รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดยโสธร

การบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดยโสธร พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐
1

ตัวชี้วัด มิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ

1 แบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลรายบุคคลของข้าราชการที่เข้าตอบแบบสำรวจออนไลน์ a
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดยโสธร
การบริหารการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (PPIS) จังหวัดยโสธร
สรุปผลการสัมมนาบทบาทกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.(e-learning)
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก : สำนักงานจังหวัดยโสธร

 

 


 
 

 

Tip :Tip : หน้าเวปจังหวัดยโสธรมีไฟล์ flash นามสกุล .swf อาจทำให้ IE ไม่แสดงผลไฟล์นั้น คลิ๊ก!! วิธีแก้ไข
Tip :Tip :Tip :แนะนำให้ใช้ IE เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป และควรปรับขนาดจอภาพที่ 1024x 768 ขึ้นไป

  
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th

Design by Kanokkarn.T.ติดต่อ webmaster : web-yasothorn@hotmail.com