครงการชลประทาน
                  1.1) โครงการชลประทานขนาดกลาง มี 2 แห่ง คือ
                        - อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน อยู่ในตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา ความจุ 21 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 14,544 ไร่
                        - อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก อยู่ในตำบลบุ้งค้า อำเภอเลิงนกทา ความจุ 30.3 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 12,672 ไร่
                                    จากข้อมูลสถิติปริมาณเก็บกักปี 2554-2558 พบว่าในปี 2555 มีปริมาณน้ำเก็บกักได้น้อยที่สุด คือ 9.19 ล้านลูกบาศก์เมตร และในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559) มีปริมาณน้ำเก็บกักรวม 12.87 ล้านลูกบาศก์เมตร 
                        สภาพปัญหา คือ น้ำต้นทุนในฤดูฝนในเขตจังหวัดยโสธร  มีปริมาณเพียงพอ แต่ไม่สามารถเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือในช่วงที่ฝนเว้นช่วงได้ในปริมาณที่เพียงพอ ประกอบกับพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานมีเพิ่มขึ้น ทำให้แนวโน้มและความต้องการใช้น้ำมีเพิ่มมากขึ้น ขณะที่งบประมาณที่จะสนับสนุนในการดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร ตารางแสดงปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ใช้ประโยชน์ของโครงการชลประทานขนาดกลาง ของจังหวัดยโสธร ปี 2554 - 2559


ชื่อโครงการชลประทาน
(แหล่งน้ำ)

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปริมาณน้ำ
เก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)

พื้นที่ใช้ประโยชน์
(ไร่)

ปริมาณน้ำ
เก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)

พื้นที่ใช้ประโยชน์
(ไร่)

ปริมาณน้ำ
เก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)

ปริมาณน้ำ
เก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)

พื้นที่ใช้ประโยชน์
(ไร่)

พื้นที่ใช้ประโยชน์
(ไร่)

ปริมาณน้ำ
เก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)

พื้นที่ใช้ประโยชน์
(ไร่)

ปริมาณน้ำ
เก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)

พื้นที่ใช้ประโยชน์
(ไร่)

อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน

15.70

14,544

2.99

14,544

16.95

14,544

17.05

14,544

8.26

14,544

3.62

14,544

อ่างเก็บน้ำห้วย
สะแบก

23.51

12,672

6.20

12,672

22.41

12,672

25.68

12,672

18.19

12,672

9.25

12,672

รวม

39.21

27,216

9.19

27,216

39.36

27,216

42.73

27,216

26.45

27,216

12.87

27,216

ที่มา : โครงการชลประทานยโสธร ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2559
                         1.2) โครงการชลประทานขนาดเล็ก มีจำนวน 193 แห่ง กระจายทั่วทั้งจังหวัด เก็บกักน้ำได้ รวม 49.48 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ (ไม่มีระบบชลประทาน) รวม 80,705 ไร่

                         1.3) โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า รวม 82 แห่ง รวมเนื้อที่โครงการฯ 200,910 ไร่แยกเป็น ขนาดเล็ก 79 แห่ง และขนาดกลาง 3 แห่ง โดยสูบน้ำจากแม่น้ำชี ลำน้ำยัง ลำห้วยโพง เซบาย
                         1.4) ฝายสำคัญ ได้แก่ ฝายยโสธร ความจุ 22.40 ล้านลูกบาศก์เมตร และฝายลำ  เซบาย ความจุ 12.20  ล้านลูกบาศก์เมตร
                2) แหล่งน้ำใต้ดิน จังหวัดยโสธรมีบ่อบาดาล รวมทั้งสิ้น 2,298 บ่อ แยกดังนี้
                         2.1) บ่อบาดาลขุดเจาะโดยหน่วยงานราชการ รวม2,073 บ่อ ใช้งานได้ 1,484 บ่อ ชำรุด 589 บ่อ และประชาชนมีความต้องการขุดเจาะบ่อเพิ่ม 568 บ่อ
                         2.2) บ่อบาดาลการประกอบกิจการน้ำบาดาลจังหวัดยโสธร เป็นบ่อบาดาลที่ผู้ประกอบการ/เอกชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขุดเจาะเอง โดยขออนุญาตกับทางราชการ มีจำนวน 225 บ่อ แยกเป็น (๑) บ่อบาดาลใช้ในการอุปโภค-บริโภค 75 บ่อ (๒) บ่อบาดาลใช้เพื่อการเกษตร 94 บ่อ (๓)บ่อบาดาลใช้เพื่อการธุรกิจ 56 บ่อ


