มาตร ๙ (๗)

มติรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการที่แต่งตั้ง โดยกฏหมายหรือโดยรัฐมนตรี

 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ( จำนวน ๕ ราย ๑. นายสถาพร วงษ์เจริญ ฯลฯ ) (๒๑ ก.ย. ๒๕๕๓)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการ จัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการ จัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการ จัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕
มาตราการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
มาตราการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี ๒๕๕๖

 

 

 

ข้อมูลจาก : สำนักงานจังหวัดยโสธร

 

 


 
 

 

Tip :Tip : หน้าเวปจังหวัดยโสธรมีไฟล์ flash นามสกุล .swf อาจทำให้ IE ไม่แสดงผลไฟล์นั้น คลิ๊ก!! วิธีแก้ไข
Tip :Tip :Tip :แนะนำให้ใช้ IE เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป และควรปรับขนาดจอภาพที่ 1024x 768 ขึ้นไป

  
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th

Design by Kanokkarn.T.ติดต่อ webmaster : web-yasothorn@hotmail.com