ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน  หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร"ยโสธรเมืองแห่งวิถีอีสาน เกษตรอินทรีย์ก้าวไกลสู่สากล
 
 

 
 
 
 

ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
 

# หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
101 ราคากลางการจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นอ้างเก็บน้ำห้วยบ่อแก บ้านปลาอีด หมู่ที่ 8 ตำบลนาแก อ.เขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
102 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและตำแหน่งวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
103 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
104 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
105 วารสาร "สลค.สาร"
106 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
107 ขอเชิญชวนทุกคนติดตามเพจปรองดองเป็นของประชาชน
108 เชิญชวนผู้ประกอบการร้านกาแฟสดภายในพื้นที่ว่างของอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร
109 รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 19
110 เปิดเผยราคากลางการจัดจ้างโครงการขุดสระน้ำขนาดเล็กในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร
111 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
112 การกำหนดพื้นที่การเล่นสาดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเขตชุมชน/หมู่บ้านของจังหวัดยโสธร ประจำปี 2560
113 โครงการบริหารจัดการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรม การปรับปรุงพื้นที่และสร้างแหล่งน้ำของเกษตรกร (ขุดสระน้้ำ) ขนาด 1,260 ลบ.ม.
114 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2560
115 โครงการ "สุขภาพดี..ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ" รุ่นที่ 15
116 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
117 การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
118 ประกาศผลการออกสลากกาชาดจังหวัดยโสธร เนื่องในงานสัปดาห์วันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจำปี 2560
119 วารสารสำนักงานหนังสือเดินทางฯ อุบลราชธานี
120 ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ.2559
121 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเก่ง รุ่นที่ 8 ประจำปี 2560 ของโครงการคัดเลือกเยาวชนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา
122 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์(กวฉ.)
123 ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานจังหวัดยโสธร
124 จังหวัดมหาสารคามจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ (MHK-MSU Mini-Haft Marathon) ครั้งที่ 2
125 การจัดจ้างก่อสร้างโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อการป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ประจำปี 2560
126 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดยโสธร
127 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดยโสธร
128 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
129 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การระงับสิทธิพิเศษในการรับจ้างพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลองฯ
130 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มกราคม 2560
131 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน(ชาย) เข้ารับราชการ
132 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ถนนสหพัฒนา ซอย 2
133 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ถนนสหพัฒนา ซอย 5
134 สอบราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างถนนดิน สายระหว่างบ้านโคกมนัส หมู่ที่ 9 ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร - บ้านคำแขนศอก หมู่ที่ 6 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
135 ประกาศสอบราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
136 เปิดเผยราคากลางจัดจ้างก่อสร้างโครงการฟืิ้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อการป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ปี2560
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อการป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
138 เปิดเผยราคากลางการจัดจ้างโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองแท่น) บ้านแคนน้อย หมู่ที่ 1 ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
139 เปิดเผยราคากลางการจัดจ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำห้วยหนองปลาโด บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 2,7 ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
140 เปิดเผยราคากลางการจัดจ้างโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อการป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ประจำปี 2560 เพื่อดำเนินการขุดลอกคลองห้วยโศก บ้านโศกป่าจิก หมู่ที่ 6 ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
141 เปิดเผยราคากลางจัดจ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำห้วยหนองปลาโต บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 2,7 ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
142 เปิดเผยราคากลางจัดจ้างโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองแท่น) บ้านแคนน้อย หมู่ที่ 1 ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
143 เปิดเผยราคากลางจัดจ้างโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อการป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ประจำปี 2560 เพื่อดำเนินการขุดลอกคลองห้วยโศก บ้านโศกป่าจิก หมู่ที่ 6 ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
144 ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนธันวาคม 2559
145 เกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
146 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4
147 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560
148 ประกาศโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
149 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
150 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

 

1 2 3 4 5

 ขณะนี้เวลา :
 


 
 

ตราสัญลักษณ์งานฉลอง ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ

 
 
 
 
 

 
 
 
Thaiflood
 
 
 
 
 
 

Search WWW yasothon.go.th
 


       
 

 
   
       
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
ผู้เข้าชมทั้งหมด
เข้าชมหน้านี้
ออนไลน์


© 2014 สำนักงานจังหวัดยโสธร กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ศาลากลางจังหวัดยโสธร  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

    Tel. 0- 4571 - 4212  มท.43529