คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จังหวัดยโสธร

ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส จังหวัดยโสธร

  ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (TH)
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (EN)
  ขอความร่วมมืองดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ 5298/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในการตรวจติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
คำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ 7721/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดยโสธร

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดยโสธร
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) จังหวัดยโสธร
รายงานสรุปรอบ 6 เดือน  1 พ.ค. 60
รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 3 ภายใน 20 ก.ค. 60
รายงานการประชุมคณะอนุกรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 5/2560
รายงานการประชุมคณะอนุกรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 4/2560
รายงานการประชุมคณะอนุกรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3/2560
รายงานการประชุมคณะอนุกรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2560
รายงานการประชุมคณะอนุกรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2560

 

รายงานการประชุม 1-2558 วันที่ 21 ธ.ค. 58
รายงานประชุม 1-2559 วันที่ 25 ม.ค. 2559
รายงานประชุม 2-2559 วันที่ 19 ก.พ. 2559
รายงานประชุม 3-2559 วันที่ 21 มี.ค. 2559
รายงานประชุม 4-2559 วันที่ 25 เม.ย. 2559
รายงานประชุม 5-2559 วันที่ 20 มิ.ย. 2559
การขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ปี 2559

คำสั่ง จ.ยส. ที่ 111/2559 ลงวันที่ 8 ม.ค.59 เรื่อง จัดตั้ง ศปท.ยส. และแต่งตั้งคณะกรรมการร่วม เพื่อป้องกันการทุจริตจังหวัด

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560)

เรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด

คำวินิจฉัยและคำร้องต่อศาลในคดีเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

สรุปข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนักไทยไม่โกง"
วีดิโอโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 


  
     
       
 

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th