ประเภท

จำนวน(บ่อ)

สถานภาพ

หมายเหตุ

ใช้งานได้

ชำรุด

บ่อ

ร้อยละ

บ่อ

ร้อยละ

1.บ่อบาดาลเจาะโดยหน่วยงานราชการ:
กรมทรัพยากรธรณี (เดิม) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (เดิม)กรมอนามัย (เดิม) และกรมโยธาธิการ (เดิม)

2,073

1,484

71.58

589

28.41

ประชาชนต้องการขุดเจาะบ่อเพิ่ม 568 บ่อ

2.บ่อบาดาลการประกอบกิจการน้ำบาดาลจังหวัดยโสธร

225

-

-

-

-

-

รวม

2,298

1,484

 

589

 

 

                    ที่มา: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ 9 ตุลาคม 2558
                1.7.3  ปัญหาขยะ
                1) สถานการณ์ขยะมูลฝอย
           จังหวัดยโสธร มีปริมาณขยะเกิดขึ้นรวม 258 ตัน/วัน  อัตราการเกิดขยะเฉลี่ย 0.48 กก./คน/วัน ปริมาณขยะในเขตเทศบาล 104 ตัน/วัน  อัตราการเกิดขยะ 0.62 กก./คน/วัน ปริมาณขยะนอกเขตเทศบาล 154 ตัน/วัน  อัตราการเกิดขยะ 0.32 กก./คน/วัน โดยที่
                         - ศูนย์เทศบาลเมืองยโสธรจัดการได้  51 ตัน สามารถรองรับได้ 70 ตัน/วัน
                         - ศูนย์กุดชุม จัดการได้ 4 ตัน
                         - ปริมาณขยะตกค้าง 203 ตัน/วัน
                         - ปริมาณขยะมูลฝอย 2.97 ตัน ต่อแห่งต่อวัน


                2) แนวคิดในการจัดการขยะมูลฝอย
         ภายใต้แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอย และ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย กำหนดแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ (A-F-P : Area Function Participation) โดยกำหนดมาตรการ  จัดการแบบบูรณาการ โดยเริ่มจาก
                    2.1) การลด คัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทาง (ณ แหล่งกำเนิด ) (ต้นทาง)

2.2) การจัดเก็บรวบรวมและขนส่งขยะแบบแยกประเภท (กลางทาง)
                    2.3) การบริหารจัดการแบบศูนย์กำจัดขยะรวม (ปลายทาง) โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานได้แก่ การนำกลับมารีไซเคิล การหมักทำปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ และผลิตเชื้อเพลิงแท่ง
     

1.8 สาธารณภัย สถานการณ์สาธารณภัยของจังหวัดยโสธร มีทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ ทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล ได้แก่ อุทกภัย ดินโคล่นถล่ม ภัยแล้ง พายุหมุนเขตร้อน ภัยหนาว ไฟป่า และสาธารณภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ได้แก่ ไฟป่า อัคคีภัย อุบัติเหตุ และสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทง เป็นต้น
           1.8.1 อุทกภัย และดินโคลนถล่ม
ข้อมูลสถิติการเกิดอุทกภัยในพื้นที่


ปี พ.ศ.

จำนวนหมู่บ้านประสบภัย

พื้นที่ประสบภัย
(อำเภอ)

เสียชีวิต
(คน)

บาดเจ็บ
(คน)

มูลค่าความเสียหาย
(บาท)

2554

885

9  อำเภอ

3

-

588,106,841.5

2555

-

-

-

-

-

2556

733

9  อำเภอ

4

-

146,247,235.75

2557

630

9  อำเภอ

-

-

2,190,404.5

2559

-

-

-

-

-

หมายเหตุ ปี พ.ศ.2555 และปี พ.ศ.2558 จังหวัดยโสธร ไม่มีสถานการณ์ภัยพิบัติ (อุทกภัย) เกิดขึ้น
ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
1.8.2 ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง (อุบัติเหตุจราจรทางถนน)
                    ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยแต่ละครั้งสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการสัญจรยานพาหนะรับส่งผู้โดยสาร และรับส่งสินค้าไปยังต่างจังหวัดอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งรถเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งจะบริการนักท่องเที่ยวผ่านไปยังจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน


ข้อมูลสถิติการเกิดเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่


ปี พ.ศ.

