ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองแห่งวิถีอีสาน เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล
 
 

 
 
 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

# หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
51 การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตร "ก้าวสู่องค์การ 4.0 ในยุค Disruptive Technolgy อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ"
52 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
53 ไฟล์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร 2561
54 ขอเชิญอบรมเรื่อง "การบริหารองค์การภาครัฐในยุค ๔.๐"
55 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ Digital Economy ประจำปี 2561
56 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
57 ปภ.แนะรับมือพายุลมแรงและฟ้าผ่า
58 ประกาศ ผลการออกสลากกาชาดจังหวัดยโสธร เนื่องในงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2561
59 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย
60 ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. 2560
61 การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรก้าวสู่องค์กร 4.0 อย่างยั่งยืนตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
62 การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ: GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFOMATICS 2018
63 กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
64 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรนวัฒกรรมเพื่อพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2
65 ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการ สุขภาพดี...ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ รุ่นที่ 16)
66 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4
67 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 6
68 ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเร่งรัด "เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล"
69 ประกาศ การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2 ปี. พ.ศ. 2560
70 หนังสือภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ
71 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5
72 ขอความร่วมมือในการเผยแพร่สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปองดอง
73 การประสานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมบุคคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปเข้าสู่ "ประเทศไทย 4.0" ภายใต้โครงการความร่วมมือประชารัฐในการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น
74 เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
75 ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา BIG CLEANING DAY ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวิมานพญาแถ
76 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-RAY) ขนาด ๖๐x๔๐ ซม. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจค้น ป้องกันปราบปรามยาเสพติดและสิ่งของต้องห้าม หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เรือนจำจังหวัดยโสธร
77 ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจค้นเอ็กซเรย์ระบบสายพานลำเลียง (X-RAY) ขนาด ๖๐ ๔๐ ซม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง เรือนจำจังหวัดยโสธร
78 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 + 6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี
79 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 34
80 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
81 แจ้งประชาสัมพันธ์!!!การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561
82 ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการใน สป.มท. และ สร.มท. ประจำปีงบฯ 2561
83 การแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจากฝนตกซุกและมวลน้ำจากตอนเหนือ
84 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน "กฏหมาย ป.ป.ช." การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
85 โครงการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญ "พระพุทธโสธร" รุ่น "รวมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๖๐"
86 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เกษตรอินทรีย์วิถียโสธรของจังหวัดยโสธร
87 วีดิทัศน์พระราชทาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต
88 วีดิทัศน์พระราชทาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" ตอนที่ 3 พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง
89 วีดิทัศน์พระราชทาน"สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" ตอนที่ 2 พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ
90 วีดิทัศน์พระราชทาน"สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" ตอนที่ 1 น้ำคือชีวิตแผ่นดิน
91 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สังกัดสำนักงานจังหวัดยโสธร
92 ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดยโสธร
93 ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
94 ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
95 การแข่งขันประกวดร้องเพลงพร้อมรีวิวในงานสืบสานประเพณีบุญออกพรรษาจุดไฟตูมกาจังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ.2560
96 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
97 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
98 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยโสธร
99 ข้อมูลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของจังหวัด
100 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

 

1 2 3 4 5

 ขณะนี้เวลา :
 


 
 

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 

 
 
 
Thaiflood
 
 
 
 
 
 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2014 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212  มท.43529