กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยโสธร (ก.ธ.จ.ยส.)

จังหวัดยโสธรจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลจังหวัดยโสธร 
ในวันพุธที่  14  กันยายน  2554  เวลา  08.00 – 16.30  น. 
ณ  ห้องทับทิม AB   โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์  อำเภอเมืองยโสธร 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว  จำนวน  200  คน

เวลา 08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน


เวลา 08.45 – 09.00 น. กล่าวรายงาน โดย นายคมกริซ อิฐรัตน์ ปฏิบัติการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร


เวลา 09.00 – 09.15 น. กล่าวเปิดการประชุม ฯ โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นาย ชูศักดิ์ ตรีสาร )


เวลา 09.15 – 10.15 น. บรรยาย เรื่อง “ธรรมาภิบาลกับองค์กรภาครัฐ” โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร


เวลา 10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา 10.30 – 12.00 น. บรรยาย เรื่อง “บทบาทเครือข่ายภาคประชาชนกับการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลจังหวัด”
โดย นายอำนวย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 13 ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดยโสธร


เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.15 น. แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน ธรรมาภิบาลจังหวัด


เวลา 14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา 14.30 – 16.00 น. นำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ===================== เวลา 16.30 น. ปิดการประชุม ===================

 

 

 

ข้อมูลจาก : สำนักงานจังหวัดยโสธร

 


 
 

 


  
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© 2011 สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ 0 4571 5523, 0 4571 55225 ,0 4571 4212, มท. 43544, 43524, 43525, 43523 , E-mail yasothon@moi.go.th

Design by Kanokkarn.T.ติดต่อ webmaster : web-yasothorn@hotmail.com