การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดฯ ๔ ปี (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ไฟล์เอกสารสำหรับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และอำเภอ เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดทำข้อมูล

 


แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี  (พ.ศ. 2557-2560)

 • ข้อมูลจังหวัดยโสธร ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดที่นี่
  • สภาพทั่วไปของจังหวัดยโสธร
   • 1. ลักษณะทางกายภาพ
   • 2. การปกครองและประชากร
   • 3. โครงสร้างพื้นฐาน
   • 4. สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
   • 5. สถานการณ์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   • 6. สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • 7. ข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อทราบความต้องการและศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน
   • 8. ข้อมูลนโยบายรัฐและยุทธศาสตร์การพัฒนาของระดับประเทศและภาค เพื่อเป็นกรอบการจัดทำแผน ฯ
  • การวิเคราะห์ศักยภาพ
   • การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดยโสธร
    • 1. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
    • 2. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคม
    • 3. การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • ประเด็นปัญหาสำคัญและโอกาสการพัฒนาของจังหวัดยโสธร
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร
   • 1. วิสัยทัศน์
    • - พันธกิจ
   • 2. ประเด็นยุทธศาสตร์
   • 3. การกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
    และโครงการหลักภายใต้กลยุทธ์
    • 3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ครบวงจร
    • 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้า การท่องเที่ยว
    • 3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
    • 3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

ข้อมูลจาก : สำนักงานจังหวัดยโสธร / คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยโสธร(ก.บ.จ. ยส.)

 


 
 

 

Tip :Tip : หน้าเวปจังหวัดยโสธรมีไฟล์ flash นามสกุล .swf อาจทำให้ IE ไม่แสดงผลไฟล์นั้น คลิ๊ก!! วิธีแก้ไข
Tip :Tip :Tip :แนะนำให้ใช้ IE เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป และควรปรับขนาดจอภาพที่ 1024x 768 ขึ้นไป

  
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th

Design by Kanokkarn.T.ติดต่อ webmaster : web-yasothorn@hotmail.com