ฐานข้อมูลความรู้สำหรับการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสารณสุขจังหวัดยโสธร

- คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

- เอกสารระบบการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจังหวัดยโสธร

- คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พิมพ์ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2549

- คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับพิมพ์เมื่อเดือนมีนาคม 2555

- องค์ความรู้ : การพัฒนาให้เป็นหน่วยงานต้นแบบระดับจังหวัดในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ / สำนักงานจังหวัดยโสธรโมเดล

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  

- บรรยายสรุป รางวัลดีเยี่ยม (โล่เกียรติยศ) ในการประกวดส่งเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ แผนการดำเนินงานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการทางพิเศษ

Link : http://www.exat.co.th

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- อำนาจหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลข่าสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- แผนผังกระบวนการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

Link : http// www.senate.go.th

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดย นายเฉลิม เลียบทวี ผู้บรรยาย

- การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ ฯ และสิ่งที่หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการโดย นายอิศเรศ อิศโรสกุล

- สรุปรายชื่อกระทรวงและจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

- สรุปรายชื่อจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

-แผ่นพับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Link : http:// ayutthaya.go.th/Informationau/

 

ศูนย์ข้อมุลข่าวสารของราชการ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

- แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

- แนวทางการปฎิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าสารของราชการ พ.ศ. 2540 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

- การเผยแพร่วิธีปฎิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

Link : http:// www.cad.go.th

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ถ.) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

- OFFICAL INFORMATION ACT, B.E.2540

- คู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์

- คู่มือสิทธิประชาชนในการปฎิบัติราชการทางปกครอง

- กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ส .2540

- ประกาศคณะกรรมการข้อมุลข่าวสารของราชการ

- ระเบียบคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

- พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539

Link  :http://www.local.moi.go.th/news.htm

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมอนามัย

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โครงการอบรม หัวข้อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยอาจารย์ปณิศา เหลืองวรเมท จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อบรมวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย

- การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 โครงการอบรม หัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดย อ.เนติรัช พนัสอัมพร จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ อบรมวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยอาจารย์วนิดา สักการโกศล จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

Link  : http://gic.anamai.moph. go.th

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

- คู่มือบริการประชาชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

- คู่มือปฏิบัติงานตามพ.ร.บ.ข้อมูลฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

- รวมเล่มสมบูรณ์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

- บทรายการ 10 วันรู้ทัน พ.ร.บ.ข้อมูลฯ จำนวน 10 ตอน

Link  : http://info.dip.go.th/

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

- คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบินไทย

- คู่มือการปฏิบัติงานในการใช้ดุลยพินิจ ตามตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- ผังการให้บริการข้อมูลข่าวสาร การบินไทย

- รางวัลและประกาศเกียรติคุณ การบินไทย

Link  : http://www.thaiairways.co.th/


สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

- เกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินและการให้คะแนนหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

- คู่มือการตรวจแนะนำการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- คู่มือการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- คำแนะนำสำหรับหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- แผนผังภาพรวมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารฯ

Link  : www.oic.go.th

 

 

รายชื่อเว็บไซต์หน่วยงานที่เป็นต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
หน่วยงานที่เป็นต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2544


ลำดับ

จังหวัด

หน่วยงาน

เว็บไซต์

1

ยะลา

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

 http://www.yvc.ac.th

2

ยะลา

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

http://www.yala.mol.go.th

3

สระบุรี

สำนักงานจังหวัดสระบุรี

http://www.saraburi.go.th

4

ลำพูน

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน

http://lamphun.dlt.go.th

5

กำแพงเพชร

สำนักงาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

http://province.m-culture.go.th/ kamphangphet/home/

6

เพชรบุรี

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี

http://phetchaburi.dlt.go.th

7

นครศรีธรรมราช

สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

http://www.rd.go.th/nakhonsithammarat

8

สุราษฎร์ธานี

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

http://www.moac-info.net/SuratThani

9

อุตรดิตถ์

สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์

http://www.uttaradit.go.th

10

ยโสธร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

http://www.yasopho.in.th

11

นนทบุรี

สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี

http://nonthaburi.dlt.go.th

12

นครสวรรค์

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์

http://nakhonsawan.dlt.go.th

13

สุรินทร์

โรงพยาบาลสุรินทร์

http://www.surinhospital.org

14

ชลบุรี

สำนักงานจังหวัดชลบุรี

http://www.chonburi.go.th

 

หน่วยงานที่เป็นต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2555


ลำดับ

กระทรวง

หน่วยงาน

เว็บไซต์

1

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

http://info.dip.go.th

2

กระทรวงคมนาคม

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

http://www.exat.co.th

3

กระทรวงยุติธรรม

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

http://www.rlpd.moj.go.th

4

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

http://slc.mnre.go.th

5

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

http://www.m-culture.go.th

6

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

http://www.dtn.go.th

7

กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน

http://www.infocenter.cdd.go.th

8

กระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าต่างประเทศ

http://www.dft.go.th

9

กระทรวงยุติธรรม

กรมบังคับคดี

http://www.led.go.th

10

การทรวงคมนาคม

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

http://www.thaiairways.co.th

11

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมพลศึกษา

http://www.dpe.go.th

12

กระทรวงมหาดไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

http://pean1.pea.co.th

13

กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้

http://www.forest.go.th

14

เพชรบุรี

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี

http://www.sso.go.th

15

เพชรบูรณ์

สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์

http://phetchabun.dlt.go.th

16

เพชรบุรี

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

http://pcoc.moc.go.th

17

สกลนคร

สำนักงานจังหวัดสกลนคร

http://www.sakonnakhon.go.th

18

เพชรบูรณ์

สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์

http://www.phetchabun.go.th

19

ชุมพร

สำนักงานจังหวัดชุมพร

http://www.chumphon.go.th

20

ร้อยเอ็ด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

http://roiet.cdd.go.th

21

พระนครศรีอยุธยา

สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

http://ayutthaya.go.th

22

มหาสารคาม

สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

http://www.mahasarakham.go.th

23

นครพนม

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม

http://paco-npm.circlecamp.com

24

สมุทรสงคราม

สำนักงานจังหวัดสมุทร สงคราม

http://www.samutsongkhram.go.th

25

พัทลุง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

http://www.ptho.moph.go.th

26

ยะลา

สำนักงานจังหวัดยะลา

http://www.yala.go.th

27

อุตรดิตถ์

สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์

http://klang.cgd.go.th/utt/

28

ประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

http://www.dpt.go.th/prachuapkhirikhan

29

สุรินทร์

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์

http://www.doe.go.th/surin/

30

สมุทรสาคร

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

http://www.samutsakhon.go.th

31

สุรินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

http://www.rmuti.ac.th

---------

 

 

 


 

 

 

 


 
 

 

Tip :Tip : หน้าเวปจังหวัดยโสธรมีไฟล์ flash นามสกุล .swf อาจทำให้ IE ไม่แสดงผลไฟล์นั้น คลิ๊ก!! วิธีแก้ไข
Tip :Tip :Tip :แนะนำให้ใช้ IE เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป และควรปรับขนาดจอภาพที่ 1024x 768 ขึ้นไป

  
     
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์

© ๒๐๑๑ สำนักงานจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๕๕๒๓ , ๐๔๕-๗๑๕๕๒๕ ,๐๔๕-๗๑๔๒๑๒ มท. ๔๓๕๔๔,๔๓๕๒๔,๔๓๕๒๕,๔๓๕๒๓ E-mail yasothon@moi.go.th

Design by Kanokkarn.T.ติดต่อ webmaster : web-yasothorn@hotmail.com