จำนวนครั้งที่เกิดเหตุ
(ครั้ง)

สาเหตุ/พฤติกรรม
เสี่ยงสูงสุด

ประเภทรถ
ประสบเหตุสูงสุด

เสียชีวิต
(คน)

บาดเจ็บ
(คน)

มูลค่าความเสียหาย
(บาท)

2554

179

ขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด

รถจักรยานยนต์

86

184

5,028,700

2555

329

ขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด

รถจักรยานยนต์

84

459

8,617,000

2556

316

ตัดหน้ากระชั้นชิด

รถจักรยานยนต์

80

351

6,643,700

2557

243

ตัดหน้ากระชั้นชิด

รถจักรยานยนต์

66

337

8,676,800

2558

324

ตัดหน้ากระชั้นชิด

รถจักรยานยนต์

71

356

4,049,600

              ที่มาของข้อมูล : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร

 

            1.8.3 ภัยแล้งในพื้นที่


ปี พ.ศ.

พื้นที่ประสบภัย
(อำเภอ)

จำนวนหมู่บ้านประสบภัย

จำนวนครัวเรือนที่ประสบภัย (ครัวเรือน)

พื้นที่การเกษตรเสียหาย (ไร่)

มูลค่าความเสียหาย
(บาท)

2554

9  อำเภอ

885

104,605

389

49,752,511.44

2555

9  อำเภอ

856

79,855

25,548

49,099,121

2556

9  อำเภอ

811

76,061

19,303

2,160,090.85

2557

-

-

-

-

-

2558

-

-

-

-

-

              หมายเหตุ ปี พ.ศ.2557 และปีพ.ศ.2558 จังหวัดยโสธร ไม่มีสถานการณ์ภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) เกิดขึ้น
              ที่มาของข้อมูล : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร


           1.8.4 พายุหมุนเขตร้อน (วาตภัย) ในพื้นที่


ปี พ.ศ.

หมู่บ้านประสบภัย

พื้นที่ประสบภัย
(อำเภอ)

บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง (หลัง)

บ้านเรือนเสียหายบางส่วน (หลัง)

มูลค่าความเสียหาย
(บาท)

2554

29

9  อำเภอ

-

286

1,580,860

2555

84

9  อำเภอ

-

287

1,785,756

2556

142

8  อำเภอ

-

1,151

3,358,426

2557

112

9  อำเภอ

-

532

2,364,881

2558

215

9  อำเภอ

-

1,047

2,634,188

               ที่มาของข้อมูล : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร


           1.8.5 ภัยจากอัคคีภัยในพื้นที่ 


ปี พ.ศ.

พื้นที่ประสบภัย
(อำเภอ)

จำนวนบ้านเรือนเสียหาย (หลัง)

เสียชีวิต
(คน)

บาดเจ็บ
(คน)

มูลค่าความเสียหาย
(บาท)

2554

7  อำเภอ

26

-

-

5,871,191

2555

8  อำเภอ

26

-

-

12,455,280

2556

7  อำเภอ

25

-

-

4,473,740

2557

4  อำเภอ

10

-

-

2,059,348

2558

6  อำเภอ

14

1

-

1,005,819

              ที่มาของข้อมูล : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
         

  1.8.6 ภัยจากอากาศหนาวในพื้นที่


ปี พ.ศ.

พื้นที่ประสบภัย
(อำเภอ)

พื้นที่ประสบภัย
(หมู่บ้าน)

จำนวนครัวเรือนที่ประสบภัย
(ครัวเรือน)

มูลค่าความเสียหาย
(บาท)

2554

9

885

136,748

-

2555

-

-

-

-

2556

-

-

-

-

2557

9

885

142,541

-

2558

9

885

102,975

-

              ที่มาของข้อมูล : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร


 


 
 

 

Tip :Tip : หน้าเว็บไซด์จังหวัดยโสธรมีไฟล์ flash นามสกุล .swf อาจทำให้ IE ไม่แสดงผลไฟล์นั้น คลิ๊ก!!
Tip i:แนะนำให้ใช้ IE เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป หรือ Firefox ุ6 และควรปรับขนาดจอภาพที่ 1024x 768 ขึ้นไป

  
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th

Design by Kanokkarn.T.ติดต่อ webmaster : web-yasothorn@hotmail.com