รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร


 
 
 
 
 
 

 


การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

 

ปี ๒๕๕๖
 • แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๐
icon_download2
 • แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดยโสธร ปี ๒๕๕๖
icon_download2
ปี ๒๕๕๕
 • แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗
icon_download2
 • แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดยโสธร ปี ๒๕๕๕
icon_download2
 • แผนการดำเนินงาน PMQA ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จังหวัดยโสธร
icon_download2
ปี ๒๕๕๔
 • คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (จังหวัด)
icon_download2
 • แบบสำรวจความผาสุกของบุคลากรความพึงพอใจ ของบุคลากรในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (PMQA)
icon_download2
ปี ๒๕๕๓  
 • แผนพัฒนาองค์การปี ๒๕๕๓
icon_download2
 • สำเนาของ Program_pmqa_๕๓_province_๐๒๑๑๐๙
icon_download2
 • คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ (จังหวัด)
icon_download2
 • แผนพัฒนาองค์การปี ๒๕๕๔ (แบบฟอร์มที่  ๔.๑, ๔.๒)
icon_download2
 • PMQA(แบบฟอร์ม  ๑, ๒, ๓, ๕)
icon_download2
   
   

 ข้อมูลจาก : กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดยโสธร


 
 

 

Tip :Tip : หน้าเวปจังหวัดยโสธรมีไฟล์ flash นามสกุล .swf อาจทำให้ IE ไม่แสดงผลไฟล์นั้น คลิ๊ก!! วิธีแก้ไข
Tip :Tip :Tip :แนะนำให้ใช้ IE เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป และควรปรับขนาดจอภาพที่ 1024x 768 ขึ้นไป

  
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th

Design by Kanokkarn.T.ติดต่อ webmaster : web-yasothorn@hotmail.com