สำนักงานจังหวัดยโสธร

ประวัติสำนักงานจังหวัดยโสธร

สำนักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค ดำเนินการเป็นศูนย์กลาง ในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด เช่นเดียวกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการบริหาร ราชการของกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลางสำนักงานจังหวัด เป็นหน่วยงานที่ปรากฎชื่อเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2495 ซึ่งตามมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดไว้ว่า “ให้แบ่งส่วนราชการของจังหวัดดังนี้
(1) สำนักงานจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของจังหวัดนั้น มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น ผู้ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบ
(2) ส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรม นั้น ๆ มีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบ”

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสำนักงานจังหวัดจะมีปรากฎชื่ออยู่ตามกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติ สำนักงานจังหวัดยังไม่เคยได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ของตนเองไปประจำปฏิบัติงานอยู่เลย คงมีแต่เฉพาะตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเพียงท่านเดียว ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในระยะแรก ๆ งานของสำนักงานจังหวัดมีปริมาณไม่มากนัก ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้แผนกปกครองจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแทน

ต่อมาเมื่องานด้านต่าง ๆ ของจังหวัดมีปริมาณเพิ่มขึ้นกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณา เห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งสำนักงานจังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่ของตนเองปฏิบัติงานอยู่อย่างแท้จริง เพื่อช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งมีอยู่อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติให้บังเกิดผลแก่ประชาชนในท้องที่ และรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะพัฒนาการบริหารราชการที่จะให้หน่วยงานของทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่มีหน่วยงานในจังหวัดได้ขึ้นตรงหรือรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานจังหวัดจึงต้องทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด และเป็นศูนย์กลางในการประสานแผนและโครงการของทุกกระทรวง ทบวงกรมในจังหวัด

กระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2516 จึงได้กำหนดให้มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นในสำนักงานจังหวัด 5 จังหวัด และได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2518 กำหนดให้ขยายการจัดอัตรากำลังเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2518 อีกจำนวน 16 จังหวัด และในปี พ.ศ. 2519 จำนวน 49 จังหวัดตามลำดับ ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ดำเนินการเป็นศูนย์กลางในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เช่นเดียวกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารการวินิจฉัยสั่งการ การประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย ซึ่งได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ขึ้นในส่วนราชการของสำนักงานจังหวัดเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2517 ใน 5 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ ชลบุรี สงขลา และยะลา
ต่อมา ในปี พ.ศ. 2518 ได้ขยายการดำเนินการเพิ่มขึ้นใน 16 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ลพบุรี สระบุรี นนทบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี สมุทรปราการ สุโขทัย พิจิตร นครปฐม และชุมพร และในปี พ.ศ. 2519 ได้ขยายเพิ่มขึ้นจนครบทุกจังหวัด

อำนาจหน้าที่

1)  แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่
2)  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน และเครือข่าย สารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและวางแผนพัฒนาจังหวัด
3) จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ดำเนินการตามแผน กำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
4) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือคำของบประมาณของจังหวัด และประสานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดหรือคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัด
5)  ดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาระบบราชการของจังหวัด
6)  อำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
7)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เพื่อให้การบริหารงานและการแบ่งงานภายในสำนักงานจังหวัดยโสธรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับบทบาทภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานจังหวัดตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. 2553  จึงเห็นสมควรกำหนดภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายอำนวยการ  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  พร้อมทั้ง  มอบหมายให้กลุ่มงาน/ฝ่าย พิจารณามอบหมายงานตามภารกิจให้บุคลากรในกำกับดูแลทุกคนรับผิดชอบตามความเหมาะกับตำแหน่งหน้าที่ต่อไป  ดังนี้ 

