การดำเนินการพัฒนาสมรรถนะองค์การจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-กรอบการประเมินตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การ 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-ผลการสำรวจการพัฒนาองค์การของจังหวัดยโสธร ปี 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3-กรอบการดำเนินการพัฒนาองค์การจังหวัดยโสธร ปี 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4-แบบฟอร์มรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ ปี 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5-แบบแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบ

หนังสือที่อ้างถึง
แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รายงานลักษณะสำคัญขององค์การจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แบบฟอร์มรายงานผลดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5 รอบ 9 เดือน
รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหาร ราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2558
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ.2557
การสมัครขอรับรางวัลการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร ประจำปี 255
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557
รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ จังหวัดยโสธร

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 


  
     
       
 

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th