กลุ่มด้านการเกษตร
เชื่อมโยง (Link) เว็บไซต์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

http://www.fisheries.go.th/if-yasothon/web2

คำอธิบาย : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับที่ตั้ง ข้อมูลด้านงานวิจัยด้านการประมง ข้อมูลแหล่งน้ำที่ปล่อยพันธุ์ปลาของจังหวัด

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด

คำอธิบาย : มีข้อมูลเรื่องดินซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภท อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงมี 3 ประเภท คือ 1.ฐานข้อมูลดิน 2.ฐานข้อมูลการใช้ที่ดิน 3.ฐานข้อมูลจำแนกประเภทที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร และ 4. ฐานข้อมูลโครงการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน   1 : 4000 จะสนับสนุนเรื่องข้อมูล
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัด

http://www.dld.go.th/nsys_yst/

คำอธิบาย : เป็นเว็บไซต์ของกรมพัฒนาอาหารสัตว์ ซึ่งเก็บข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศ มีข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นรายชนิด คือ 1. พื้นที่ปลูกอาหารสัตว์เพื่อการจำหน่าย 2. พื้นที่ปลูกอาหารสัตว์เพื่อการเลี้ยงสัตว์ 3. พื้นที่ปลูกหญ้าสำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่าย และจำนวนสมาชิกแยกเป็นรายกลุ่ม คือ 1. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่าย 2. กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ 3. กลุ่มปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงสัตว์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

http://webhost.cpd.go.th/yasothon/

คำอธิบาย : ณ สิ้นเดือนที่ผ่านมา จังหวัดยโสธรมีจำนวนสหกรณ์ทั้งสิ้น 76 แห่ง และกลุ่มเกษตรกร 70 แห่ง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

กรมชลประทาน(น้ำ) http://wmsc.rid.go.th/
กรมพัฒนาที่ดิน(ดิน) http://www.ldd.go.th/
การใช้ประโยชน์ที่ดิน http://www.moac-info.net/Yasothon/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=165


คำอธิบาย : เป็นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจะเชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์ของสถานีพัฒนาที่ดิน และการใช้ประโยชน์จากน้ำจะเชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์ของกรมชลประทาน
 
กลุ่มด้านสังคม
เชื่อมโยง (Link) เว็บไซต์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

http://www.m-society.go.th/index.php

คำอธิบาย : ขณะนี้ยังไม่ได้เป็นข้อมูลในรูปแบบของ GIS ในเว็บไซต์มีข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายด้านสังคม (Social Mapping) ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการนำเสนอในรูปแบบ GIS ในเรื่อง Social Mapping มี 7 กลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้สูงอายุ  
สำนักงานแรงงานจังหวัด
คำอธิบาย : เป็นระบบระบบเตือนภัยทางด้านแรงงาน (Warning System) ซึ่งมีการเตือนภัยใน 3 ระดับ สัญลักษณ์ เขียว เหลือง แดง ซึ่งข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงรายไตรมาส ข้อมูลที่ได้จากจะมาจาก 5 หน่วยงานในสังกัด คือ กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม มีระดับการเตือนภัยโดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัด

http://www.doe.go.th/

คำอธิบาย : เป็นระบบสารสนเทศของกรม ซึ่งจะต้องมีรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ระบบจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลผู้สมัครงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต ๒

http://webgis.bopp-obec.info/psebec/

คำอธิบาย : ระบบ GIS ระดับกรม (สพฐ.) เป็นระบบใหญ่ที่เก็บข้อมูลข้อมูลโรงเรียนทุกแห่งในประเทศไทย ในแต่ละเขตพื้นที่จะมีการรวบรวมข้อมูลโรงเรียนในสังกัด และค่าพิกัด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

http://www.m-culture.in.th/map

คำอธิบาย : ระบบ GIS จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในพื้นที่ของจังหวัดยโสธร
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยโสธร

http://gis.dit.go.th/
http://maps.dit.go.th/region/GisProvince.aspx?p=35

คำอธิบาย : ระบบ GIS เก็บข้อมูลเกี่ยวกับโรงสี สินค้าทางการเกษตร รวมถึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

http://203.157.181.6/provisgis/
http://gishealth.moph.go.th

คำอธิบาย : ระบบ GIS มีข้อมูลเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคระบาด และทรัพยากรสุขภาพ
กลุ่มด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เชื่อมโยง (Link) เว็บไซต์
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ

กรมป่าไม้  http://forestinfo.forest.go.th/55/gis/viewer.asp

คำอธิบาย :
ป่าชุมชน = พื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการจัดการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน และองค์กรชุมชน
สวนป่าภาครัฐ = พื้นที่ป่าไม้ที่ภาครัฐเป็นผู้ดูแลรักษา ปลูกทดแทนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ให้กลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
สวนป่าเอกชน = พื้นที่ป่าไม้ที่สามารถใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ และเป็นพื้นที่นอกเหนือจากป่าอนุรักษ์ เพื่อให้มีปริมาณไม้ใช้สอยเพียงพอในประเทศ

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th/
กรมชลประทาน http://www.rid.go.th
กรมทรัพยากรน้ำ http://www.dwr.go.th/

คำอธิบาย :ในเว็บไซต์ของหน่วยงานจะมี ระบบเตือนภัย มีการจำแนกพื้นที่เสี่ยงออกเป็น วาตภัย อุทกภัย ฟ้าผ่า และภัยแล้ง ใช้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน
เชื่อมโยง (Link) เว็บไซต์
แขวงการทางจังหวัด

กรมทางหลวง http://gisweb.doh.go.th/doh/distance_m.php

คำอธิบาย :ใช้ระบบ GIS ของส่วนกลาง สามารถเลือกดูเส้นทางการเดินทางได้ เช่น กรณีเกิดน้ำท่วมสามารถหลีกเลี่ยงเพื่อใช้เส้นทางไหนได้บ้าง ข้อมูลการขอใช้บริการในเขตทางหลวง และการสอบถามระยะทาง

ทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท http://gis1.drr.go.th/

คำอธิบาย : ใช้ระบบ GIS ของส่วนกลาง เป็นระบบบริกาแผนที่เส้นทาง