อำนาจหน้าที่กลุ่มงานอำนวยการ

- งานเลขานุการ ผวจ./รอง ผวจ. 
-  การติดตาม  ประสานการดำเนินงานให้เป็นตามข้อสั่งการของผู้บริหารของจังหวัด
-  การประสานงาน  ติดตามและเสนอแนะในงานสำคัญเร่งด่วนแก่ผู้บริหาร
-  งานช่วยอำนวยการทั่วไปในฐานะเป็นหน่วยงานช่วยอำนวยการกลางของจังหวัด
-  งานประสานราชการกับหน่วยงานในจังหวัดเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรมตามนโยบายของรัฐและ  มท.
-  การประสานราชการทั่วไปตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
-  งานขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตและงานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินของจังหวัด
-  งานรัฐพิธี และพิธีการ
- งานรับเสด็จ
-  การจัดทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  และปรับปรุงบัญชี
-  การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
-  งานจัดวางระบบเรื่องร้องเรียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
-  งานประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณี  ราษฎรเดินทางมาชุมนุมร้องเรียนร้องเรียนเพื่อจัดประชุมหรือแก้ไขสถานการณ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ร้อง
-  รับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจังหวัดตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น  และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริง  จัดทำรายงานความคืบหน้าตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ  รวมทั้งประสานประสานและดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา  กรณี  ราษฎรทูลเกล้าฯ  ถวายฎีกาและร้องเรียนต่อองค์กรอิสระและส่วนราชการส่วนกลางส่วนกลาง (ศูนย์ดำรงธรรม)
-  การตรวจสอบกลั่นกรองให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายในอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
-  งานสนับสนุนและประสานงานเกี่ยวกับ  หมายเรียก  หมายปิด  คำสั่งเรียกให้ทำคำให้การและข้อกฎหมายในการดำเนินคดีปกครองของหน่วยงานในจังหวัดที่อยู่อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
-  งานตรวจกลั่นกรองและนำความเห็นเกี่ยวกับอุทธรณ์คำสั่งทางศาลปกครองที่อยู่ในอำนาจวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัด  รวมทั่งการเสนอแนะให้ข้อหารือเกี่ยวกับ  พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และ  พ.ร.บ.ความรับผิดฐานละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. ๒๕๓๙
-  การประสานการปฏิบัติด้านกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล  และ  มท.
- งานแจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี  ข้อสั่งการและนโยบายสำคัญที่ไม่มีหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
-  งานสารบรรณกลางของจังหวัดและสำนักงานจังหวัด
-  งานจัดเก็บค้นหาเอกสาร
-  งานจัดระบบรักษาความปลอดภัยศาลากลางจังหวัด
-  งานประสานการประชุมประจำเดือนของจังหวัด
- งานบริการทั่วไป และการบริหารงานบุคคลสำนักงานจังหวัดเกี่ยวกับ
 (1) การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(2) การอนุมัติการลาของข้าราชการและลูกจ้าง สป.มท.
(3)  การขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด ของ ผวจ./รอง ผวจ.
(๔) การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของ ผวจ./รอง ผวจ.
(5) การจัดสวัสดิการข้าราชการ  ลูกจ้าง สป.มท.
(6 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(7)งานขอพระราชทานเพลิงศพ
(8) งานขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
(9) การขอออกบัตรและการจ่ายเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน  และเหรียญสนองเสรีชน
(10) งานขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
-  การจัดทำทะเบียนงบประมาณรายงานทางการเงิน  และการจัดทำงบการเงินรวมของจังหวัด  และ สำนักงานจังหวัด  และการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต/กิจกรรม
-  การจัดทำคำของบประมาณแผนการปฏิบัติงาน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในส่วนของสำนักงานจังหวัด และการประมาณการรายรับ – รายจ่ายประจำปี
-  การรับจ่ายเงิน  และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกประเภท
-  รับ – จ่าย เงินนอกงบประมาณทุกประเภท  และงบประมาณเบิกแทนหน่วยงานอื่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
-  อนุมัติเบิกจ่ายเงินยืมราชการและเงินยืมทดรองราชการ
-  ตรวจสอบสำคัญก่อนเบิกจ่าย
-  เก็บรักษาเงินสด  เอกสาร  แทนตัวเงิน  รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
-  การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัดข้าราชการช่วยราชการ  ข้าราชการบำนาญ  และการออกหนังสือรับรองสิทธิ
-  การพิจารณาสั่งจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ  เงินช่วยเหลือพิเศษของ
ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด 
-  การรับจ่าย  การนำส่งเงินรายได้  เงินงบประมาณตามประเภทงบรายจ่าย
-  การจัดซื้อ  จัดจ้างพัสดุ  ครุภัณฑ์  การจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเกี่ยวกับพัสดุและครุภัณฑ์ของ  สนจ.ยส.
-  ซ่อมแซมบำรุงรักษา  ดูแล  และให้บริการด้านอาคารสถานที่
-  จัดซื้อ  จำหน่าย  บำรุงรักษา  และควบคุมการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง
-  งานประสานกิจการด้านต่างประเทศและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
-  งานประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องของจังหวัด
-  งานประชาสัมพันธ์สำนักงานจังหวัด
- งานควบคุมภายในสำนักงานจังหวัด
-  งานตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง ผู้บริโภค พ.ศ.2522
- งานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประสานและการดำเนินงานในภาพรวม)
-งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

อำนาจหน้าที่กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

- รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ยกเว้น เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่อยู่ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด)
- การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile Service)
- รับเรื่องราวความต้องการและข้อเสนอแนะ ของประชาชน
- งานคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัด
- งานบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service : OSS)
- งานบริการและให้คำปรึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- งานบริการรับเรื่อง - ส่งต่อ
- งานบริการข้อมูลข่าวสาร/ให้คำปรึกษา
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

 • - พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
  - การบูรณาการและเชื่อมโยงแผนในทุกระดับ เพื่อนำไปสู่ การปฏิบัติในพื้นที่
  - จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
  - จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและคำของบประมาณ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
  - ประสานและปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  - บริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
  - ติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
  - สนับสนุนเชิงวิชาการด้านนโยบายและแผนแก่หน่วยงาน ในจังหวัด
  - งานตรวจราชการ
  - ประสานและดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  - งานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
  - งานกิจการพิเศษตามนโยบายรัฐบาล
  - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

 • - งานบริหารงานบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  - งานสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ บริหารทรัพยากรบุคคล
  - จัดทำฐานข้อมูลบุคคลจังหวัด วางแผนพัฒนาบุคลากร ในจังหวัด
  - งานส่งเสริมจริยธรรม ป้องกันทุจริตและประเทศไทย ใสสะอาด
  - ประสานงานกับสำนักงาน ก.พ.และส่วนราชการในการเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลจังหวัด
  - งาน อ.ก.พ.จังหวัด และงาน ก.ธ.จ.
  - งานบริหารงานบุคคลของสำนักงานจังหวัด
  - เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
  - การพัฒนาระบบราชการของจังหวัด
  - คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด
  - การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัด
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 
 

 


 
 

 
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© 2011 สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ 0 4571 5523, 0 4571 55225 ,0 4571 4212, มท. 43544, 43524, 43525, 43523 , E-mail yasothon@moi.go.th

Design by Kanokkarn.T.ติดต่อ webmaster : web-yasothorn@hotmail.com